Na vrh

Komisija za zaštitu boraca, ratnih vojnih invalida, šehidskih i porodica poginulih boraca

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 5. Statuta Općine Vogošća („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 27/14 – Prečišćeni tekst i 14/15) i člana 33. stav 1. Poslovnika Općinskog vijeća Vogošća („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 27/14 – Prečišćeni tekst, 18/15, 45/15 i 10/16), Općinsko vijeće Vogošća na sjednici održanoj 29.12.2016. godine, d o n i j e l o   j e

R J E Š E NJ E  

O IZBORU I IMENOVANJU KOMISIJE ZA ZAŠTITU BORACA, RATNIH VOJNIH INVALIDA

 I PORODICA POGINULIH BORACA

U Komisiju za zaštitu boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca Općinskog vijeća Vogošća biraju se i imenuju:

  1. Gljiva Eno, (DF), predsjednik;
  2. Softić Muhamed, (SDA) zamjenik predsjednika;
  3. Mujić Asmir, (SBB), član;
  4. Gluhović Alija, (SDU), član;
  5. Šejto Zaim, (SDA), član.

****************************************************************************************************************

Na osnovu člana 67. stav 1. tačka 4. Statuta Općine Vogošća („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 22/01 – Prečišćeni tekst, 35/01,8/02, 24/04 i 14/08) i člana 35. stav 3. Poslovnika o radu Općinskog vijeća („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 11/02-Prečišćen tekst, 15/05 i 4/06) Općinsko vijeće Vogošća na sjednici održanoj 02.12.2008.godine d o n i j e l o j e

O D L U K U O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA ZAŠTITU BORACA, RVI I PORODICA POGINULIH BORACA
Član 1.

Ovom Odlukom obrazuje se Komisija za zaštitu boraca, RVI i porodica poginulih boraca kao stalno radno tijelo (u daljem tekstu: Komisija), utvrđuje njen sastav i nadležnost.

Član 2.

Komisija ima predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana, čiji sastav predlaže Komisija za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Vogošća.

Član 3.

Nadležnost Komisije za zaštitu boraca, RVI i porodica poginulih boraca utvrđena je članom 52. Poslovnika o radu Općinskog vijeća („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 11/02-Prečišćen tekst, 15/04 i 4/06).

Član 4.

Mandat Komisije za zaštitu boraca, RVI i porodica poginulih boraca traje četiri godine.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“.

Broj: 01-02-3157/08
Vogošća,02.12.2008.godine
PREDSJEDAVAJUĆA
OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA
Nada Šućur

O B R A Z L O Ž E NJ E

Za pripremanje i razmatranje odluka i drugih akata za praćenje i proučavanje drugih pitanja iz nadležnosti Vijeća, obrazuju se stalna i povremena radna tijela.

Pravni osnov za donošenje Odluke o obrazovanju Komisije za zaštitu boraca, RVI i porodica poginulih boraca je:

– član 67. stav 1. tačka 4. Statuta Općine Vogošća («Službene novine Kantona Sarajevo» broj; 22/01-Prečišćeni tekst, 35/01, 8/02, 24/04 i 14/08): «Općinsko vijeće obrazuje radna tijela i utvrđuje nadležnosti, sastav, broj članova i način rada radi stručne obrade i praćenja određenih oblasti u okviru određene nadležnosti Općinskog vijeća…»
– član 35. stav 3. Poslovnika o radu Općinskog vijeća («Službene novine Kantona Sarajevo» broj: 11/02- Prečišćeni tekst, 15/05 i 4/06): «Radna tijela Vijeća obrazuju se odlukom Vijeća u skladu sa Poslovnikom.»

Finansiranje Komisije je planirano Budžetom Općine Vogošća .

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana