Na vrh

Komisija za odlikovanja i priznanja

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 5. Statuta Općine Vogošća („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 27/14 – Prečišćeni tekst i 14/15) i člana 33. stav 1. Poslovnika Općinskog vijeća Vogošća („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 27/14 – Prečišćeni tekst, 18/15, 45/15 i 10/16), Općinsko vijeće Vogošća na sjednici održanoj 29.12.2016. godine, d o n i j e l o   j e

R J E Š E NJ E  

O IZBORU I IMENOVANJU KOMISIJE ZA ODLIKOVANJA I PRIZNANJA

             U Komisiju za odlikovanja i priznanja Općinskog vijeća Vogošća biraju se i imenuju:

  1. Salčin Sabiha, (SDA), predsjednik;
  2. Šabić Dalia, (DF), zamjenik predsjednika;
  3. Helja Fahreta, (SBB), član;
  4. Sivac Munib, (SDP), član;
  5. Alić Mevludin, (SDA), član.

***************************************************************************************************************************

Na osnovu člana 67. stav 1. tačka 4. Statuta Općine Vogošća („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 22/01 – Prečišćeni tekst, 35/01,8/02, 24/04 i 14/08) i člana 35. stav 3. Poslovnika o radu Općinskog vijeća („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 11/02 – Prečišćeni tekst, 15/05 i 4/06) Općinsko vijeće Vogošća na sjednici održanoj 02.12.2008.godine d o n i j e l o j e

O D L U K U O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA ODLIKOVANJA I PRIZNANJA
Član 1.

Ovom Odlukom obrazuje se Komisija za odlikovanja i priznanja kao stalno radno tijelo Općinskog vijeća (u daljem tekstu: Komisija), utvrđuje njen sastav i nadležnost.

Član 2.

Komisija ima predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana, čiji sastav predlaže Komisija za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Vogošća.

Član 3.

Nadležnost Komisije je:
– razmatra sva pitanja u vezi sa spomen obilježjima i priznanjima, daje prijedloge nadležnim organima i o svojim prijedlozima obaviještava Vijeće, koje donosi odluku;
– razmatra inicijative i utvrđuje prijedloge za dodjeljivanje općinskih priznanja;
– utvrđuje prijedloge i daje mišljenja o mjestima na kojima treba obilježiti značajne istorijske događaje i ličnosti;
– daje mišljenja i prijedloge o utvrđivanju imena ulica, trgova javnih institucija, naselja, mostova i drugih objekata na području općine;
– predlaže, pravna i fizička lica za dodjelu najviših priznanja, nagrada koje dodjeljuje Kanton, Federacija i država BiH;
– razmatra i predlaže dodjelu priznanja stranim državljanima, inostranim i međunarodnim organima, organizacijama i pojedincima koji su svojim ličnim učešćem i ukupnim angažmanom direktno ili posredno, materijalno i moralno pomogli razvoj Općine Vogošća;
– vrši i druge poslove vezane za odlikovanja, i druga javna priznanja u skladu sa Zakonom i drugim propisima.

Član 4.

Mandat Komisije za odlikovanja i priznanja traje četiri godine.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“.

Broj: 01-02-3155/08
Vogošća, 02.12.2008.godine
PREDSJEDAVAJUĆA
OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA
Nada Šućur

O B R A Z L O Ž E NJ E

Za pripremanje i razmatranje odluka i drugih akata za praćenje i proučavanje drugih pitanja iz nadležnosti Vijeća, obrazuju se stalna i povremena radna tijela.

Pravni osnov za donošenje Odluke o obrazovanju Komisije za odlikovanja i priznanja je:

– član 67. stav 1. tačka 4. Statuta Općine Vogošća («Službene novine Kantona Sarajevo» broj; 22/01-Prečišćeni tekst, 35/01, 8/02, 24/04 i 14/08): «Općinsko vijeće obrazuje radna tijela i utvrđuje nadležnosti, sastav, broj članova i način rada radi stručne obrade i praćenja određenih oblasti u okviru određene nadležnosti Općinskog vijeća…»
– član 35. stav 3. Poslovnika o radu Općinskog vijeća («Službene novine Kantona Sarajevo» broj: 11/02- Prečišćeni tekst, 15/05 i 4/06): «Radna tijela Vijeća obrazuju se odlukom Vijeća u skladu sa Poslovnikom.»

Finansiranje Komisije je planirano Budžetom Općine Vogošća .

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana