Na vrh

Javne nabavke u 2020.godini

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka materijalno-tehničkih sredstava (dezinfekciona sredstva i sl.) za potrebe OIK Vogošća (objava, 27.10.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na postavljanju ploča sa imenima na spomen obilježju Civilnih žrtava rata (objava, 26.10.2020.godine)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke radova na postavljanju ploča sa imenima na spomen obilježju civilnih žrtava rata (objava. 15.10.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : nabavke radova na spomen obilježju Patriotske lige-teretna kapija Pretisa (uzemljenje ograde i jarboli) – (objava, 14.10.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka ogrijeva socijalno ugroženom stanovništvu sa područja općine Vogošća (objava, 13.10.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku građevinsko-zanatskog materijala (objava, 12.10.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge vanredne dezinfekcije zgrade Općine Vogošća (objava, 09.10.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka zaštitne odjeće za organizovane strukture CZ (objava, 09.10.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka i ugradnja punjača za električne automobile (objava, 08.10.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku stočne hrane (ječmeno stočno brašno), u cilju podrške stočarstvu na području općine Vogošća (objava, 07.10.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade saobraćajnog projekta smirivanja saobraćaja na dijelu lokalnih cesta, na području općine Vogošća (objava, 06.10.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge revizije Projekta sanacije klizišta “Krč-put” (objava, 05.10.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge revizije Izvedbenog projekta višenamjenskog objekta (podzemna garaža, sportski sadržaji i sklonište) na lokalitetu pomoćnog terena stadiona “Hakija Mršo” u Vogošći (objava, 01.10.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade projekta solarne elektrane za potrebe Općine Vogošća (objava, 30.09.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na postavljanju ploča sa imenima na spomen obilježju Civilnih žrtava rata (objava, 29.09.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka printera za potrebe Općine Vogošća (objava, 28.09.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka i isporuka građevinsko-zanatskog materijala (objava, 28.09.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : nabavke stočne hrane (ječmeno stočno brašno), u cilju podrške stočarstvu na području općine Vogošća (objava, 25.09.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na sadnji soliternog drveća, izradi “Cvijeta Srebrenice” i uređenju raskrsnice u Ulici Merzuka Feriza (objava, 24.09.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge hvatanja, zbrinjavanja, kastracije, sterilizacije, liječenja, udomljavanja i eutanazije pasa lutalica sa područja općine Vogošća (objava, 22.09.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na sanaciji klizišta Mehtefčići, na području općine Vogošća (objava, 21.09.2020.godine)

Odluka o izboru najpoviljnijeg ponuđača za pružanje usluge unajmljivanja uređaja za poslove centraliziranog printanja, kopiranja i skeniranja, koji će biti instalirani u zgradi Općine Vogošća (objava, 15.09.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavke usluge revizije Izvedbenog projekta višenamjenskog objekta (podzemna garaža, sportski sadržaji i sklonište) na lokalitetu pomoćnog terena stadiona “Hakija Mršo” u Vogošći (objava, 11.09.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavke usluge revizije Izvedbenog projekta rekonstrukcije zgrade PIO u Vogošći u svrhu formiranja centra za zdravo starenje (objava, 10.09.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na zimskom održavanju lokalnih i nekategorisanih puteva i trotoara na području općine Vogošća, u sezoni 2020./2021.godina (objava, 04.09.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na ugradnji svjetiljki na već izmještene stubove u ulici Skendera Kulenovića, kao i izmještanje dva stuba u ulici Jošanička, na području općine Vogošća (objava, 03.09.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavke usluge hvatanja, zbrinjavanja, kastracije, sterilizacije, liječenja, udomljavanja i eutanazije pasa lutalica sa područja općine Vogošća (objava, 03.09.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na izgradnji i popravci nastrešnica na autobuskim stajalištima na području općine Vogošća (objava, 03.09.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova u slučaju hitnih intervencija na objektima komunalne infrastrukture na području općine Vogošća (objava, 02.09.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na sanaciji klizišta Mehtefčić, na području općine Vogošća (objava, 01.09.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka ukrasne kore malča i ukrasnog kamena (objava, 01.09.2020.godine)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluge izrade izvedbenog projekta za sanasiju spomen obilježja “Patriotske lige”-Kobilja Glava sa izvođenjem geomehaničkih istražnih radova (objava, 31.08.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge druge nadzorne provjere sistema upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015 za 2020.godinu (objava, 31.08.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka zaštitnih maski za učenike prvih razreda osnovnih škola sa područja općine Vogošća (objava, 21.08.2020.godine)

Odluka o izboru najpovovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge izrade Izvedbenog projekta (podzemn garaža, sportski sadržaji i sklonište) na lokalitetu pomoćnog terena stadiona “Hakija Mršo” u Vogošći (objava, 20.08.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na zimskom održavanju lokalnih i nekategorisanih puteva i trotoara na području općine Vogošća u sezoni 2020/2021.godine (objava, 19.08.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge prodaje administrativnih taksenih maraka za potrebe Općine Vogošća (objava, 18.08.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na sanaciji općinskih poslovnih prostora u ul. Igmanska broj 48 (objava, 13.08.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade Glavnog projekta izletišta u Jošaničkom potoku (objava, 12.08.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača odabrana je za izvođenje radova na rekonstrukciji zgrade PIO u svrhu formiranja Centra za zdravo starenje Vogošća (objava, 11.08.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade Projekta izvedenog stanja na rekonstrukciji saobraćajnice u Ulici Muje Šejte u dužini od 1,285 km (objava, 10.08.2020.godine)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke : Poništava se Otvoreni postupak nabavke radova na zimskom održavanju lokalnih i nekategorisanih puteva i trotoara na području općine Vogošća, u sezoni 2020/2021. godine (objava, 07.08.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade Izvedbenog projekta za sanaciju spomen obilježja “Patriotske lige”- Kobilja Glava sa izvođenjem geomehaničkih istražnih radova (objava, 06.08.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na izgradnji i popravci nastrešnica na autobuskim stajalištima na području općine Vogošća (objava, 05.08.2020.godine)
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova u slučaju hitnih intervencija na objektima komunalne infrastrukture na području općine Vogošća (objava, 04.08.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radovana sanaciji krakova puta u ulicama Donja Jošanica I – 2 kraka, Donja Jošanica II, Krivoglavci II, Krivoglavci III, Svrake IV, Stara željeznička stanica i Garež u ukupnoj dužini od 1.252 m, na području općine Vogošća (objava, 03.08.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na sanaciji krakova puta u ulicama Orahov brijeg – 2 kraka, Barica, Mitra Šućura, Rosulje II i Blagovac IV u ukupnoj dužini od 1.224 m, na području općine Vogošća (objava, 30.07.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade Izvedbenog projekta višenamjenskog objekta (podzemna garaža, sportski sadržaji i sklonište) na lokalitetu pomoćnog terena stadiona “Hakija Mršo” u Vogošći (objava, 30.07.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na rehabilitaciji dijela ulice Muje Šejte u dužini od 440 m-III faza, na području općine Vogošća (objava, 29.07.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka tonera i ketridža za potrebe Općine Vogošća (objava, 29.07.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge unajmljivanja uređaja za poslove centraliziranog printanja, kopiranja i skeniranja, koji će biti instalirani u zgradi Općine Vogošća (objava, 28.07.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka ljetnih guma za službeno motorno vozilo Iveco Daily (objava, 28.07.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge medijskog praćenja aktivnosti i informisanja o radu Općine Vogošća u 2020.godini (objava, 27.07.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na sanaciji općinskih poslovnih prostora u ul.Igmanska broj 48 (objava, 27.07.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge osiguranja imovine Općine Vogošća (objava, 24.07.2020.godine)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke : Poništava se Otvoreni postupak javne nabavke usluge izrade Izvedbenog projekta za sanaciju spomen obilježja “Patriotske lige”-Kobilja Glava sa izvođenjem geomehaničkih istražnih radova broj: 09-37-1110/20 (objava, 23.07.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na rekonstrukciji zgrade PIO u svrhu formiranja Centra za zdravo starenje Vogošća (objava, 22.07.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete na potezu spoj kružnog toka na magistralnoj cesti M-18 i Nove industrijske zone (ulica Hasana Merdžanovića) – (objava, 21.07.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na sanaciji podloga za eko-kontejnere na četiri lokacije, na području općine Vogošća (objava, 20.07.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na popravci košarkaškog igrališta kod OŠ “Mirsad Prnjavorac” (objava, 17.07.2020.goine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku ruksaka, pernica i školskog pribora za prvačiće (objava, 17.07.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku tableta (tabletnih računara), za potrebe učenika osnovnih škola sa područja općine Vogošća (objava, 16.07.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka prehrambenih paketa za socijalno ugrožene kategorije stanovništva, koje su pogođene pandemijom korona virusa (objava, 15.07.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na zimskom održavanju lokalnih i nekategorisanih puteva i trotoara na području općine Vogošća u sezoni 2020/2021.godine (objava, 14.07.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na rehabilitaciji saobraćajnice u dijelu Ulice Kobilja Glava u dužini od 290 m, na području općine Vogošća (objava, 13.07.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge izrade Idejnog i Izvedbenog projekta dogradnje školskog objekta JU OŠ “Zahid Baručija” Vogošća i izrade Idejnog i Izvedbenog projekta izgradnje sportske dvorane uz JU OŠ “Zahid Baručija” Vogošća (objava, 09.07.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade Izvještaja o nosivosti i vrsti temelja zgrade za potrebe projektovanja izgradnje i nadogradnje objekta zgrade Općine Vogošća (objava, 08.07.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na sanaciji krakova puta u ulicama Donja Jošanica I – 2 kraka, Donja Jošanica II, Krivoglavci II, Krivoglavci III, Svrake IV, Stara željeznička stanica i Garež u ukupnoj dužini od 1.252 m, na području općine Vogošća (objava, 07.07.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na izgradnji spomen obilježja i rekonstrukciji postojećih spomen obilježja šehidima i poginulim borcima (objava, 06.07.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na sanaciji krakova puta u ulicama Orahov brijeg-2 kraka, Barica, Mitra Šućura, Rosulje II i Blagovac IV u ukupnoj dužini od 1.224 m, na području općine Vogošća (objava, 03.07.2020.godine

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade Izvedbenog projekta za sanaciju spomen obilježja “Patriotske lige”- Kobilja Glava sa izvođenjem geomehaničkih istražnih radova (objava, 02.07.2020.godine

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na rehabilitaciji dijela Ulice Muje Šejte u dužini od 440 m-III faza, na području općine Vogošća (objava, 02.07.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na nabavci i postavljanju tabli sa kućnim brojevima i nazivima ulica, oglasnih ploča i tabli upozorenja na području općine Vogošća (objava, 01.07.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge WLAN host-a na tri lokacije za potrebe Općine Vogošća (objava, 01.07.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge osiguranja imovine Općine Vogošća (objava, 30.06.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavke radova na izgradnji javne rasvjete na potezu spoj kružnog toka na magistralnoj cesti M-18 i Nove industrijske zone (Ulica Hasana Merdžanovića) – (objava, 29.06.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka tableta (tabletnih računara), za potrebe učenika osnovnih škola sa područja općine Vogošća (objava, 29.06.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge izrade tehničke dokumentacije na nivou glavnog projekta za sanaciju i rekonstrukciju lokalnih puteva na području općine Vogošća (objava, 26.06.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na regulaciji i uređenju Jošaničkog potoka u naselju Gornja Jošanica I (objava, 26.06.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavke usluge izrade i štampanja Biltena Općine Vogošća (objava, 25.06.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka ruksaka, pernica i školskog pribora za prvačiće (objava, 25.06.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade procjene ugroženosti od požara sa planom zaštite i planom evakuacije za objekat Općine Vogošća i objekte MZ (objava, 24.06.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na čišćenju korita rijeke Vogošće, na dionici od restorana “Oaza” do ušća u rijeku Bosnu u dužini od cca 3 km (objava, 23.06.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade priznanja Općine Vogošća povodom 24.juna – Dana Općine Vogošća (objava, 22.06.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje izrade Glavnog projekta rekonstrukcije hidrantske mreže u zgradi Općine Vogošća (objava, 22.06.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na rekonstrukciji dijela saobraćajnice i izgradnji pješačkih staza i parkinga u ulicama Branilaca Vijenca, Vogošćanskih odreda i Spasoja Blagovčanina, na području općine Vogošća (objava, 19.06.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku, isporuku i montažu plastenika od 100 m2 sa dodatnom oprememom (objava, 17.06.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na rehabilitaciji saobraćajnice u dijelu ulice Kobilja Glava u dužini od 290m, na području općine Vogošća (objava, 16.06.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka certificiranih presadnica povrća (paprika, paradajz i patlidžan) – (objava, 16.06.2020.godine)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluge unajmljivanja uređaja za poslove centraliziranog printanja, kopiranja i skeniranja, koji će biti instalirani u zgradi Općine Vogošća (objava, 16.06.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na izgradnji spomen obilježja i rekonstrukciji postojećih spomen obilježja šehidima i poginulim borcima (objava, 12.06.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge revizije finansijskog izvještaja Budžeta Općine Vogošća za 2019.godinu (objava, 11.06.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na nabavci i postavljanju tabli sa kućnim brojevima i nazivima ulica, oglasnih ploča i tabli upozorenja na području općine Vogošća (objava, 10.06.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade Idejnog i Izvedbenog projekta dogradnje školskog objekta JU OŠ “Zahid Baručija” Vogošća i izrade Idejnog i Izvedbenog projekta izgradnje sportske dvorane uz JU OŠ “Zahid Baručija Vogošća (objava, 09.06.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade tehničke dokumentacije na nivou glavnog projekta za sanaciju i rekonstrukciju lokalnih puteva na području općine Vogošća (objava, 29.05.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na regulaciji i uređenju Jošaničkog potoka u naselju Gornja Jošanica I (objava, 29.05.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na čišćenju korita rijeke Vogošća, na dionici od restorana “Oaza” do ušća u rijeku Bosnu u dužini od cca 3 km (objava, 29.05.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka, isporuka i montaža plastenika od 100m2 sa dodatnom opremom (objava, 28.05.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na izgradnji i rekonstrukciji vodovodne mreže u dijelu ulice Krivoglavci – II faza (objava, 28.05.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na rekonstrukciji dijela saobraćajnice i izgradnji pješačkih staza i parkinga u ulicama BranilacaVijenca, Vogošćanskih odreda i Spasoja Blagovčanina, na području općine Vogošća (objava, 27.05.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga prevoza školske djece na području općine Vogošća za period 2020.-2023.godina (školske godine 2020./2021., 2021./2022. i 2022./2023) – (objava, 21.05.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge popravke protuprovalnog ormara u zgradi Općine Vogošća (objava, 18.05.2020.godine)

Odluka o izuzeću od primjene odredbi Zakona o javnim nabavkama BiH u cilju nabavke održavanja javnih zelenih površina na području općine Vogošća, koje nisu obuhvaćene Redovnim planom održavanja KJKP “Park” d.o.o. Sarajevo (objava, 15.05.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na rekonstrukciji i popravci dječijih, sportskih i školskih igrališta na području općine Vogošća (objava, 12.05.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka dezinfekcionog sredstva za rad dezinfekcionog tunela (objava, 12.05.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade Glavnog projekta izmještanja dionice vrelovoda na lokalitetu planiranog mosta preko rijeke Vogošća u Novoj indistrijskoj zoni (objava, 12.05.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka opreme za dezinfekciju površina za potrebe opremanja OŠCZ (prskalice za dezinfekciju) – (objava, 11.05.2020.godine)

Odluka o poništenju postupka nabavke radova na rekonstrukciji dijela saobraćajnice i izgradnji pješačkih staza i parkinga u ulicama Branilaca Vijenca, Vogošćanskih odreda i Spasoja Blagovčanina, na području općine Vogošća (objava, 11.05.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavke zaštitne obuće za opremanje organizovanih struktura CZ (objava, 08.05.2020.godine)

Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine : Nabavka izvođenja radova na kanalizacionoj mreži, koji se odnose na izradu kanalizacionih priključaka na lokalitetu Općine Vogošća, naselje Hotonj IV, au skladu sa Uredbom o opštim uslovimaza snabdijevanje vodom za piće, obradu i odvođenje otpadnih i atmosferskih voda (objava, 07.05.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na izgradnji i rekonstrukciji vodovodne mreže u dijelu ulice Krivoglavci-II faza (objava, 05.05.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na rekonstrukciji ograde stadiona “Ešref Pustahija Ešo” u Svrakama (objava, 04.05.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na rekonstrukciji atletske staze na stadionu “Hakija Mršo” u Vogošći (objava, 30.04.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka sredstava za dezinfekciju, za opremanje Službe PMP i Općinskog štaba civilne zaštite Općine Vogošća (objava, 29.04.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka usluge izrade Glavnog projekta rekonstrukcije hidrantske mreže u zgradi Općine Vogošća (objava, 28.04.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka i sadnja cvijeća u žardinjere za ukrašavanje mostova (objava, 28.04.2020.godine)

Odluka o pokretanuOdluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka tableta za potrebe učenika osnovnih škola sa područja općine Vogošća. (objava, 27.04.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka kompjutera i printera za potrebe Općine Vogošća (objava, 27.04.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : nabavke pripremnih radova na zemljištu za sadnju za potrebe građana općine Vogošća (objava, 27.04.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na rekonstrukciji dijela saobraćajnice i izgradnji pješačkih staza i parkinga u ulicama Branilaca Vijenca, Vogošćanskih odreda i Spasoja Blagovčanina, na području općine Vogošća (objava, 24.04.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na rekonstrukciji Ulice Vogošćanskih odreda u ukupnoj dužini od 450 m, na području općine Vogošća (objava, 23.04.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge izrade saobraćajnog projekta smirivanja saobraćaja na dijelu lokalnih puteva na području općine Vogošća (objava, 23.04.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za navavku higijenskih, dezinfekcionih sredstava i prehrambenih proizvoda (objava, 17.04.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku sjemenskog materijala za proljetnu sjetvu (objava, 16.04.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka usluge montaže, demontaže, balansiranja i nabavke guma za službena vozila Općine Vogošća u 2020.godini (objava, 16.04.2020.godine)

Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja (objava, 16.04.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade geotehničkog izvještaja o stabilnosti terena i nosivosti tla i uvjetima fundiranja objekta za potrebe rekonstrukcije zgrade Općine Vogošća (objava, 15.04.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka Usluge revizije projekata komunalne i putne infrastrukture (objava, 15.04.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka posuda za dezinfekciju obuće za potrebe Općine Vogošća (objava, 15.04.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na izgradnji separatne kanalizacije u naselju Rosulje – I faza (objava, 14.04.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na izgradnji distributivne gasne mreže u ul.Svrake IV (Borovi) – II faza, na području općine Vogošća (objava, 13.04.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na rekonstrukciji ograde stadiona “Ešref Pustahija Ešo” u Svrakama (objava, 10.04.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka dezinfekcijskih svjetiljki u cilju provođenja mjera i aktivnosti na sprečavanju i suzbijanju širenja zarazne bolesti Korona virusa (Covid-19) – (objava, 09.04.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge unajmljivanja uređaja za poslove centraliziranog printanja, kopiranja i skeniranja koji će biti instalirani u zgradi Općine Vogošća (objava, 09.04.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka i isporuka materijalnih sredstava za opremanje organizovanih struktura CZ (repetitor za JP RTV Vogošća d.o.o. Vogošća) – (objava, 09.04.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka dva dezinfekciona tunela u cilju provođenja mjera i aktivnosti na sprečavanju i suzbijanju širenja zarazne bolesti Korona virusa (Covid-19) – (objava, 08.04.2020.godine)

Odluka o izuzeću od primjene odredbi Zakona o javnim nabavkama BiH, u postupku nabavke zaštitne opreme za sprečavanje širenja Korona virusa (objava, 07.04.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka zaštitne opreme za opremenje Službe PMP (oprema za ličnu zaštitu kod sumnje na infekciju korona virusa-Covid 19) – (objava, 07.04.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na izgradnji, izmještanju, uklanjanju i održavanju kontejnerskih niša, na području općine Vogošća (objava, 06.04.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na rekonstrukciji atletske staze na stadionu “Hakija Mršo” u Vogošći (objava, 03.04.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka sjemenskog materijala za proljetnu sjetvu (objava, 02.04.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka dijela opreme CZ (vatrogasne potisne cijevi, mlaznice i aparati za gašenje požara), za opremanje Službe za zaštitu od požara, formirane u udruženju građanja “Vatrogasno društvo Vogošća” (objava, 02.04.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavke usluge izrade saobraćajnog projekta smirivanja saobraćaja na dijelu lokalnih puteva na području općine Vogošća (objava, 01.04.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i implementaciju sistema javnih bicikala u urbanom području općine Vogošća (objava, 31.03.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge prevoza školske djece na području općine Vogošća za period 2020-2023. godina (školske godine 2020/2021., 2021/2022. i 2022/2023.) – (objava, 31.03.2020.godine)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke radova na rekonstrukciji atletske staze na stadionu “Hakija Mršo” u Vogošći (objava, 30.03.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka sredstava za dezinfekciju ruku, kuhinjskih brisača i varikine za potrebe Općine Vogošća (objava, 27.03.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku higijenskih, dezinfekcionih sredstava i prehrambenih proizvoda (objava, 27.03.2020.godine)

Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja (objava, 26.03.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka dezinfekcionih sredstava i maski za potrebe Općine Vogošća (objava, 26.03.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na rekonstrukciji dijela saobraćajnice i izgradnji pješačkih staza i parkinga u ulicama Branilaca vijenca, Vogošćanskih odreda i Spasoja Blagovčanina, na području općine Vogošća (objava, 25.03.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka mobilnih uređaja za OJ Dom zdravlja Vogošća (objava, 24.03.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na rekonstrukciji ulice Vogošćanskih odreda u ukupnoj dužini od 450 m, na području općine Vogošća (objava, 24.03.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka i isporuka jednokratnih rukavica i sredstava za dezinfekciju ruku za potrebe Općine Vogošća (objava, 24.03.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge dezinfekcije zgrade Općine Vogošća (objava, 23.03.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade pečata za potrebe Općine Vogošća (objava, 23.03.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na izgradnji distributivne gasne mreže u l.Svrake IV (Borovi) – II faza, na području općine Vogošća (objava, 20.03.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka i isporuka sredstava za dezinfekciju radnih površina za potrebe Općine Vogošća (objava, 20.03.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka isporuke prehrambenih proizvoda za potrebe ishrane povjerenika civilne zaštite za 2020.godinu (objava, 18.03.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na izgradnji separatne kanalizacije u naselju Rosulje – I faza (objava, 18.03.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade Elaborata čišćenja rijeke Vogošće na dionici od restorana Oaza do ušća u rijeku Bosnu – dužina cca 3,00 km (objava, 18.03.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavke usluge servisiranja i opravke kopir aparata sa izmjenom dijelova u zgradi Općine Vogošća (objava, 17.03.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge redovnog čišćenja i održavanja higijene zgrade Općine Vogošća (objava, 16.03.2020.godine)

Odluka o oizboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku, isporuku i montažu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom (objava, 13.03.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge štampanja obrazaca za potrebe Općine Vogošća (objava, 13.03.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na sječi i dekaptaži stabala ispred zgrade Općine Vogošća (objava, 12.03.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka znakova za uzbunjivanje sa uputstvima o postupcima građana nakon emitovanja signala za uzbunjivanje (objava, 11.03.2020.godine)

Odluka o pokretanju javne nabavke : Nabavka radova na izgradnji, izmještanju, uklanjanju i održavanju kontejnerskih niša, na području općine Vogošća (objava, 10.03.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavki : Nabavka dva bubnja za uređaj Panasonic KX-MB2120, za potrebe službenika za javne nabavke Općine Vogošća (objava, 10.03.2020.godine)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke radova na sanaciji općinskih poslovnih prostorija u ul.P.O.Zvijezda broj 48 (objava, 06.03.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavki : Nabavka usluge analize vode na lokalnim vodovodima na području općine Vogošća (objava, 05.03.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku sjemenskog materijala za proljetnu sjetvu (objava, 04.03.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka usluge održavanja dvije fontane na području općine Vogošća (objava, 04.03.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku novog motornog vozila za potrebe opremanja struktura Civilne zaštite – Službe prve medicinske pomoći formirane u OJ DZ Vogošća (objava, 03.03.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka toplog obroka za potrebe školske djece (takmičenja) učenika osnovinih škola (objava, 28.02.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka usluge servisiranja i opravke računarske opreme (objava, 28.02.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupku nabavke : Nabavka radova na rekonstrukciji atletske staze na stadionu “Hakija Mršo” u Vogošći (objava, 27.02.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka i implementacija sistema javnih bicikala u urbanom području općine Vogošća (objava, 26.02.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavke usluge redovnog čišćenja i održavanje higijene zgrade Općine Vogošća (objava, 25.02.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge štampanja obrazaca za potrebe Općine Vogošća (objava, 24.02.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge osiguranja vozila Općine Vogošća (objava, 24.02.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke . Nabavka majica za potrebe realizacije akcije “Čista i lijepa Vogošća” (objava, 21.02.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka, isporuka i montaža plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom (objava, 21.02.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge unajmljivanja uređaja za poslove centraliziranog printanja, kopiranja i skeniranja, koji će biti instalirani u zgradi Općine Vogošća (objava, 20.02.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge tehničkog pregleda službenih motornih vozila Općine Vogošća (objava, 19.02.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka sjemenskog materijala za proljetnu sjetvu (objava, 19.02.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka i isporuka sredstava za održavanje čistoće za potrebe Općine Vogošća u 2020.godini (objava, 18.02.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge medijskog praćenja aktivnosti i informisanja o radu Općine Vogošća u 2020.godini (objava, 17.02.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka usluge izrade bilborda, plakata, banera i city light-ova za potrebe Općine Vogošća (objava, 14.02.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka i isporuka sredstava za dezinfekciju vode za 6 lokalnih vodovoda na području općine Vogošća u 2020.godini (objava, 14.02.2020.godine)

Odluka o pokretanju nabavke : Nabavke usluge privremenog i povremenog prevoza učenika za manifestacije Općine Vogošća u saradnji sa školama (objava. 14.02.2020.odine)

Odluka o pokretanju javne nabavke : Usluge izrade Elaborata implementacije sistema javnih bicikala u urbanom području općine Vogošća (objava, 13.02.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka usluge popravka instalacije i održavanje telefonskih i računarskih (mrežnih) instalacija (objava, 13.02.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka usluga održavanja web portala Općine Vogošća (objava, 12.02.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : nabavke dijela opreme CZ za opremanje Službe za zaštitu od požara, formirane u UG “Vatrogasno društvo Vogošća” (pumpa za vodu, ruksaci za gašenjepožara i turbo mlaznica) – (objava, 12.02.2020.godine)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke – usluge redovnog čišćenja i održavanja higijene zgrade Općine Vogošća (objava, 12.02.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije zgrade Općine Vogošća i prostorija mjesnih zajednica (objava, 11.02.2020.godine

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka radova na sanaciji općinskih poslovnih prostora u ul. P.O.Zvijezda broj 48 (objava, 10.02.2020.godine)

Odluka o pokretanju nabavke : Nabavka novog motornog vozila za potrebe opremanja struktura civilne zaštite – Službe prve medicinske pomoći formirane u OJ DZ Vogošća (objava, 10.02.2020.godine

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka namjenskih mašina/trimera za materijalno opremanje struktura CZ
(KJKP “Park”-RJ Vogošća i povjerenika civilne zaštite
) – (objava, 07.02.2020.godine)

Odluka o pokretanju nabavke : Nabavka stručno konsultantskih usluga iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole, II faza-izrada mape poslovnih procesa i utvrđivanje rizika, za potrebe Općine Vogošća (objava, 07.02.2020.godine)

Odluka o pokretanju nabavke : Nabavka konsultantskih usluga iz oblasti finansija, računovodstva, fiskalne politike i primjene propisa za potrebe Općine Vogošća (objava, 06.02.2020.godine)

Odluka o pokretanju nabavke : Nabavka nagrada učenicima osnovnih škola za potrebe ekološke akcije “Čista i lijepa Vogošća” (objava, 05.02.2020.godine

Odluka o izboru drugorangiranog ponuđača za pružanje usluge redovnog čišćenja i održavanja higijene zgrade Općine Vogošća (objava, 05.02.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka cvijetnih aranžmana za potrebe obilježavanja datuma koji su od značaja za Kanton Sarajevo i Općinu Voogošća (objava, 03.02.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka usluge održavanja i servisiranja službenih vozila u vlasništvu Općine Vogošća (objava, 03.02.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge pranja službenih motornih vozila Općine Vogošća (03.02.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge catering-a s vlastitim inventarom i osobljem, u svrhu obilježavanja značajnih datuma, kulturno-sportskih manifestacija, prijema i poslovnih ručkova za potrebe Općine Vogošća u 2020. godini (objava, 31.01.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavke usluge kopiranja planova i karata, formata A0+, A0, A1, A2 i A3+
za potrebe Općine Vogošća
(objava, 31.01.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka usluge osiguranja vozila Općine Vogošća (objava, 31.01.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabake : Nabavka hotelsko-ugostiteljskih usluga za potrebe Općine Vogošća u 2020.godini (objava, 30.01.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka i isporuka prehrambenih proizvoda za potrebe ishrane povjerenika civilne zaštite za 2020.godinu (objava, 30.01.2020.godine)

Odluka o pokretanj postupka javne nabavke : Nabavka usluge tehničke zaštite, izlaska u slučaju aktivacije alarma, te redovnom mjesečnog održavanja i servisiranja postojećeg sistema videonadzora u zgradi Općine Vogošća (objava, 29.01.2020.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka i ugradnja turističke signalizacije na području općine Vogošća (objava, 28.01.2020.godine)

Odluka o izboru najpovojnijeg ponuđača za pružanje usluge redovnog čišćenja i održavanja higijene zgrade Općine Vogošća (objava, 24.01.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku naftnih derivata i lož ulja za potrebe Općine Vogošća (objava, 21.01.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaća za pružanje usluge održavanja softverskih aplikacija “DocuNova”, “DataNova”, “NovaPanel”, sistemsko održavanje servera, te nabavku antivirusnog programa (95 licenci) za potrebe Općine Vogošća u 2020. godini (objava, 17.01.2020.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge unajmljivanja uređaja za poslove centraliziranog printanja, kopiranja i skeniranja, koji će biti instalirani u prostorijama Općine Vogošća (objava, 09.01.2020.godine)

Odluka o izboru drugorangiranog ponuđača za pružanje usluge izrade Izvedbenog projekta rekonstrukcije zgrade PIO u Vogošći u svrhu formiranja Centra za zdravo starenje (objava, 06.01.2020.godine)

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana