Na vrh

Akti Općinskog vijeća

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA IZ MANDATA 2016.-2020.GODINA

31. SJEDNICA (sjednica održana 26.09.2019.godine)

1. Odluka o usvajanju Regulacionog plana “PRIVREDNA ZONA SEMIZOVAC” i Odluka o provođenju Regulacionog plana “PRIVREDNA ZONA SEMIZOVAC

2. Odluka o usvajanju Plana stipendiranja učenika i studenata za školsku-akademsku 2019./2020.godinu

30. SJEDNICA (sjednica održana 29.08.2019.godine)

1. Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Vogošća za period 01.01.-30.06.2019.godine

29. SJEDNICA (sjednica održana 27.06.2019.godine)

1.Odluka o usvajanju i Odluka o provođenju regulacionog plana “”Naselje Travnjak”

28. SJEDNICA (sjednica održana 30.05.2019.godine)

1.Odluka o dodjeli priznanja Općine Vogošća zsa 2019.godinu

2.Odluka o prenosu prava na nekretnini-stanu u vlasništvu Općine Vogošća

3.Odluka o usvajanju Plana zimskog održavanja puteva na području općine Vogošća u sezoni 2019/2020.godina

4.Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana “Rosulje” za lokalitet uz ulicu 24.Juna-skračeni postupak i  Odluka o provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana “Rosulje” za lokalitet uz ulicu 24.Juna-skračeni postupak

27. SJEDNICA (sjednica održana 25.04.2019.godine)

 1. Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Vogošća putem neposredne pogodbe
 2. Odluka o usvajnju Strategije razvoja općine Vogošća za period 2019-2023.godinu
 3. Odluka o otpisu duga za zakupninu i režijske troškove Hasović Musi
 4. Odluka o otpisu duga za zakupninu i režijske troškove sa pripadajućim zateznim kamatama i troškovima sudskog postupka Hodžić Suadu
 5. Odluka o otpisu duga po osnovu zakupa za korištenje javne površine za postavljanje ljetne bašte Mrkulić Nedimu
 6. Odluka o otpisu duga po osnovu zakupa za korištenje javne površine za postavljanje ljetne bašte Numanović Almi

26. SJEDNICA (sjednica održana 28.03.2019.godine)

1.Izmjene i dopune Budžeta Općine Vogošća za 2019. godinu

2.Izvještaj o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima Budžeta Općine Vogošća za 2018. godinu

3.Odluka o usvajanju finansijskog izvještaja-završnog računa Budžeta Općine Vogošća za 2018.godinu

4.Odluku o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene po 1m2 korisne površine u stambenoj izgradnji na području Općine VOgošća u 2018. godini i visini naknade za pogodnost-rente na području Općine Vogošća za 2019. godinu

5.Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana “Centar – Vogošća” lokalitet uz ulicu Spasoja Blagovčanina (skraćeni postupak)

6.Odluka o provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana “Centar – Vogošća” lokalitet uz ulicu Spasoja Blagovčanina (skraćeni postupak)

7.Odluka o pristupanju izradi urbanističkog projekta “Tržnica pijaca Vogošća”

8.Rješenje o razrješenju člana Etičkog vijeća časti

9.Rješenje o imenovanju člana Etičkog vijeća časti

25. SJEDNICA (sjednica održana 28.02.2019.godine)

 1. Odluka o odobravanju i izdvajanju novčanih sredstava iz Budžeta Općine Vogošća za 2019.godinu za RVI 100% – paraplegičae sa mjestom prebivališta na području općine Vogošća
 2. Odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana “Hotonj I” (Skračeni postupak)
 3. Odluka o prijedlogu za utvrđivanje školskih područja Javnih ustanova osnovnih škola sa područja općine Vogošća
 4. Nacrt Strategije razvoja općine Vogošća za period 2019.-2013.godine

24. SJEDNICA (sjednica održana 31.01.2019.godine)

 1. Odluka o usvajanju Programa prioritetnih projekata u oblasti komunalne infrastrukture u 2019.godini
 2. Odluka o uslovima i načinu raspolaganja nekretninom u vlasništvu Općine Vogošća
 3. Rješenje o razrješenju člana Drugostepene stručne komisije
 4. Rješenje o imenovanju člana Drugostepene stručne komisije
 5. Rješenje o razrješenju predsjednika Komisije za ljuska prava, mlade i ravnopravnost spolova
 6. Rješenje o izboru predsjednice Komisije za ljuska prava, mlade i ravnopravnost spolova
 7. Rješenje o razrješenju člana Komisije za budžet i finansije
 8. Rješenje o izboru člana Komisije za budžet i finansije

23. SJEDNICA (sjednica održana 27.12.2018.godine)

 1. Budžet Općine Vogošća za 2019.godinu
 2. Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Vogošća za 2019.godinu
 3. Odluka o utvrđivanju prestanka funkcije zamjenici predsjedavajućeg Općinskog vijeća Vogošća
 4. Odluka o odobravanju i isplati jednokratne novčane pomoći licima u stanju socijalne potrebe za 2019.godinu
 5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini komunalnih taksi na području općine Vogošća
 6. Odluka o prijedlogu za utvrđivanje školskih područja Javnih ustanova osnovnih škola sa područja općine Vogošća
 7. Odluka o usvajanju Regulacionog plana “Naselje – Travnjak”-Nacrt i Odluka o provođenju Regulacionog plana “Naselje Travnjak”-Nacrt

22. SJEDNICA (sjednica održana 29.11.2018.godine)  

1. Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Vogošća
2.Odluka o pristupanju izradi Urbanističkog projekta “Kolačuša”
3.Nacrt Programa rada Općinskog vijeća Vogošća za 2019.godinu

21. SJEDNICA (sjednica održana 31.10.2018.godine)  

 1. Odluka o usvajanju Plana stipendiranja učenika i studenata za školsku – akademsku 2018/2019. godinu
 2. Odluka o pristupanju izradi plana parcelacije “NASELJE PODGORA”
 3. Odluka o pristupanju izradi plana parcelacije “NASELJE PODGORA 2”
 4. Odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna regulacionog plana “Poslovna zona Šip”- IT park
 5. Odluka o usvajanju akcionog plana jednakosti i ravnopravnosti spolova općine Vogošća za period 2018.-2021
 6. Rješenje o izboru Komisije za izradu Strategije razvoja Općine Vogošća za period 2019.-2023. godina
 7. Nacrt Budeta Općine Vogošća za 2019. godinu
 8. Nacrt Odluke o usvajanju i  provođenju Regulacionog plana „Barica“
 9. Nacrt Odluke o usvajanju i provođenju Regulacionog plana „Ugorsko-Menjak („A“ faza)
 10. Nacrt Odluke o usvajanju i provođenju Regulacionog plana „Donja Jošanica(„A“ faza)
 11. Nacrt Odluke o usvajanju i provođenju Regulacionog plana „Uglješići“ („A“ faza)       

19. SJEDNICA (sjednica održana 28.06.2018.godine)

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana