Na vrh

Elektronski obrasci

Privreda i integrisani lokalni razvoj

Zahtjev za subvencioniranje kupovine udžbenika za učenike osnovnih škola (2022-2023. šk.god.)
Zahtjev za upis pčelara i pčelinjaka
Zahtjev za upis promjena u Registar pčelara i pčelinjaka
Zahtjev za odobravanje za smještaj pokretnog pčelinjaka
Zahtjev za brisanje iz Registra pčelara i pčelinjaka
Prijava na javni poziv za dodjelu plastenika od 100 m² sa dodatnom opemom putem sufinansiranja
Zahtjev za utvrđivanje ispunjenosti minimalnih uvjeta objekta za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu
Prijava na javni poziv za sufinansiranje poljoprivredne mehanizacije za 20__.godinu
Prijava na javni poziv za dodjelu visoko steonih grla krupne stoke putem sufinansiranja
Zahtjev za izmjenu rješenja izdatog u Općini Vogošća
Zahtjev za osnivanje ugostiteljske radnje
Zahtjev za izdavanje odobrenja za prijevoz za vlastite potrebe
Zahtjev za izdavanje odobrenja za sječu šume u privatnom vlasništvu
Zahtjev za izdavanje sagasnosti za namjenu poslovnog prostora za pravna lica
Zahtjev za izdavanje uvjerenja o neobavljanju djelatnosti
Zahtjev za izdavanje uvjerenja o obavljanju djelatnosti
Zahtjev za izdavanje uvjerenja za obavljanje poljoprivredne djelatnosti
Zahtjev za izlazak poljoprivredne komisije na teren
Zahtjev za izdavanje odobrenja za javni prijevoz
Zahtjev za privremenu odjavu obrta
Zahtjev za izmjenu sjedišta obrta, tragovačke ili ugostiteljske radnje sa teritorija druge općine ili Kantona
Zahtjev za trajnu odjavu obrta, trgovačke ili ugostiteljske radnje
Zahtjev za nastavak rada nakon privremene odjave obrtničke radnje
Zahtjev za upis u registar poljopreivrednih gazdinstava i registar klijenata
Zahtjev za osnivanje obrta kao osnovno zanimanje
Zahtjev za obavljanje srodne poljoprivredne djelatnosti
Zahtjev za osnivanje obrtničke radnje kao dopunsko zanimanje
Zahtjev za osnivanje obrtničke radnje kao dodatno zanimanje
Zahtjev za osnivanje trgovačke radnje
Zahtjev za pregled prostorija za pravno lice – ugostiteljstvo i turizam
Zahtjev za pregled poslovnih prostorija za fizička lica – ugostiteljstvo i turizam
Prijava na Javni poziv za dodjelu sredstava za stimulaciju poljoprivredne proizvodnje za 20__.godinu

Prijava na Javni poziv za sufinansiranje nabavke grla krupne stoke za 2020.godinu (visokosteone junice, muzne krave)

Općinsko Vijeće

Strategija mladih.pdf
KODEKS PONAŠANJA VIJEĆNIKA U OPĆINSKOM VIJEĆU VOGOŠĆA
Odluka o visini komunalnih taksi na području općine Vogošća

Opća uprava

Pravilnik_Udruženja_fondacije
Izjava-dva lica.pdf
Izjava-dva svjedoka.pdf
Izjava-jedno lice.pdf
Izjava-kućna lista.pdf
Potvrda o životu.pdf
Prijava činjenice smrti.pdf
Prijava činjenice smrti-inostranstvo.pdf
Punomoć.pdf
Zahtjev za izdavanje uvjerenja o izvršenoj ovjeri.pdf
Zahtjev za naknadni upis u MKR-inostranstvo.pdf
Zahtjev za naknadni upis u MKV-inostranstvo.pdf
Zahtjev za ovjeru potpisa van zgrade Općine.pdf
Zahtjev za sklapanje braka.pdf
Zahtjev za sklapanje braka izvan zgrade Općine Vogošća.pdf
Zahtjev za sklapanje braka sa stranim državljaninom.pdf
Prijava (zahtjev) za upis činjenice državljanstva u Matičnu knjigu rođenih
Zahtjev za upis novorođenčeta u MKR.pdf
Zapisnik o prijavi namjere sklapanja braka.pdf
Zahtjev za naknadni upis u matičnu knjigu rođenih građana BiH
Zahtjev za ovjeru izjave o izdrzavanju.pdf
Prijava za upis podataka u Matičnu knjigu vjenčanih.pdf
Zahtjev za finansiranje prijevoza učenika sa poteškočama u kretanju
Prijava (zahtjev) za ispravku-promjenu podataka u matičnoj knjizi

Komunalni, poslovi mjesnih zajednica i zajednički poslovi

Zahtjev za izdavanje odobrenja za privremeno korištenje javne površine
Zahtjev za izdavanje Uvjerenja o promjeni kućnih brojeva i naziva ulica
Zahtjev za izdavanje odobrenja za sječu ili potkresavanje.stabala
Zahtjev za prokop javne povrsine
Zahtjev za sanaciju iz oblasti komunalne infrastrukture
Zahtjev za izdavanje Odobrenja-Saglasnosti za izgradnju instalacija u cestovnom pojasu
Zahtjev za korištenje cestovnog zemljišta

Geodetski, imovinsko-pravni poslovi i katastar nekretnina

Zahtjev za uspostavu vlasništva na zemljištu
Zahtjev za povrat pogrešno uplaćenih sredstava
Zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć u građevinskom materijalu za sanaciju oštečenog i dotrajalog stambenog objekta
Zahtjev za izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija
Zahtjev za izdavanje prepisa Rješenja/Zaključka
Zahtjev za isplanjenje objekta
Prijedlog za potpunu-nepotpunu eksprprijaciju
Opšti zahtjev – upravni postupak
Zahtjev za utvrđivanje prava vlasništva na zemljištu
Opšti zahtjev
Zahtjev za izradu prijavnih (“A” i “B”) listova
Zahtjev za promjenu podataka posjednika
Zahtjev za promjenu adrese u katastarskom operatu
Zahtjev za snimanje objekta sa izradom prijavnog A i B lista
Zahtjev za cijepanje parcele
Zahtjev za izdavanje kopije katastarskog plana
Zahtjev za izdavanje prepisa posjedovnog lista
Zahtjev za izdavanje Uvjerenja o ne-posjedovanju nekretnina
Zahtjev za identifikaciju parcele
Zahtjev za promjenu posjednika
Zahtjev za izradu prijavnog A lista
Zahtjev za promjenu kulture zemljišta
Zahtjev za historijat parcele
Zahtjev za ispravku greške u katastarskom operatu

Boračko-invalidska i socijalna zaštita

Zahtjev za ostvarivanje prava na dječiji dodatak – Federalni zakon

Zahtjev za obnovu ostvarenog prava na dodatak na djecu

Zahtjev za obnovu ostvarenog prava na dodatak na djecu za djecu RVI od 20% do 80% vojnog invaliditeta

Zahtjev za priznavanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu demobiliziranog branioca – Kantonalni zakon

Zahtjev za priznavanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu za suprugu umrlog demobiliziranog branioca – Kantonalni zakon

Zahtjev za priznavanje prava na dodatak na djecu za porodice sa troje ili više djece

Zahtjev za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Općine Vogošća oboljelim od celijakije

Zahtjev za ostavrivanje prava na sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje

Zahtjev za priznavanje prava na novčanu naknadu ženi majci koja je u radnom odnosu

Zahtjev za priznavanje prava na redovan dječiji dodatak

Zahtjev za priznavanje prava na kombinovani dječiji dodatak

Zahtjev za priznavanje prava na uvećani dodatak na djecu

Zahtjev za priznavanje prava na dodatak na djecu  RVI – a u procentualnom iznos od 20% do 80% vojnog invaliditeta

Zahtjev za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć socijalno ugroženom stanovništvu

Zahtjev za prizavanje na CŽR po osnovu poginulog ili nestalog člana porodice – Porodična invalidnina

Zahtjev za priznavanje statusa rasljenog lica i izbjeglica

Zahtjev za priznavanje prava na subvenciju troškova boravka djece u predškolskim ustanovama

Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu za djecu od rođenja do navršenih 15. godina života, odnosno starije maloljetnike do 18.godine života

Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu za raseljena lica i izbjeglica

Zahtjev za priznavanje zdravstvenu zaštitu povratnika iz Kantona Sarajevo u entitet RS

Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu za lica preko 65 godina starosti

Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu za CŽR i članove porodice CŽR

Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu za djecu korisnike prava na dječiji dodatak

Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu za osobe u stanju socijalne potrebe

Zahtjev za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta

Zahtjev za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć porodiljama

Zahtjev za priznavanje prava na novčanu pomoć ženi – majci koja nije u radnom odnosu

Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć za DB, RVI, ŠP

Zahtjev za priznavanje prava na CŽR po osnovu ranjavanja, boravka u logoru – lična invalidnina

Zahtjev za priznavanje prava na novčanu pomoć oboljelim od rijetkih i teških bolesti

Zahtjev za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć penzionerima u stanju socijalne potrebe

Zahtjev za priznavanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu za suprugu umrlog demobiliziranog branioca

Zahtjev za priznavanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu demobiliziranog branioca-Federalni zakon

Zahtjev za priznavanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu demobiliziranih branilaca – povratnika u entitet Repubilka Srpska ili Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine
Prijava za promjenu u obimu prava zbog prestanka školovanja.pdf
Prijava za promjenu u obimu prava zbog smrti.pdf
Zahtjev za isplatu preostalih potraživanja korisnika BiZ-a.pdf
Zahtjev za preseljenje predmeta.pdf
Zahtjev za priznavanje prava na ličnu invalidninu.pdf
Zahtjev za priznavanje prava na porodičnu invalidninu djeci bez oba roditelja.pdf
Zahtjev za priznavanje prava na na porodičnu invalidninu za udove sa djecom na redovnom školovanju,.pdf
Zahtjev za priznavanje prava na novčanu naknadu po osnovu najvišeg ratnog priznanja.pdf
Zahtjev za priznavanje prava na osnovno osiguranje.pdf
Zahtjev za priznavanje prava na porodičnu invalidninu.pdf
Zahtjev za priznavanje prava na porodičnu invalidninu za roditelje neoženjenog borca.pdf
Zahtjev za priznavanje prava na porodičnu invalidninu za udove koje nisu imale djece.pdf
Zahtev za priznavanje prava na troškove džennaze – sahrane boračke populacije
Zahtjev za priznavanje prava na tuđu njegu i pomoć.pdf
Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu korisnika BIZ-a
Zahtjev za priznavanje prava za povečanje procenta invaliditeta.pdf
Zahtjev za oslobadjanje plaćanja troskova RENTE
Zahtjev za učešće u troškovima liječenja.pdf
Zahtjev za upućivanje na banjsko-klimatsko liječenje
Zahtjev za ostvarivanja prava na besplatnu vožnju u JGS na području Kantona Sarajevo
Zahtjev za promjenu obima prava zbog prestanka školovanja
Zahtjev za promjenu obima prava zbog stupanja u drugu bračnu zajednicu
Zahtjev za doznaku invalidnine na drugu banku
Dostava uvjerenja o redovnom školovanju za ostvarivanje porodične invalidnine
Zahtjev za izdavanje potvrde o površini i lokaciji prostora za držanje stoke
Zahtjev za upis promjena u Registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata
Prijava na javni poziv iz oblasti poljoprivrede u 2015.godini
Zahtjev za izdavanje uvjerenja za korisnike boračko-invalidske zaštite
Zahtjev za izdavanje uvjerenja (socijalna zaštita)

 

Urbanizam i prostorno planiranje

ZAHTJEV ZA PRIJEM U CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA IZ OBLASTI PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJA
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA UKLANJANJE GRAĐEVINE
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE LOKACIJSKE INFORMACIJE
ZAHTJEV ZA PRODUŽENJE RJEŠENJA – ODOBRENJA ZA POSTAVLJANJE OBJEKATA NA JAVNIM POVRŠINAMA
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA GRAĐENJE
ZAHTJEV ZA PRODUŽENJE VAŽENJA ODOBRENJA ZA GRAĐENJE
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE SAGLASNOSTI ZA PRIKLJUČENJE NA ELEKTROENERGETSKU MREŽU BESPRAVNO IZGRAĐENOG OBJEKTA
ZAHTJEV ZA IZMJENU IMENA I PREZIMENA INVESTITORA U ODOBRENJU ZA GRAĐENJE
ZAHTJEV ZA IZMJENU UTVRĐUJUĆEG RJEŠENJA
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA POSTAVLJANJE FIRMI,REKLAMA, REKLAMNIH PANOA, DISPLEJA …
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PREPISA…..

ZAHTJEV ZA IZMJENU ODOBRENJA ZA UPOTREBU

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UPOTREBNE DOZVOLE – TEHNIČKI PRIJEM OBJEKTA

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE URBANISTIČKE SAGLASNOSTI

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UTVRĐUJUĆEG RJEŠENJA

ZAHTJEV ZA ETAŽIRANJE
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE NAKNADNE URBANISTIČKE SAGLASNOSTI-LEGALIZACIJA

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE NAKNADNOG ODOBRENJA ZA GRAĐENJE – LEGALIZACIJA

ZAHTJEV ZA IZMJENU ILI DOPUNU URBANISTIČKE SAGLASNOSTI
ZAHTJEV ZA PRODUŽENJE VAŽENJA URBANISTIČKE SAGLASNOSTI
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA (urb)

ZAHTJEV ZA IZMJENU ILI DOPUNU ODOBRENJA ZA GRAĐENJE

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA O NAMJENI ZEMLJIŠTA

ZAHTJEV ZA ISKOLIČAVANJE OBJEKTA

Civilna zaštita

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o ugroženosti parcele minama i drugim neeksplodiranim ubojnim sredstvima.pdf
Zahtjev za izdavanje uvjerenja o pripadnosti Civilnoj zaštiti u periodu 1992.-1995.pdf
Zahtjev za radno angažovanje povjerenika Civilne zaštite
Zahtjev za izdavanje uvjerenja o deminiranoj površini
Prijava štete od prirodne i druge nesreće

Načelnik Općine


VODIĆ O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA
Zahtjev za pristup informacijama

Inspektorat

Zahtjev za izlazak komunalne inspekcije
Prijava za inspekcijski nadzor

Press Centar

LOGO_Certifikat_ISO_

Elektronske razglednice

Mapa Vogošće

Interactive

Grb Vogošće u boji
GRB VOGOŠĆE-linijski
Odluka o grbu pćine Vogošća – 1.strana

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana