Na vrh

Informacije o postupcima nabavki

NABAVKE U 2017.godini

PREGLED REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPRAZUMA OPĆINE VOGOŠĆA ZAKLJUČNO SA 31.03.2017.GODINE (objavljeno, 14.04.2017.godine)

Posebna Odluka o pokretanju postupka nabavke-analiza i ocjena implementacije DMS-a za potrebe Općine Vogošća (objava, 28.03.2017.godine)

Direktni sporazum za pružanje usluga održavanja seminara o praktičnoj primjeni Zakona o javnim nabavkama za potrebe Općine Vogošća (objavljeno, 29.03.2017.godine)

Posebna Odluka o pokretanju postupka nabavke-pružanje usluga održavanja seminara o praktičnoj primjeni Zakona o javnim nabavkama za potrebe Općine Vogošća (objava, 28.03.2017.godine)

Posebna Odluka o pokretanju postupka nabavke-izvođenje radova na uvođenju plinskog grijanja u poslovni prostor u ul.P.O.Zvijezda broj 46, Vogošća (objava, 28.03.2017.godine)

Direktni sporazum za pružanje usluge izrade projekta izmještanja cjevovoda kod JU OŠ “Izet Šabić” (objavljeno, 27.03.2017.godine)

Posebna Odluka o pokretanju postupka nabavke-usluge izrade projekta izmještanja cjevovoda kod JU OŠ “Izet Šabić” (objava, 23.03.2017.godine)

Direktni sporazum za održavanje web sajta Općine Vogošća (objavljeno, 23.03.2017.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke-nabavka i isporuka građevinsko-zanatskog materijala (objava, 22.03.2017.godine)

Direktni sporazum za nabavku sjemenskog materijala za proljetnu sjetvu u 2017.godini (objavljeno, 22.03.2017.godine)

Direktni sporazum za pružanje usluga za popravku instalacija i održavanje telefonskih instalacija u prostorijama Općine Vogošće i mjesnim zajednicama (objavljeno, 21.03.2017.godine)

Direktni sporazum za izvođenje radova na izradi dodatnih bušotina i postavljanju inklometara i pijezometara u okviru monitoringa na saniranom klizištu Podgaj-Svrake (objavljeno, 21.03.2017.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke-Izvođenje radova na rekonstrukciji i održavanju općinske zgrade i prostorija mjesnih zajednica Općine Vogošća (objavljeno, 16.03.2017.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke-Kancelarijski materijal, toneri i ketridži u 2017.i2018.godini za potrebe Općine Vogošća (objavljeno, 13.03.2017.godine)

Direktni sporazum o nabavci i isporuci robe – prehrambenih proizvoda za potrebe ishrane povjerenika Civilne zaštite Općine Vogošća (objavljeno, 09.03.2017.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke-Naftni derivati putem benzinskih stanica za potrebe općine Vogošća u 2017.godini (objava, 08.03.2017.godine)

Direktni sporazum za pružanje usluga keteringa s vlastitim inventarom i osobljem……za potrebe Općine Vogošća u 2017.godini (objavljeno, 07.03.2017.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke-Nabavka sitnog alata i inventara u 2017. i 2018.godini za potrebe Općine Vogošća (objava 03.03.2017.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke-Pružanje usluga ispisa, kopiranja i skeniranja sa centralizovanim mašinama za potrebe Općine Vogošća (objava 23.02.2017.godine)

Direktni sporazum za izradu plaketa, pehara i grbova za potrebe Općine Vogošća (objavljeno, 28.02.2017.godine)

Direktni sporazum za nabavku i isporuku materijala za održavanje čistoće Općine Vogošća (objavljeno, 28.02.2017.godine)

Direktni sporazum za nabavku i sporuku sredstava za dezinfekciju vode za jedanaest lokalnih vodovoda na području općine Vogošća u 2017.godini (objavljeno, 27.02.2017.godine)

Direktni sporazum za izradu, isporuku i montažu 23 table sa nazivima autobuskih stajališta na području Općine Vogošća (objavljeno, 22.02.2017.godine)

Direktni sporazum za pružanje usluga postavljanja i izrade bilborda, plakata, postera za potrebe Općine Vogošća (objavljeno, 22.02.2017.godine)

Direktni sporazum za nabavku i pregled vatrogasnih aparata kao i pregled i ispitivanje hidrantske mreže u zgradi Općine Vogošća (objavljeno, 22.02.2017.godine)

Direktni sporazum za održavanje i servisiranje službenih automobila za potrebe Općine Vogošća (objavljeno, 22.02.2017.godine)

Direktni sporazum za nabavku obrazaca za potrebe Općine Vogošća u 2017.godini (objavljeno, 22.02.2017.godine)

Direktni sporazum za pružanje usluga izrade projekta postavljanja vertikalne saobraćajne signalizacije sa promjenljivim porukama u Jošaničkoj ulici u Vogošći u zoni OŠ “Mirsad Prnjavorac” (objavljeno, 20.02.2017.godine)

Direktni sporazum za pružanje usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije zgrade Općine Vogošća i prostorija mjesnih zajednica (objavljeno, 16.02.2017.godine)

Direktni sporazum za pružanje usluge održavanja aplikativnog softwera za potrebe Službe za BiSZ Općine Vogošća (objavljeno, 13.02.2017.godine)

Odluka o pokretenju postupka javne nabavke putem pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja-održavanje softwerskih aplikacija “DocuNova”, “DataNova”, “NovaPanel”, sistemskog održavanja servera, te nabavka antivirusnog programa za potrebe Općine Vogošća (objava, 10.02.2017.godine)

Direktni sporazum za pružanje usluga konzumiranja jela i pića (alkoholnih i bezalkoholnih) za potrebe Općine Vogošća (objavljeno, 01.02.2017.godine)

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda  za izbor ponuđača za izvođenje završnih radova na sanaciji stambenog objekta na adresi Sedraž bb. MZ Gora,na području Općine Vogošća (objavljeno, 26.01.2017.godine)

NABAVKE U 2016.godini

PREGLED REALIZACIJE UGOVORA OPĆINE VOGOŠĆA U 2016.GODINI (objavljeno, 21.01.2017.godine)

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda  za izbor ponuđača za pružanje usluge fizičkog obezbjeđenja objekata kasarne “Enver Šehović” u Semizovcu, na području Općine Vogošća,  (jedan zaštitar) svakim radnim danom u vremenu od 21,00 do 06, 00 satiza period od 01.01.2017. godine do 31.12.2017. godine (objava, 23.12.2016.godine)

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda  za izbor ponuđača za izvođenje završnih radova na sanaciji stambenog objekta na adresi Sedraž bb. MZ Gora,na području Općine Vogošća (objava, 19.12.2016.godine)

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku i isporuku robe- kancelarijski namještaj, za potrebe Općine Vogošća u 2016. godini(objava, 17.11.2016.godine)

Direktni sporazum za nabavku i ugradnju panoa za vanjsku horizontalnu signalizaciju (objava, 21.09.2016.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke-Nabavka i ugradnja panoa za vanjsku horizontalnu signalizaciju u staroj industrijskoj zoni Vogošća (objava, 16.09.2016.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke-Nabavka sportske opreme (objava 16.09.2016.godine)

Odluka o pokretanju nabavke – Nabavka zaštitne folije za prozore na Domu zdravlja Vogošća (objava, 16.09.2016.godine)

Odluka o pokretanju nabavke – Idejni projekat i model gradskog trga u Vogošći – Trg Branilaca Vogošće (objava, 16.09.2016.godine)

Direktni sporazum za nabavku zaštitne folije za prozore na zgradi Doma zdravlja Vogošća (objava, 16.09.2016.godine)

Direktni sporazum za pružanje usluge izrade Idejnog projekta i Modela gradskog Trga u Vogošći – Trg branilaca Vogošće (objava, 15.09.2016.godine)

Direktni sporazum za nabavku materijala za postavljanje fasade na planinarskom domu na Motki (objava, 14.09.2016.godine)

Direktni sporazum za nabavku bojanki-računaljki za učenike prvih razreda osnovnih škola sa područja općine Vogošća (objava, 07.09.2016.godine)

Direktni sporazum za izvođenje radova vanjskog uređenja kod Srednjoškolskog centra Vogošća (objava 06.09.2016.godine)

Direktni sporazum za izvođenje radova na sanaciji vodovodne mreže u JU OŠ “Izet Šabić” Hotonj i izradi vodovodnog šahta-Muzička osnovna škola Vogošća (objavljeno 26.08.2016.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke-Izvođenje radova na sanaciji vodovodne mreže u JU OŠ “Izet Šabić” Hotonj i izradi vodovodnog šahta – Muzička škola Vogošća (objava 25.08.2016.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – Izvođenje radova na zimskom održavanju lokalnih i nekategorisanih puteva i trotoara na području Općine Vogošća u sezoni 2016./2017.godina (objava 23.08.2016.godine)

Javni poziv za dostavu ponuda – “Pružanje usluga fizičkog obezbjeđenja objekta kasarne „Enver Šehović“ u Semizovcu, svakim danom u vremenu od 21:00 do 06:00 sati za period do 31.12.2016. godine” (objava 22.08.2016.godine)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke za pružanje usluga fizičkog obezbješenje kasarne “Enver Šehović” u Semizovcu (objava 12.08.2016.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke – Pružanje usluga fizičkog obezbjeđenja objekta Kasarne “Enver Šehović” u Semizovcu, svakim danom od 21,00 do 06.00 za period do 31.12.2016.godine (objava, 25.07.2016.godine)

Odluka  o pokretanju postupka javne nabavke putem pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja – Izvođenje radova na uređenju dijela potoka Studenac na lokalitetu boračkog naselja u Hotonju IV kao prijemnika oborinskih voda (objava, 18.07.2016.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke – Izvođenje radova na rekonstrukciji cjevovoda u naselju Krivoglavci na području općine Vogošća (objava 15.07.2016.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke – Nastavak izgradnje distributivne gasne mreže u ul.Branilaca Hotonja i Mitra Šućura na području MZ Hotonj (objava 14.07.2016.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke – Izvođenje radova na proširenju daktilnog cjevovoda u naselju Rosulje (objava 29.06.2016.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke – izvođenje radova na postavljanju   dvije nastrešnice od INOX materijala na stajalištima javnog prevoza putnika u naseljima Poturovići i Donji Hotonj (objava 27.06.2016.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – prevoz učenika za školsku 2016./17.godinu (objavljeno 27.06.2016.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke-rekonstrukcija cjevovoda u ul.Gornja Jošanica II (objava 24.06.2016.godine)

Direktni sporazum za pružanje usluga fizičkog obezbjeđenja kasarne “Enver Šehović” Semizovac (objava 07.06.2016.godine)

Direktni sporazum za izradu, isporuku i montažu 13 oglasnih tabli-ploča na području općine Vogošća (objava 06.06.2016.godine)

Direktni sporazum za izradu miskonaponskog priključka Muzičke škole pri OŠ “Mirsad Prnjavorac” Vogošća (objava 06.06.2016.godine)

Direktni sporazum za izradu projektne dokumentacije za izradu i puštanje u rad video nadzora na području općine Vogošća i za sistem obavještavanja i uzbunjivanja građana sa područja opoćine Vogošća (objava 06.06.2016.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – niskonaponski priključak Muzičke škole u Vogošći (objava 03.06.2016.godine)

Direktni sporazum za izvođenje radova izgradnje spomen obilježja porodice ef.Ramić u Semizovcu (objava, 02.06.2016.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke-Izvođenje radova izgradnje spomen-obilježja Porodice ef.Ramić u Semizovcu (objavljeno, 31.05.2016.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke-Izrada, isporuka i montaža 13 oglasnih tabli-ploča na području Općine Vogošća (objavljeno, 31.05.2016.godine)

Direktni sporazum za stavljanje u funkciju fontane koja se nalazi između ulica -A.ef.Biserovića-Jošanička i Igmanska (objavljeno 30.05.2016.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke – pregovarački postupak bez objave obavještenja – rekonstrukcija cjevovoda u ul.Hotonj III (objavljeno 26.05.2016.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke – građevinski materijal za potrebe Općine Vogošća (objavljeno 18.05.2016.godine)

Direktni sporazum za održavanje web sajta Općine Vogošća (objavljeno 18.05.2016.godine)

Direkni sporazum za uređenje vanjskog igrališta OŠ “Porodice ef.Ramić” (objavljeno 17.05.2016.godine)

Direktni sporazum za nabavku, ugradnju i instalaciju opreme za evidenciju prisustva na poslu u prostorima Općine Vogošća (objavljeno 16.05.2016.godine)

Direktni sporazum za pružanje usluga izrade idejnih rješenja vodovodne i kanalizacione mreže na području Općine Vogošća (objavljeno 16.05.2016.godine)

Direktni sporazum za pružanje usluga izrade tehničkog rješenja uređenja dijela potika Studenac u naselju Hotonj IV (objavljeno 16.05.2016.godine)

Direktni sporazum za upružanje usluga za realizaciju projekta “Čista Vogošća” (objava, 06.05.2016.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke-Izvođenje radova na postavljanju ograde oko školskog objekta OŠ “Izet Šabić” Hotonj (objavljeno – 13.05.2016.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke – Izvođenje radova na projektu izgradnje proširenja semaforiziranje raskrsnice u ul.Igmanska i ul.Muje Šejte-Ugorsko, na području Općine Vogošća (objavljeno 09.05.2016.godine)

Direktni sporazum za nabavku pet printera za nagrade osnovnim školama u sklopu projekta prikupljanja sekundarnih sirovina za reciklažu (objavljeno 29.04.2016.godine)

Direktni sporazum za nabavku – elektronsko glasanje za potrebe Općinskog vijeća Vogošća (objavljeno 27.04.2016.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke – Izvođenje radova vanjskog uređenja dijela školskog dvorišta pri OŠ “Izet Šabić” Hotonj, na području općine Vogošća (objavljeno, 27.04.2016.godine)

Direktni sporazum za nabavku – ozvučenje Velike sale u zgradi Općine Vogošća (objavljeno 27.04.2016.godine)

Realizacije ugovora (objavljeno 25.04.2016.godine)

Direktni sporazum za nabavku i izradu skulpture epigrafskog spomenika Općine Vogošća (objavljeno 25.04.2016.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke – Nabavka za rekonstrukciju i održavanje općinske zgrade i prostorija MZ u 2016.godini, za potrebe Općine Vogošća (objavljeno 22.04.2016.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke – Nabavka sitnog alata i inventara u 2016.godini za potrebe Općine Vogošća (objavljeno 21.04.2016.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavki – Izvođenje radova na izgradnji dječijih igrališta na području Općine Vogošća (objavljeno, 13.04.2016.godine)

Direktni sporazum za ugradnju video-nadzora i protivprovalnog sistema u zgradi Općine Vogošća (objavljeno 12.04.2016.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke – Izvođenje radova na izgradnji i postavljanju tri nastrešnice od INOX materijala na stajalištima javnog prevoza putnika, na području općine Vogošća (objavljeno 07.04.2016.godine)

Direktni sporazum za nabavku i postavljanje tabli sa kućnim brojevima i nazivima ulica na području Općine Vogošća (objavljeno 06.04.2016.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke – Izvođenje radova na uređenju Trga žrtava genocida u Srebrenici – sportska dvorana “Amel Bečković” (objavljeno 06.04.2016.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke – Izvođenje građevinskih radova na izgradnji distributivne gasne mreže u MZ Hotonj, na području Općine Vogošća (objavljeno 04.04.2016.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – pružanje ugostiteljskih usluga u zgradi Općine Vogošća za period 2016. do 2018.godine (objavljeno 01.04.2016.godine)

Tenderska dokumentacija za pružanje ugostiteljskih usluga u zgradi Općine Vogošća za period 2016. do 2018.godine (objavljeno 01.04.2016.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – Izvođenje radova na projektima javne rasvejete na području općine Vogošća za period 2016. do 2018.godine na području općine Vogošća (objavljeno 31.03.2016.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke putem pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja – Pružanje usluga održavanja softwerskih aplikacija “DataNova”, “DocuNova” i “FiNova” i sistemskog održavanja servera za potrebe Općine Vogošća (objavljeno 30.03.2016.godine)

Direktni sporazum za izradu plaketa, pehara i grbova za potrebe Općine Vogošća (objavljeno 30.03.2016.godine)

Direktni sporazum za pružanje usluga za nabvku i ugradnju solarne opreme (objavljeno 29.03.2016.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke putem pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja – Pružanje usluga nabavke i implementacije “Document managment Sistema” za potrebe Općine Vogošća (objavljeno 29.03.2016.godine)

Direktni sporazum za nabavku i isporuku materijala za održavanje čistoće Općine Vogošća (objavljeno 29.03.2016.godine)

Direktni sporazum za nabavku sjemena za proljetnu sjetvu (objavljeno 28.03.2016.godine)

Direktni sporazum za izvođenje radova na dogradnji fekalne kanalizacije u naselju Krivoglavci – II faza (objavljeno 24.03.2016.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – Izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na vanjskom uređenju košarkaškog igrališta kod MZ Blagovac (objavljeno 24.03.2016.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – Izvođenje radova na izgradnji ograde, završne ograde tribina, uređenje površina oko sportskog terena u naselju Bušća-Kobilja Glava (objavljeno 22.03.2016.godine)

Direktni sporazum za nabavku i isporuku multimedijalne opreme za Komunalni centar u zgradi Općine Vogošća (objavljeno 18.03.2016.godine)

Direktni sporazum za izradu, isporuku i montažu reklamnih natpisa za potrebe Općine Vogošća (objavljeno 14.03.2016.godine)

Direktni sporazum za pružanje usluga obaveznog i kasko osiguranja službenih automobila u vlasništvu Općine Vogošća (objavljeno 10.03.2016.godine)

Direktni sporazum za pružanje usluga na izradi glavnog projekta proširenja semaforizirane raskrsnice ul.Igmanska (Magistralni put M18) i ul.Muje Šejte – Ugorsko, na području Općine Vogošća (objavljeno 10.03.2016.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke putem pregovaračkog postupka – Izvođenje radova na izgradnji gospodarskog objekta (staja za tov junadi) na adresi Sedraž bb – MZ Gora (objavljeno 10.03.2016.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – Izvođenje radova u slučaju hitnih intervencija i poduzimanju mjera na preventivnom, operativnom djelovanju, na zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća za period 2016. do 2019.godine na području općine Vogošća (objavljeno, 08.03.2016.godine)

Odluka o pokretanju pregovaračkog postupka – Izvođenje dodatnih radova u sklopu realizacije projekta izgradnje kišne i fekalne kanalizacije u naselju Gornja Jošanica (objavljeno 03.03.2016.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke (pregovarački postupak) – Izrada 28 (dvadesetosam) separatnih kanalizacionih priključaka (objavljeno 02.03.2016.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke – Izvođenje radova na redovnom ljetnom, vanrednom i investicionom održavanju lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Vogošća (objavljeno 02.03.2016.godine)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke za izvođenje radova na izgradnji gospodarskog objekta na adresi Sedraž bb., MZ Gora, na području općine Vogošća (objavljeno, 29.02.2016.)

Rješenje o uvažavanju žalbe (izgradnja staje u naselju Gora) – (objavljeno 29.02.2016.)

Direktni sporazum za nabavku kancelarijskog namještaja za opremanje Komunalnog centra Općine Vogošća (objavljeno 25.02.2016.godine)

Direktni sporazum za pružanje usluga iz oblasti računovodstva i revizije za potrebe Općine Vogošća (objavljeno 23.02.2016.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke – Izvođenje radova u slučaju hitnih intervencija na objektima komunalne infrastrukture u 2016.godini (objavljeno na web-u 19.02.2016)

Odluka o pokretanju postupka nabavke – Realizacija usluga hvatanja, zbrinjavanja, kastracije, sterilizacije, liječenja i udomljavanja pasa lutalica sa područja općine Vogošća (objavljeno na web-u 19.02.2016)

Direktni sporazum za pružanje usluga keteringa (objavljeno 18.02.2016.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – Izvođenje radova na projektima trajne regulacije i sanacije klizišta na rijeci Ljubini (objavljeno 16.02.2016.godine)

Direktni sporazum za održavanje i servisiranje službenih automobila za potrebe Općine Vogošća (objavljeno, 04.02.2016.godine)

Direktni sporazum o nabavci i isporuci robe-prehrambenih proizvoda za potrebe ishrane povjerenika civilne zaštite Općine Vogošća (objavljeno, 04.02.2016.godine)

Direktni sporazum za štampanje obrazaca za potrebe Općine Vogošća (objavljeno, 04.02.2016.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke – kancelarijski materijal, toneri i ketridži u 2016.godini za potrebe Općine Vogošća (Objavljeno 03.02.2016.godine)

Odluka o pokretanju postupka nabavke – nabavka računara i rezervnih komponenti IT opreme za potrebe Općine Vogošća u 2016.godini (Objavljeno 01.02.2016.godine)

Direktni sporazum za pružanje usluga servisiranja i održavanja računarske opreme za potrebe Općine Vogošća (objavljeno 29.01.2016.godine)

Direkni sporazum za analizu vode na 6 (šest) lokalnih vodovoda (objavljeno 26.01.2016.godine)

Direktni sporazum za nabavku rastvora hlordioksida za dezinfekciju pitke vode na šest lokalnih vodovoda u 2016.godini (Objavljeno 25.01.2016.godine)

Direktni sporazum za nabavku i pregled vatrogasnih aparata kao i pregled i ispitivanje hidrantske mreže u zgradi Općine Vogošća i MZ (Objavljeno 25.01.2016.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke-Izvođenje radova na izgradnji gospodarskog objekta (za tov junadi) na adresi, Sedraž bb, MZ Gora (Objavljeno, 22.01.2016.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke putem pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja (Prevoz učenika…-objavljeno 19.01.2016.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na izgradnji fekalne kanalizacije u dijelu naselja Hotonj I, na području Općine Vogošća

 


NABAVKE U 2015.godini

Javna nabavka-Izvođenje radova na izgradnji fekalne kanalizacije u dijelu naselja Hotonj I (nabavka pokrenuta 17.12.2015.godine)

Odl-pokr-Fek-kanal-Hotonj I

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku kancelarijskog materijala, tonera, ketridža i obrazaca u 2015. godini za potrebe Općine Vogošća
KZ.-Kanc- mat-2015
Odl-Kanc-mat-2015
Odluka–KP-Kanc-mat

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za hvatanje, zbrinjavanje, kastraciju, sterilizaciju, liječenje i udomljavanje pasa lutalica sa područja općine Vogošća
KZ-PSI LUTALICE
Odl-Izbor-PSI LUTALICE
Odl-Pokr-post-PSI LUTALICE

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za pružanje usluga revizije finansijskih izvještaja, odnosno poslovanja za 2014.godinu Općine Vogošća

Odl-Pokr-Rev-fin
Odluka-Izbor-Fin-rev-za-2014
TD-Rev-fin

Javna nabavka-Izvođenje radova na zimskom održavanju lokalnih i nekategorisanih puteva i trotoara na području općine Vogošća u sezoni 2015./2016.godine
JP-Odluka-zim-odrz-15-16
JP-Tend-dok-zim-odrz
Odluka-Izbor-zimsko-odrz-(15-16)

Javna nabavka za izbor prijevoznika za prijevoz učenika osnovnih škola Vogšće za školsku 2015/2016.godinu
JP-OP-Prijevoz-ucen-15-16
JP-Prijevoz-ucenika-15-16
Odluka-Izbor prevoznika-(15-16)

Javna nabavka-Izgradnja staje za tov junadi
Odluka-Pokr-Izgr-Staje
TD-Izgr-Staje

Javna nabavka : Pregovarački postupak bez objave obavještenja-Potporni zid u ul.Stara Cesta
JN-PP-Potp-zid-S.Cesta

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku računara i rezervnih komponenti IT opreme u 2015. godini, za potrebe Općine Vogošća
KZ.-IT-oprema-2015
Odl-Izbor-IT
Odluka–KP-IT-oprema

Javna nabavka-izvođenje radova na rekonstrukciji cjevovoda u ul.Safeta Krupića
JN-Odl-Pokr-Rad-cjevov-S.Krupica
JN-TD-Pokr-Rad-cjevov-S.Krupica
Odluka-Izbor-Voda-S.Krupica

Pregovarački postupak bez objave obavještenja – Odluka
Preg-Post-Pr-sanac-kliz-Ljubina

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku-za izvođenje radova na sanaciji poslovnog prostora u ulici Igmanska broj 78, na području Općine Vogošća
KZ-izv-rad-san-posl-prost-Igm.78
Odl-Izbor-najpov-ponudjaca-san.posl.prost.
Odl-izv-rad-san-posl-prost-Igm.78

Javna nabavka-izvođenje radova na izgradnji kišne i fekalne kanalizacije u naselju Hotonj IV
Ispr-TD-Kis-i-Fek-kanal-Hotonj IV
JN-Odl-Pokr-Kanal-Hot-IV
KJN-Pojasnjenje-Hotonj-IV
OBAVIJEST-Kanal-Hotnj-IV
Tend-dokum-OP-Kanaliz.-Hotonj

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za izvođenje radova na izgradnji fekalne kanalizacije u naselju Gornji Hotonj preko puta kućnog broja 10, na području Općine Vogošća
KZ-Odluka-Pokr-Kanal-G.Hotonj
KZ-TD-Izv-rad-fek-kanal-G.Hotonj
Odluka-Izbor-kanal-G.Hotonj

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku-izvođenje radova na ljetnom održavanju puteva na području općine Vogošća
KZ-LJETNO ODRZAVANJE
Odluka-Izbor-ljetno-odrzavanje
ODLUKA-KZ-Ljet-odrz

Konkurentski zahtjev za nastavak izgradnje gasne mreže u naselju Rosulje
KZ-Odl-Pokr-Gas-Rosulje
KZ-Odl-Pokr-Gas-Rosulje-TD
Odl-Izbor-Gas-Rosulje

Javna nabavka-izvođenje radova na rekonstrukciji cjevovoda u ul.Donji Hotonj III (ul.Branilaca Hotonja)
JN-Odl-Pokr-Cjevovod-Hot-III
Odluka-Izbor-Cjevov-Hot.III
Tend-dokument-Cjevovod-Bran.Hotonja

Javna nabavka-Izvođenje radova na izgradnji kišne i fekalne kanalizacije u naselju Gornja Jošanica I
sa zaštitom trupa kanalizacije u Jošaničkoj rijeci, na području Općine Vogošća
JP-Izv-rad-kanal-G.Josan
JP-Odluka-IZBOR-PONUDZACA
JP-ODLUKA-Kis.fek-kanal-G.Josanica

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku i isporuku robe – naftnih derivata putem benzinskih stanica za potrebe Općine Vogošća u 2015.godini
KZ-Naftni-derivati.doc
Odluka-Izbor-Naft.derivati
Odluka-naft.deriv.-2015.doc

Konkurentski zahtjev za izvođenje građevinskih radova na izgradnji niša za hajfiše na području Općine Vogošća
KP-Nise-hajfisi
Odluka-Izbor-Nise
Odluka-Nise-Hajfisi

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana