Na vrh

Budžet Vogošće blizu 15 miliona

Općinsko vijeće Vogošća održalo je 28.03.2019.godine svoju 26. Redovnu sjednicu. Kako su se na dnevnom redu našle informacije o radu javnih preduzeća koja djeluju na području Općine Vogošća usvojen je prijedlog da se te informacije razmatraju prije ostalih tačaka kao ustupak predstavnicima tih preduzeća, koji su se našli na sjednici. Razmatrane su Informacija o stanju vodovodne i kanalizacione mreže od strane KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo na području općine Vogošća za 2018. godinu i Plan za2019. godinu, Informacija o stanju elektro mreže na području općine Vogošća za 2018. godinu uz Plan i program JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, podružnica „Elektrodistrubucija“ Sarajevo za 2019. godinu. Zatim, Informacija o planovima održavanja komunalne higijene i zelenih površina KJKP „RAD“ i KJKP „PARK“ Sarajevo na području općine Vogošća u 2019. Godini, Informacija o stanju mreže „BH TELECOM“ d.d. Sarajevo na području općine Vogošća za 2018. godinu uz Plan i program za 2019. Godinu. Informacija o radu JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ -Službe socijalne zaštite Općine Vogošća za 2018. Godinu, te Informacija o radu OJ Dom zdravlja Vogošća za 2018.Nakon dugotrajne rasprave i uz primjedbe vijećnika upućene onim preduzećima čiji se predstavnici nisu pojavili (KJKP „Vodovod i kanalizacija“ i KJKP „Rad“) informacije su primljene k znanju.Nakon redovnih tačaka kao što su Vijećnička pitanja i inicijative i Izvještaj o realizaciji vijećničkih pitanja i inicijativa prešlo se na dvije izuzetno značajne tačke vezane za općinski Budžet. U pitanju su Izvještaj o ostvarnim prihodima i izvršenim rashodima Budžeta Općine Vogošća za 2018.godinu kao i izmjene i dopune Budžeta Općine Vogošća za 2019.godinu. Kada je u pitanju izvršenje Budžeta konstatovano je kako je Budžet u prošloj godini realizovan na nivou od preko 92% što je već samo po sebi visok nivo. Međutim, iz nadležne Službe su obrazložili da se u Izvještaju o izvršenju Budžeta Općine Vogošća za 2018. godinu, koji je realizovan u visini od 13.057.090,31 KM ne vide prihodi koji su, shodno računovodstvenim propisima, morali biti preknjiženi na razgraničenja, obzirom da se radi o namjenski doznačenim neutrošenim sredstvima. U ovom slučaju, na razgraničenja su preknjižena: sredstva u visini od 450.000,00 KM, od Ministarstva saobraćaja za sufinansiranje projekta izgradnje polaznog autobuskog stajališta, sredstva u visini od 19.647,21 KM od Ministartsva prostornog uređenja za uređenje i izradu regulacionih planova, sredstva Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo za rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže na području općine Vogošća u ukupnom iznosu od 397.557,06 KM,sredstva Ministarstva saobraćaja za sufinansiranje projekata sanacije i rekonstrukcije lokalnih i nekategorisanih puteva u visini od 380.000,00 KM, sredstva Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture za izgradnju podzemnih niša u iznosu od 50.000,00 KM, sredstva Ministarstva komunikacija i prometa BiH za pripremu i izgradnju cestovne infrastrukture u iznosu od 200.000,00 KM, sredstva Federalnog ministarstva prostornog uređenja za sanaciju klizišta u iznosu od 100.000,00 KM, sredstva Ministarstva kulture i sporta za školsko igralište pri OŠ „Zajko Delić“ u iznosu od 53.332,88 KM, sredstva Ministarstva za boračka pitanja za izgradnju i sanaciju spomen obilježja u iznosu od 30.000,00 KM, sredstva Ministarstva privrede za uređenje industrijske zone u iznosu od 125.000,00 KM, sredstva Ministarstva privrede za uređenje riječnih korita u iznosu od 1.449,40 KM, sredstva Turističke zajednice za kreiranje jedinstvene turističke ponude Općine Vogošća u iznosu od 5.000,00 KM,sredstva Općine Centar za sanaciju klizišta u iznosu od 20.000,00 KM, te sredstva za pomoć ugroženom stanovništvu za otklanjanje šteta uzrokovanih elementarnom nepogodom – aktiviranjem klizišta u visini od 21.621,15K M. Naprijed navedena sredstva u ukupnom iznosu od 1.853.607,70 KM knjižena su na razgraničenjima, te će se odmah po završnom računu nakon 01.01.2019. godine prenijeti u Budžet Općine Vogošća. Prema tome, posmatrajući visinu Budžeta Općine Vogošća za 2018. godinu, može se konstatovati da je njegova realizacija na zavidnom nivou, te da je ostvarenje ukupnih prihoda znatno veće i iznosi 14.910.698,01KM, što je 105,50% planiranog iznosa.Izvještaj je prihvaćen većinom glasova.Jednoglasno su usvojene Izmjene i dopune Budžeta Općine Vogošća za 2019.godinu. Budžetom Općine Vogošća za 2019. godinu. Predlagać je obrazložio da je Budžet prvobitno bio usvojen u visini od 13.855.000,00 KM, a da su obuhvaćena sredstva koja je Budžet Općine Vogošća oprihodovao u prethodnom periodu (u 2018. godini), ali koja se nisu mogla utrošiti u toku budžetske godine, te se kao takva unose u Budžet za 2019 godinu i neutrošena sredstva iz 2018. godine, u ukupnom iznosu od 1.587.000,00 KM, shodno podacima sa kojima se raspolagalo u momentu izrade Plana. Planiranje budžetskih prihoda po predloženim Izmjenama i dopunama Budžeta Općine Vogošća za 2019. godinu, vršeno je na osnovu najnovijih podataka kojima se raspolaže (u međuvremenu je usvojen Budžet Kantona Sarajevo za 2019. godinu, obavljeni su razgovori sa pojedinim novoizabranim predstavnicima Ministarstava KS, te je utvrđen iznos neutrošenih sredstava iz 2018. godine i sl). Tako dobijeni podaci ukazali su na mogućnost povećanja, bez potrebe umanjenja planirane visine pojedinih prihoda, te je predloženim Izmjenama i dopunama (rebalansom) ukupna visina Budžeta Općine Vogošća za 2019. godinu povećana za 1.068.400,00KM, i iznosi 14.923.400,00 KM. Općinsko vijeće je utvrdilo prosječnu konačnu građevinsku cijenu po kvadratnom metru korisne površine u stambenoj izgradnji na području općine Vogošća u 2018. godini i visinu naknade za pogodnost-rente na području općine Vogošća za 2019.godinu. Prosječna konačna građevinskecijena po jednom (1) m2 korisne površine u stambenoj izgradnji, na području Općine Vogošća u 2018.godini, utvrđena je u iznosu od 961,85 KM. Visina naknade za pogodnost – rentea na području općine Vogošća za 2019.godinu utvrđena je u iznosu od 9,62 KM po metru kvadratnom za šestu zonu do 57,71 KM po metru kvadratnom za prvu zonu.Po skraćenom postupku usvojena je Odluka o izmjeni i dopuni Regulacionog plana „Centar-Vogošća“ – lokalitet uz ulicu Spasoja Blagovčanina. Donesena je i odluka da se pristupi izradi Urbanističkog projekta „Tržnica Pijaca Vogošća“. U Etičko vijeće časti Općine Vogošća imenovan je Ibišević Nusret umjesto dosadašnjeg člana Ćelović Selmana.Jednoglasno su usvojeni godišnji izvještaji JU Kulturno sportski centar Vogošća i JP RTV Vogošća d.o.o.

Audio-vizuelni snimak sjednice možete pogledati/preuzeti sa linka : https://www.youtube.com/watch…Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana