Na vrh

Konkurs za izradu idejnog rješenja “Trg branilaca Vogošće”

Broj: 02-23-SL/16

Datum: 18.02.2016. godine

 

Na osnovu člana 23. stav 1. tačka a), 33. i 34. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (”Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i člana 71. stav 2. tačka 1. Statuta Općine Vogošća (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 27/14 – Prečišćeni tekst i 14/15), Općinski načelnik r a s p i s u j e

 

Konkurs za izradu idejnog rješenja  “Trga branilaca Vogošće” – konkursni rad

 Pokreće se postupak nabavke – Konkurs za izradu idejnog rješenja s ciljem dodjele nagrade pobjednicima za izradu idejnog rješenja – prva, druga i treća nagrada;

 • Predmet nabavke je – izrada idejnog rješenja gradskog “Trga branilaca Vogošće”, prema projektnom zadatku;
 • Kontakt osoba Kerim Hasović, stručni saradnik za ekologiju i turizam
 1. Cilj konkursa
 1. Prikupljanje idejnih urbanističko-arhitektonskih rješenja “Trga branilaca Vogošće” koji se nalazi između objekta upravne zgrade JU KSC Vogošća i Ulice Jošanička, u svrhu izbora najkvalitetnijeg rješenja za realizaciju, odnosno uređenje prostora, a koji će se oblikovanjem ukomponovati u ambijentalnu cjelinu dosad izgrađenih građevina na pomenutom lokalitetu.
 1. Principi projektovanja
 1. funkcionalnost
 2. estetika i originalnost
 3. racionalnost
 1. Alternativne ponude – Učesnici na konkursu imaju pravo ponuditi samo jedan konkursni rad. Nisu dozvoljeni alternativni konkursni radovi.

 Procedura registracije i prijavljivanje

 • Registracija za Konkurs vrši se preuzimanjem tenderske dokumentacije uz dokaz o izvršenoj uplati naknade za dokumentaciju Konkursa u iznosu od 30,00 KM. Uplata se vrši sa naznakom „ZA KONKURS“ na depozitni račun Općine Vogošća 3380002210016547, vrsta prihoda 722613, šifra općine 080. Tenderska dokumentacija može se preuzeti lično svakim radnim danom od 08:00 do 14:00 sati u kancelariji broj 75 – III sprat Općine Vogošća, ili putem pošte uz predhodni pismeni zahtjev za dostavu konkursne dokumentacije uz dokaz o izvršenoj uplati naknade za istu.
 • Adresa za prijavljivanje (slanje konkursnog materijala) na konkurs je: OPĆINA VOGOŠĆA, Jošanička 80, 71320 Vogošća.
 • Radovi se predaju lično, na Info pult Općine Vogošća ili putem pošte na navedenu adresu u roku od 45 dana od dana raspisivanja konkursa, u zapečaćenoj koverti sa naznakom:

”KONKURSNI RAD ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA “TRGA BRANILACA VOGOŠĆE”– NE OTVARATI”.        

Bilo kakve troškove koje imaju ponuđači za učešće u nadmetanju ili povodom učešća na nadmetanju ne obavezuju ugovorni organ da snosi bilo kakvu odgovornost ili obavezu naknade ili eventualne štete.

 1. Dokumentacija koja se daje učesnicima konkursa

 Tekst konkursa

 1. Projektni zadatak
 2. Kopija katastarskog plana
 3. Ažurna geodetska podloga u analognoj i digitalnoj formi
 1. Sadržaj konkursnog rada i tehničko-oblikovna oprema:

Učesnici konkursa su obavezni u analognom i digitalnom formatu dostaviti sljedeće priloge:

 Tekstualni prilozi:

 Analiza postojećeg stanja i obrazloženje koncepta idejnog rješenja.              Grafički prilozi:

 • Situacija planiranog stanja – osnovna koncepcija prostora; Tlocrt partera sa popločanjem i urbanom opremom; Detalji popločanja i detalji urbane opreme sa opisom materijalizacije; Hortikulturno rješenje; Karakteristični presjeci i pogledi; 3D prikaz planiranog stanja.
 1. Slanje radova, očuvanje anonimnosti i identifikacija autora
 • Pravo učešća – imaju sva fizička (pojedinci ili sa saradnicima) koja posjeduju obrazovanje iz oblasti arhitekture, urbanizma, likovnih, primjenjenih umjetnosti ili drugih umjetničkih usmjerenja i pravna lica registrovana za obavljanje naprijed navedenih djelatnosti u skladu sa važećim propisima Bosne i Hercegovine.
 • Autori svoje konkursne radove i ispunjavanje uslova ovog Konkursa dostavljaju u zapečećenoj neprozirnoj koverti označenoj sa identifikacionom šifrom koja se sastoji od dva slova abecede i četiri broja, sve veličine 2,0 cm, a koja se upisuje u desnom uglu koverte. Ova koverta sadrži dvije koverte sa istom šifrom i to:
 • Jednu kovertu (neprozirnu i zatvorenu) sa naznakom ”AUTOR” na sredini, te u desnom uglu iste, identifikaciona šifra u kojoj su sadržani slijedeći podaci:
 1. fizička lica: ime i prezime autora ili imena članova autorskog tima, adresa, dokaz o posjedovanju validne diplome arhitekture, urbanizma, likovnih i primijenjenih umjetnosti ili nekog drugog umjetničkog usmjerenja, izjava da je priloženi rad izvorno autorsko djelo (ovjerena), te izjava autora da autorska prava i prava korištenja predloženog idejnog rješenja prenosi na Općinu Vogošća, ukoliko bude među nagrađenim.
 2. pravna lica: ovjerena fotokopija identifikacijskog broja, Izvod iz sudskog registra za obavljanje predmetne djelatnosti ili ekvivalent dokument izvodu iz sudskog registra, izjava da je priloženi rad izvorno autorsko djelo (ovjerena), te izjava autora da autorska prava i prava korištenja predloženog idejnog rješenja prenosi na Općinu Vogošća, ukoliko bude među nagrađenim.
 • Drugu kovertu (neprozirnu i zatvorenu) sa naznakom ”KONKURSNI RAD” na sredini i u desnom uglu iste identifikaciona šifra u kojoj je sadržan konkursni rad sa svim zahtjevanim prilozima iz ovog Konkursa. Svaki prilog na poleđini mora sadržavati naznačenu šifru.
 • Svako drugo označavanje konkursnog rada, a koje bi moglo ugroziti anonimnost autora povlači isključivanje konkursnog rada iz postupka ocjenjivanja. Odluku o tome donosi Komisija.

Učesnici konkursa prihvataju uslove Konkursa činom predaje svog konkursnog rada. Nakon provedenog postupka otvaranja konkursnih radova iste će Komisija za javne nabavke proslijediti Konkursnoj komisiji za odabir idejnog rješenja koja će pristupiti ocjenjivanju i donošenju konačne odluke o izabranom radu i redoslijedu nagrada u skladu sa odredbama ovog Konkursa.

 1. Nagrade

Ukoliko do utvrđenog roka za predaju radova budu dostavljena najmanje dva kvalifikovana konkursna rada koji ispunjavaju uslove Konkursa, Komisija će pristupiti njihovom ocjenjivanju.

Odlukom Komisije dodijelit će se nagrade i to:

 1. nagrada u iznosu od 500,00 KM
 2. nagrada u iznosu od       500,00 KM
 3. nagrada u iznosu od       200,00 KM

Ukupan fond nagrada iznosi          3.200,00 KM

Dodjeljena nagrada podrazumjeva otkup autorskog djela (idejnog rješenja).

Nagrade se dodjeljuju u bruto iznosu i u njima su sadržani svi porezi na autorsko djelo i ostala eventualna davanja.

 

Nagrada ujedno pretstvalja i naknadu za otkup nagrađenog rada odnosno otkup svih autorskih prava od autora, a temeljem ugovora o autorskom djelu, uz mogućnost eventualne dorade, čija je vrijednost uključena u nagradu, ukoliko tijela nadležna za izdavanje urbanističke suglasnosti budu zahtjevali neke ispravke.

Autor koji samostalno podnosi ponudu ne može istovremeno sudjelovati u zajedničkoj ponudi. Autor je dužan da uz ponudu dostavi i izjavu da se odriče autorskih prava na konkursni rad ukoliko njegova ponuda bude nagrađena bilo nekom od nagrada.

Sudionicima konkursa koji ne budu nagrađeni radovi se vraćaju.

 1. Konkursna komisija

 

Za odabir najboljeg idejnog projekta imenovat će se Konkursna komisija

 • Rad Konkursne komisije

Komisija će završiti sa radom u roku od 15 dana od posljednjeg dana predviđenog za predaju konkursnih radova. Komisija će u toku evaluacije ideja predloženih rješenja poštovati odredbe svih pravilnika i statuta strukovnih organizacija iz oblasti arhitekture, urbanizma, likovnih i primijenjenih umjetnosti, odnosno pravila odgovarajućih asocijacija u BiH. Komisija može ocijeniti da pristigli radovi nisu zadovoljili sa stanovišta jednog ili više traženih elemenata iz tačke 3 ovog Konkursa, a za koje ocijeni da su bitni kod analize, te u tom slučaju nije obavezna dodijeliti nagradu. Nenagrađeni radovi se vraćaju autoru. O rezultatima ocjene Konkursa, kandidati će biti obaviješteni pismenim putem na dostavljene adrese, nagrađeni autori i telefonskim putem. Nakon ocjene radova procedura javne nabavke nastavit će se u skladu sa članom 33. Zakona o javnim nabavkama BiH. Nagrađeni radovi činom otkupa postaju vlasništvo Općine Vogošća. Nenagrađeni radovi vraćaju se autoru putem pošte na dostavljene adrese ili se isti mogu preuzeti lično u roku od 10 dana nakon obavještenja o rezultatima Konkursa.

 1. Završne odredbe

 Prijavljivanje na konkurs moguće je od dana objave na web stranici Općine Vogošća (www.vogosca .ba) i dnevnim novinama. Rok za predaju konkursnih radova ističe 45 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnim novinama, u 16 sati. Javno otvaranje prispjelih koverata obaviti će se narednog dana od dana zatvaranja Konkursa 14:00 sati u Maloj sali Općine Vogošća, kada će se ustanoviti isključivo sadržaj dostavljenih koverata. Konkursni radovi koji stignu nakon isteka roka za predaju biće vraćeni neotvoreni. Nekompletni konkursni radovi neće se uzeti u razmatranje.

                                        

OPĆINSKI NAČELNIK

Edin Smajić

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana