Na vrh

Javne nabavke u 2020.godini

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka sredstava za dezinfekciju ruku, kuhinjskih brisača i varikine za potrebe Općine Vogošća (objava, 27.03.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku higijenskih, dezinfekcionih sredstava i prehrambenih proizvoda (objava, 27.03.2020.godine)

Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja (objava, 26.03.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka dezinfekcionih sredstava i maski za potrebe Općine Vogošća (objava, 26.03.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na rekonstrukciji dijela saobraćajnice i izgradnji pješačkih staza i parkinga u ulicama Branilaca vijenca, Vogošćanskih odreda i Spasoja Blagovčanina, na području općine Vogošća (objava, 25.03.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na rekonstrukciji ulice Vogošćanskih odreda u ukupnoj dužini od 450 m, na području općine Vogošća (objava, 24.03.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka i isporuka jednokratnih rukavica i sredstava za dezinfekciju ruku za potrebe Općine Vogošća (objava, 24.03.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge dezinfekcije zgrade Općine Vogošća (objava, 23.03.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade pečata za potrebe Općine Vogošća (objava, 23.03.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na izgradnji distributivne gasne mreže u l.Svrake IV (Borovi) – II faza, na području općine Vogošća (objava, 20.03.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka i isporuka sredstava za dezinfekciju radnih površina za potrebe Općine Vogošća (objava, 20.03.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka isporuke prehrambenih proizvoda za potrebe ishrane povjerenika civilne zaštite za 2020.godinu (objava, 18.03.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na izgradnji separatne kanalizacije u naselju Rosulje – I faza (objava, 18.03.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade Elaborata čišćenja rijeke Vogošće na dionici od restorana Oaza do ušća u rijeku Bosnu – dužina cca 3,00 km (objava, 18.03.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavke usluge servisiranja i opravke kopir aparata sa izmjenom dijelova u zgradi Općine Vogošća (objava, 17.03.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge redovnog čišćenja i održavanja higijene zgrade Općine Vogošća (objava, 16.03.2020.godine)

Odluka o oizboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku, isporuku i montažu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom (objava, 13.03.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge štampanja obrazaca za potrebe Općine Vogošća (objava, 13.03.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na sječi i dekaptaži stabala ispred zgrade Općine Vogošća (objava, 12.03.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka znakova za uzbunjivanje sa uputstvima o postupcima građana nakon emitovanja signala za uzbunjivanje (objava, 11.03.2020.godine)

Odluka o pokretanju javne nabavke : Nabavka radova na izgradnji, izmještanju, uklanjanju i održavanju kontejnerskih niša, na području općine Vogošća (objava, 10.03.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavki : Nabavka dva bubnja za uređaj Panasonic KX-MB2120, za potrebe službenika za javne nabavke Općine Vogošća (objava, 10.03.2020.godine)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke radova na sanaciji općinskih poslovnih prostorija u ul.P.O.Zvijezda broj 48 (objava, 06.03.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavki : Nabavka usluge analize vode na lokalnim vodovodima na području općine Vogošća (objava, 05.03.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku sjemenskog materijala za proljetnu sjetvu (objava, 04.03.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka usluge održavanja dvije fontane na području općine Vogošća (objava, 04.03.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku novog motornog vozila za potrebe opremanja struktura Civilne zaštite – Službe prve medicinske pomoći formirane u OJ DZ Vogošća (objava, 03.03.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka toplog obroka za potrebe školske djece (takmičenja) učenika osnovinih škola (objava, 28.02.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka usluge servisiranja i opravke računarske opreme (objava, 28.02.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupku nabavke : Nabavka radova na rekonstrukciji atletske staze na stadionu “Hakija Mršo” u Vogošći (objava, 27.02.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka i implementacija sistema javnih bicikala u urbanom području općine Vogošća (objava, 26.02.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavke usluge redovnog čišćenja i održavanje higijene zgrade Općine Vogošća (objava, 25.02.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge štampanja obrazaca za potrebe Općine Vogošća (objava, 24.02.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge osiguranja vozila Općine Vogošća (objava, 24.02.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke . Nabavka majica za potrebe realizacije akcije “Čista i lijepa Vogošća” (objava, 21.02.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka, isporuka i montaža plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom (objava, 21.02.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge unajmljivanja uređaja za poslove centraliziranog printanja, kopiranja i skeniranja, koji će biti instalirani u zgradi Općine Vogošća (objava, 20.02.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge tehničkog pregleda službenih motornih vozila Općine Vogošća (objava, 19.02.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka sjemenskog materijala za proljetnu sjetvu (objava, 19.02.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka i isporuka sredstava za održavanje čistoće za potrebe Općine Vogošća u 2020.godini (objava, 18.02.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge medijskog praćenja aktivnosti i informisanja o radu Općine Vogošća u 2020.godini (objava, 17.02.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka usluge izrade bilborda, plakata, banera i city light-ova za potrebe Općine Vogošća (objava, 14.02.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka i isporuka sredstava za dezinfekciju vode za 6 lokalnih vodovoda na području općine Vogošća u 2020.godini (objava, 14.02.2020.godine)

Odluka o pokretanju nabavke : Nabavke usluge privremenog i povremenog prevoza učenika za manifestacije Općine Vogošća u saradnji sa školama (objava. 14.02.2020.odine)

Odluka o pokretanju javne nabavke : Usluge izrade Elaborata implementacije sistema javnih bicikala u urbanom području općine Vogošća (objava, 13.02.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka usluge popravka instalacije i održavanje telefonskih i računarskih (mrežnih) instalacija (objava, 13.02.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka usluga održavanja web portala Općine Vogošća (objava, 12.02.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : nabavke dijela opreme CZ za opremanje Službe za zaštitu od požara, formirane u UG “Vatrogasno društvo Vogošća” (pumpa za vodu, ruksaci za gašenjepožara i turbo mlaznica) – (objava, 12.02.2020.godine)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke – usluge redovnog čišćenja i održavanja higijene zgrade Općine Vogošća (objava, 12.02.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije zgrade Općine Vogošća i prostorija mjesnih zajednica (objava, 11.02.2020.godine

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka radova na sanaciji općinskih poslovnih prostora u ul. P.O.Zvijezda broj 48 (objava, 10.02.2020.godine)

Odluka o pokretanju nabavke : Nabavka novog motornog vozila za potrebe opremanja struktura civilne zaštite – Službe prve medicinske pomoći formirane u OJ DZ Vogošća (objava, 10.02.2020.godine

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka namjenskih mašina/trimera za materijalno opremanje struktura CZ
(KJKP “Park”-RJ Vogošća i povjerenika civilne zaštite
) – (objava, 07.02.2020.godine)

Odluka o pokretanju nabavke : Nabavka stručno konsultantskih usluga iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole, II faza-izrada mape poslovnih procesa i utvrđivanje rizika, za potrebe Općine Vogošća (objava, 07.02.2020.godine)

Odluka o pokretanju nabavke : Nabavka konsultantskih usluga iz oblasti finansija, računovodstva, fiskalne politike i primjene propisa za potrebe Općine Vogošća (objava, 06.02.2020.godine)

Odluka o pokretanju nabavke : Nabavka nagrada učenicima osnovnih škola za potrebe ekološke akcije “Čista i lijepa Vogošća” (objava, 05.02.2020.godine

Odluka o izboru drugorangiranog ponuđača za pružanje usluge redovnog čišćenja i održavanja higijene zgrade Općine Vogošća (objava, 05.02.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka cvijetnih aranžmana za potrebe obilježavanja datuma koji su od značaja za Kanton Sarajevo i Općinu Voogošća (objava, 03.02.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka usluge održavanja i servisiranja službenih vozila u vlasništvu Općine Vogošća (objava, 03.02.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge pranja službenih motornih vozila Općine Vogošća (03.02.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge catering-a s vlastitim inventarom i osobljem, u svrhu obilježavanja značajnih datuma, kulturno-sportskih manifestacija, prijema i poslovnih ručkova za potrebe Općine Vogošća u 2020. godini (objava, 31.01.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavke usluge kopiranja planova i karata, formata A0+, A0, A1, A2 i A3+
za potrebe Općine Vogošća
(objava, 31.01.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka usluge osiguranja vozila Općine Vogošća (objava, 31.01.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabake : Nabavka hotelsko-ugostiteljskih usluga za potrebe Općine Vogošća u 2020.godini (objava, 30.01.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka i isporuka prehrambenih proizvoda za potrebe ishrane povjerenika civilne zaštite za 2020.godinu (objava, 30.01.2020.godine)

Odluka o pokretanj postupka javne nabavke : Nabavka usluge tehničke zaštite, izlaska u slučaju aktivacije alarma, te redovnom mjesečnog održavanja i servisiranja postojećeg sistema videonadzora u zgradi Općine Vogošća (objava, 29.01.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka i ugradnja turističke signalizacije na području općine Vogošća (objava, 28.01.2020.godine)

Odluka o izboru najpovojnijeg ponuđača za pružanje usluge redovnog čišćenja i održavanja higijene zgrade Općine Vogošća (objava, 24.01.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku naftnih derivata i lož ulja za potrebe Općine Vogošća (objava, 21.01.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaća za pružanje usluge održavanja softverskih aplikacija “DocuNova”, “DataNova”, “NovaPanel”, sistemsko održavanje servera, te nabavku antivirusnog programa (95 licenci) za potrebe Općine Vogošća u 2020. godini (objava, 17.01.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge unajmljivanja uređaja za poslove centraliziranog printanja, kopiranja i skeniranja, koji će biti instalirani u prostorijama Općine Vogošća (objava, 09.01.2020.godine)

Odluka o izboru drugorangiranog ponuđača za pružanje usluge izrade Izvedbenog projekta rekonstrukcije zgrade PIO u Vogošći u svrhu formiranja Centra za zdravo starenje (objava, 06.01.2020.godine)

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana