Na vrh

Akti općinskog vijeća

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA IZ MANDATA 2016.-2020.GODINA

5. SJEDNICA

 1. Izvještaj o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima Budžeta Općine Vogošća za 2016. godinu,
 2. Odluka o usvajanju finansijskog izvještaja (završnog računa) o izvršenju Budžeta Općine Vogošća za 2016. godinu
 3. Izmjene i dopune Budžeta Općine Vogošća za 2017. godinu
 4. Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene po 1m2 korisne površine u stambenoj izgradnji na području općine Vogošća u 2016. godini i visini naknade za pogodnost-rente, na području općine Vogošća za 2017. godinu
 5. Odluka o usvajanju Strategije razvoja poljoprivrede na području općine Vogošća za period 2017. – 2022. godina
 6. Rješenje o imenovanju Odbora za revizuju JP RTV Vogošća d.o.o.
 7. Rješenje o razrješenju Općinskog pravobranioca
 8. Rješenje o imenovanju Općinskog pravobranioca
 9. Rješenje o razrješenju člana Etičkog vijeća časti
 10. Rješenje o imenovanju člana Etičkog vijeća časti

4. SJEDNICA

1.Odluka o usvajanju prioritetnih projekta iz oblasti komunalne infrastrukture u 2017.godini

2.Odluka o odobravanju i izdvajanju novčanih sredstava iz Budžeta Općine Vogošća za 2017.godinu za RVI 100% I grupe-paraplegičare sa mjestom prebivališta na području općine Vogošća

3.Odluka o raspisivanju izbora za članove Savjeta mjesnih zajednica

4.Odluka o usvajanju Strategije razvoja poljoprivrede na području općine Vogošća za period 2017.-2020.godina-Nacrt

2. SJEDNICA

 1. Odluka o povećanju prihoda i rasporedu rashoda u Budžetu Općine Vogošća za 2016. godinu u iznosu od 1.220.000,00 KM na ime namjenski odobrenih sredstava – tekući transferi od Države, tekući transferi od Federacije, kapitalni transferi od Kantona i kapitalni transferi od Općine
 2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Vogošća za 2016. godinu
 3. Budžet Općine Vogošća za 2017. godinu
 4. Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Vogošća za 2017. godinu
 5. Odluka o pokretanju aktivnosti za prelazak na trezorski način poslovanja
 6. Odluka o uspostavi Registra budžetskih korisnika Općine Vogošća
 7. Odluka o odobravanju i isplati jednokratne novčane pomoći licima u stanju socijalne potrebe za 2017. godinu
 8. Program rada Općinskog vijeća Vogošća za 2017. godinu – Nacrt
 9. Rješenje o izboru i imenovanju Komisije za odlikovanja i priznanja
 10. Rješenje o izboru i imenovanju Komisije za poslovne prostore i stanove;
 11. Rješenje o izboru i imenovanju Komisije za zaštitu boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca;
 12. Rješenje o izboru i imenovanju Drugostepene stručne komisije;
 13. Rješenje o izboru i imenovanju Komisije za ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova;
 14. Rješenje o izboru i imenovanju Etičkog vijeća časti;
 15. Rješenje o izboru i imenovanju Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja;

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA IZ MANDATA 2012.-2016.GODINA

38.SJEDNICA

Odluka o dodjeli priznanja Općine Vogošća za 2016.godinu

37.SJEDNICA

Odluka o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi

Odluka o otpisu dijela duga-zatezne kamate Mahmutović Kemalu

Odluka o utvrđivanju visine naknade predsjedniku i članovima Savjeta mjesnih zajednica na području općine Vogošća

35.SJEDNICA

Izmjene i dopune Budžeta općine Vogošća za 2016.godinu

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Budžeta općine Vogošća za 2015.godinu

Izvještaj o ostvarenim prihodima i rashodima Budžeta općine Vogošća za 2015.godinu

Odluka o usvajanju finansijskog izvještaja-završnog računa Općine Vogošća za 2015.godinu

Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene po 1 m2 korisne površine u stambenoj izgradnji na području Općine Vogošća u 2015.godini i visini naknade za pogodnost – rente, na području općine Vogošća za 2016.godinu

34.SJEDNICA

Odluka o usvajanju programa prioritetnih projekata iz oblasti komunalne infrastrukture u 2016.godini

Odluka o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Vogošća

Odluka o sadnji i partnerstvu između Općine Vogošća i Općine Čekmekoj-Republika Turska

Odluka o utvrđivanju javnog interesa

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA IZ 2015.GODINE

33.SJEDNICA

1.Odluka o povećanju prihoda i rashoda u Budžetu općine Vogošća za 2015.godinu

2.Budžet Općine Vogošća za 2016.godinu

3.Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Vogošća za 2016.godinu

4.Odluka o odobravanju i isplati jednokratne novčane pomoći licima u stanju socijalne potrebe za 2016.godinu

5.Odluka o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi

6.Odluka o prenosu upravljanja objekata komunalne infrastrukture na KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo

7.Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana “Barice”

8.Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana “Ugorsko-Menjak”

9.Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana “Uglješići”

10.Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana “Donja Jošanica”

_________________________________________________________

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE VOGOŠĆA
Strategija razvoja Opcine Vogosca za 2014. – 2018.-Nacrt

AKCIONI PLAN JEDNAKOSTI I RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA OPĆINE VOGOŠĆA 2012.-2015.
Akcioni plan jednakosti i ravnopravnosti spolova Općine Vogošća 2012.-2015.

STRATEGIJA RAZVOJA POLJOPRIVREDE NA PODRUČJU OPĆINE VOGOŠĆA
STRATEG-RAZVOJA-POLJOPRIVR-VOGOSCA 2011.-2016.

LOKALNI AKCIONI PLAN OPĆINE VOGOŠĆA 2011.-2016.
Lokalni akcioni plan Općine Vogošća 2011.-2016.

LOKALNI EKOLOŠKI AKCIONI PLAN 2011.-2016.
Lokalni ekološki akcioni plan Općine Vogošća 2011.-2016.

 

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana