Na vrh

Služba za poslove Općinskog vijeća i Općinskog načelnika

Članom 58. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Vogošća propisano je da Vijeće donosi Program rada za kalendarsku godinu, koji sadrži zadatke Vijeća koji proizilaze iz Ustava, Zakona, utvrđene politike i ekonomskog razvoja Općine, Kantona kao i druge poslove i zadatke u rješavanju društvenih pitanja od interesa za građane.
Programom rada se utvrđuju poslovi i zadaci Vijeća, njihov osnovni sadržaj i način izvršenja a polazi se od zakonskih obaveza i od Programa Općinskog načelnika (čl.59. Poslovnika). Program rada je koncipiran na način da obuhvati one poslove i zadatke za koje je Vijeće nadležno, a da se izbjegnu aktivnosti koje nisu u nadležnosti Općinskog vijeća i eliminiše nekompetentnost.
Realizujući naprijed navedeno, predsjedavajući Općinskog vijeća utvrđuje program rada i podnosi ga Vijeću na usvajanje.
Općinsko vijeće je nadležno da:
1. donosi Statut Općine;
2. donosi odluke, druge propise i opće akte i daje njihovo tumačenje;
3. donosi poslovnik o svom radu;
4. obrazuje radna tijela i utvrđuje njihove nadležnosti, sastav, broj članova i način rada (Savjete, komisije, odbore i dr.), radi stručne obrade i praćenja određenih oblasti u okviru određene nadležnosti Općinskog vijeća, predlaganja stručnog rješenja u tim oblastima i izuzetno radi odlučivanja o pitanjima koja su im izričito data u nadležnost;
5. bira i smjenjuje predsjedavajućeg Općinskog vijeća i njegovog zamjenika, sekretara Općinskog vijeća, Općinskog načelnika, kao i članove radnih tijela Općinskog vijeća;
6. donosi budžet i izvještaj o izvršenju budžeta, te usvaja završni račun na prijedlog Općinskog načelnika;
7. donosi program razvoja za pojedine djelatnosti, za koje je nadležno,
8. donosi propise o općinskim pristojbama i na drugi način osigurava potrebna finansijska sredstva, u skladu sa zakonom;
9. osniva javna preduzeća i javne ustanove i druga pravna lica za obavljanje privrednih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu;
10. raspisuje referendum;
11. raspisuje javni zajam i samodoprinos i odlučuje o zaduženju Općine;
12. donosi propise o organizaciji i osniva organ uprave;
13. utvrđuje naziv za dijelove naseljenog mjesta;
14. podnosi inicijativu za davanje i izmjenu naziva ulica, trgova, mostova i dr.;
15. obrazuje organ koji u drugom stepenu rješava o žalbi protiv prvostepenih rješenja Općinskog načelnika donesenih na osnovu Statuta ili propisa Općinskog vijeća;
16. vrši i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom Općine.

Lista korisnika koji su ostvarili pravo na dodjelu plastenika putem sufinansiranja
Plast-lista-sufinans

PROGRAM MANIFESTACIJE *VOGOŠĆANSKI DANI 2015.*
Progr-Vog-dani-15

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana