Na vrh

Akti Općinskog vijeća

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA IZ MANDATA 2016.-2020.GODINA

13. SJEDNICA (sjednica održana 28.12.2017.godine)  

1. Budžet Općine Vogošća za 2018.godinu – Prijedlog
2.Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Vogošća za 2018.godinu
3.Odluka o odobravanju i isplati jednokratne novčane pomoći licima u stanju socijalne potrebe za 2018.godinu
4.Odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna Urbanističkog projekta “Solaris” za lokalitet ulica Gornja Jošanica III – individualno stambeno naselje (Skraćeni postupak)
5.Odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna Urbanističkog projekta “Solaris” za lokalitet – Poslovni objekata u ul.Vogošćanskih odreda broj 88 (Skraćeni postupak)
6.Program rada Općinskog vijeća Vogošća za 2018.godinu

12. SJEDNICA (sjednica održana 30.11.2017.godine) 

1. Odluka o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Vogošća
2. Program rada Općinskog vijeća Vogošća za 2018.godinu – Nacrt

11. SJEDNICA (sjednica održana 31.10.2017.godine)

1.Odluka o načinu i uslovima prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Vogošća
2.Odluka o obavljanju poslovnih djelatnosti na području općine Vogošća
3.Odluka o utvrđivanju javnog interesa
4.Pravilnik o dopuni Pravilnika o kriterijima za dodjelu stipendije učenicima i studentima
5.Nacrt Budžeta Općine Vogošća za 2018.godinu

 10. SJEDNICA (sjednica održana 28.09.2017.godine)

1.Odluka o usvajanju plana stipendiranja učenika i studenata za školsku-akademsku 2017/2018.godinu
2.Odluka o usvajanju Regulacionog plana “Krše”
3.Odluka o provođenju Regulacionog plana “Krše”
4.Turistički akcioni plan općine Vogošća (TAP) za period 2017.-2022.godina

 9. SJEDNICA

1.Odluka o usvajanju Lokalnog ekološkog akcionog plana Općine Vogošća (LEAP) za period 2017.-2022.godina
2.Odluka o usvajanju Turističkog akcionog plana Općine Vogošća (TAP) za period 207.-2022.godina
3.Odluka o izmjenama Odluke o pogodnostima za investiranje na području Općine Vogošća u svrhu razvoja i poticaja industrijske proizvodnje za 2017.godinu
4.Odluka o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Vogošća
5.Odluka u dodjeli u zakup zemljišta u državnoj svojini na kome ima pravo raspolaganja Općina Vogošća u poljoprivredne svrhe
6.Izvještaj o prihodima i rashodima Budžeta Općine Vogošća za period 01.01.-30.06.2017.godine
7.Nactr Odluke o obavljanju poslovnih djelatnosti na podrućju općine Vogošća

8. SJEDNICA

1.Odluka o povećanju prihoda i rasporedu rashoda u Budžetu općine Vogošća za 2017.godinu u iznosu od 15.384,91KM na ime namjenski doznačenih sredstava – kapitalni transferi Kantona i to : sredstva Zavoda za izgradnju za uređenje riječnih korita
2.Odluka o usvajanju Strategije mladih općine Vogošća za period 2017.-2022.godina
3.Odluka o usvajanju Plana zimskog čišćenja puteva na području općine Vogošća u sezoni 2017./2018.godine
4.Odluka o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi
5.Odluka o načinu i uslovima raspolaganja nekretnina u vlasništvu Općine Vogošća
6.Odluka o prodaji neposrednom pogodbom neizgrađenog građevinskog zemljišta
7.Odluka o usvajanju Lokalnog ekološkog akcionog plana Općine Vogošća (LEAP) za period 2017.-2022.godina-Nacrt
8.Odluka o usvajanju Turističkog akcionog plana Općine Vogošća (TAP) za period 2017.-2022.godina-Nacrt

7. SJEDNICA

1.Odluka o dodjeli priznanja Općine Vogošća za 2017.godinu
2.Odluka o pristupanju Regulacionog plana “Gradina I”
3.Odluka o pristupanju Regulacionog plana “Gradina II”
4.Odluka o usvajanju Strategije sporta na području općine Vogošća za period 2017.-2022.godina
5.Odluka o verifikaciji mandata članova Savjeta mjesnih zajednica
6.Nacrt Odluke o usvajanju Strategije mladih Općine Vogošća za period 2012.-2022.godina

6. SJEDNICA

1.Nacrt Odluke o usvajanju Strategije razvoja sporta na području općine Vogošća za period 2017.-2022.godina
2.Odluka o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje dva člana Općinske izborne komisije Vogošća
3.Odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana “Centar Vogošća”
4.a) Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana  “Krše” i  b) Nacrt Odluke o provođenju Regulacionog plana “Krše”
5.Odluka o pogodnostima za investiranje na području općine Vogošća u svrhu zapošljavanja za 2017.godinu
6.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaćama i naknadama u Jedinstvenom općinskom organu uprave i Pravobranilaštvu Općine Vogošća

5. SJEDNICA

1.Izvještaj o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima Budžeta Općine Vogošća za 2016. godinu,
2.Odluka o usvajanju finansijskog izvještaja (završnog računa) o izvršenju Budžeta Općine Vogošća za 2016. godinu
3.Izmjene i dopune Budžeta Općine Vogošća za 2017. godinu
4.Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene po 1m2 korisne površine u stambenoj izgradnji na području općine Vogošća u 2016. godini i visini naknade za pogodnost-rente, na području općine Vogošća za 2017. godinu
5.Odluka o usvajanju Strategije razvoja poljoprivrede na području općine Vogošća za period 2017. – 2022. godina
6.Rješenje o imenovanju Odbora za revizuju JP RTV Vogošća d.o.o.
7.Rješenje o razrješenju Općinskog pravobranioca
8.Rješenje o imenovanju Općinskog pravobranioca
9.Rješenje o razrješenju člana Etičkog vijeća časti
10.Rješenje o imenovanju člana Etičkog vijeća časti

4. SJEDNICA

1.Odluka o usvajanju prioritetnih projekta iz oblasti komunalne infrastrukture u 2017.godini
2.Odluka o odobravanju i izdvajanju novčanih sredstava iz Budžeta Općine Vogošća za 2017.godinu za RVI 100% I grupe-paraplegičare sa mjestom prebivališta na području općine Vogošća
3.Odluka o raspisivanju izbora za članove Savjeta mjesnih zajednica
4.Odluka o usvajanju Strategije razvoja poljoprivrede na području općine Vogošća za period 2017.-2020.godina-Nacrt

3. SJEDNICA

Program rada Općinskog vijeća Vogošća za 2017.godinu

2. SJEDNICA

 1. Odluka o povećanju prihoda i rasporedu rashoda u Budžetu Općine Vogošća za 2016. godinu u iznosu od 1.220.000,00 KM na ime namjenski odobrenih sredstava – tekući transferi od Države, tekući transferi od Federacije, kapitalni transferi od Kantona i kapitalni transferi od Općine
 2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Vogošća za 2016. godinu
 3. Budžet Općine Vogošća za 2017. godinu
 4. Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Vogošća za 2017. godinu
 5. Odluka o pokretanju aktivnosti za prelazak na trezorski način poslovanja
 6. Odluka o uspostavi Registra budžetskih korisnika Općine Vogošća
 7. Odluka o odobravanju i isplati jednokratne novčane pomoći licima u stanju socijalne potrebe za 2017. godinu
 8. Program rada Općinskog vijeća Vogošća za 2017. godinu – Nacrt
 9. Rješenje o izboru i imenovanju Komisije za odlikovanja i priznanja
 10. Rješenje o izboru i imenovanju Komisije za poslovne prostore i stanove;
 11. Rješenje o izboru i imenovanju Komisije za zaštitu boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca;
 12. Rješenje o izboru i imenovanju Drugostepene stručne komisije;
 13. Rješenje o izboru i imenovanju Komisije za ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova;
 14. Rješenje o izboru i imenovanju Etičkog vijeća časti;
 15. Rješenje o izboru i imenovanju Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja;

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA IZ MANDATA 2012.-2016.GODINA

38.SJEDNICA

Odluka o dodjeli priznanja Općine Vogošća za 2016.godinu

37.SJEDNICA

Odluka o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi
Odluka o otpisu dijela duga-zatezne kamate Mahmutović Kemalu
Odluka o utvrđivanju visine naknade predsjedniku i članovima Savjeta mjesnih zajednica na području općine Vogošća

35.SJEDNICA

Izmjene i dopune Budžeta općine Vogošća za 2016.godinu
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Budžeta općine Vogošća za 2015.godinu
Izvještaj o ostvarenim prihodima i rashodima Budžeta općine Vogošća za 2015.godinu
Odluka o usvajanju finansijskog izvještaja-završnog računa Općine Vogošća za 2015.godinu
Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene po 1 m2 korisne površine u stambenoj izgradnji na području Općine Vogošća u 2015.godini i visini naknade za pogodnost – rente, na području općine Vogošća za 2016.godinu
34.SJEDNICA
Odluka o usvajanju programa prioritetnih projekata iz oblasti komunalne infrastrukture u 2016.godini
Odluka o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Vogošća
Odluka o sadnji i partnerstvu između Općine Vogošća i Općine Čekmekoj-Republika Turska
Odluka o utvrđivanju javnog interesa

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA IZ 2015.GODINE

33.SJEDNICA

1.Odluka o povećanju prihoda i rashoda u Budžetu općine Vogošća za 2015.godinu
2.Budžet Općine Vogošća za 2016.godinu
3.Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Vogošća za 2016.godinu
4.Odluka o odobravanju i isplati jednokratne novčane pomoći licima u stanju socijalne potrebe za 2016.godinu
5.Odluka o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi
6.Odluka o prenosu upravljanja objekata komunalne infrastrukture na KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo
7.Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana “Barice”
8.Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana “Ugorsko-Menjak”
9.Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana “Uglješići”
10.Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana “Donja Jošanica”
11.Odluka o prekršajima protiv javnog reda i mira (2007., 2008. i 2015.godina)

_________________________________________________________

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE VOGOŠĆA
Strategija razvoja Opcine Vogosca za 2014. – 2018.-Nacrt
AKCIONI PLAN JEDNAKOSTI I RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA OPĆINE VOGOŠĆA 2012.-2015.
Akcioni plan jednakosti i ravnopravnosti spolova Općine Vogošća 2012.-2015.
STRATEGIJA RAZVOJA POLJOPRIVREDE NA PODRUČJU OPĆINE VOGOŠĆA
STRATEG-RAZVOJA-POLJOPRIVR-VOGOSCA 2011.-2016.
LOKALNI AKCIONI PLAN OPĆINE VOGOŠĆA 2011.-2016.
Lokalni akcioni plan Općine Vogošća 2011.-2016.
TURISTIČKI AKCIONI PLAN 2017.-2022.
Turistički akcioni plan Općine Vogošća 2017.-2022.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana