Na vrh

DINAMIČAN RAD SLUŽBE ZA OPĆU UPRAVU U 2018. GODINI

Služba za opću upravu u Općini Vogošća obavila je niz poslova i zadataka u 2018. godini.
Zakonom o matičnim knjigama koji je stupio na snagu 2012. godine uspostavljen je Matični registar koji sadrži podatke iz svih matičnih knjiga. Registar čiji je sastavni dio i Vogošća, uspostavljen je na nivou Općina/Gradova, Kantona i Federacije BiH.
Vršilac dužnosti pomoćnika načelnika u Službi za opću upravu Mujesira Velić, pojasnila je da je širok spektar poslova koje obavljaju uposlenici a između ostalog, građani u Vogošći u skladu sa zakonskim propisima mogu podnijeti i zahtjeve za ispravke grešaka u matičnim knjigama, ukoliko se iste uoče, što se efikasno završava i to u kraćem vremenskom periodu, novorođenčad se upisuju u Matičnu knjigu rođenih, moguće je u Vogošći podnijeti zahtjev i za izdavanje uvjerenja iz matičnih knjiga rođenih u drugim općinama FBiH…
Koliko je godina iza nas bila dinamična sa aspekta primjene Zakona o matičnim knjigama potvrđuju i podaci: upućeno 1.682 akata prema drugim institucijama, izdato preko 1.500 različitih potvrda i uvjerenja, izdato oko 15.000 izvoda iz matičnih knjiga, ovjereno oko 260.000 prepisa, potpisa i rukopisa…
Centar za pružanje usluga građanima koji je formiran je 2007. godine, na raspolaganju je Vogošćanima u zgradi Općine Vogošća svakog radnog dana. Svoje postojanje Centar je opravdao odavno jer obavljeni radni zadaci to potvrđuju.
U Službi za opću upravu Općine Vogošća nastavlja se i praksa pružanja besplatne pravne pomoći građanima Općine Vogošća.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana