Na vrh

Javna nabavka-Izvođenje radova na izgradnji fekalne kanalizacije u dijelu naselja Hotonj I

Broj:07-25-2507/15
Vogošća, 17.12.2015. godine

Na osnovu člana 18. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), i člana 71. i 125. Statuta Općine Vogošća (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 27/14 i 14/15 – Prečišćeni tekst) Općinski načelnik Općine Vogošća, dana 17.12.2015. godine donio je:

ODLUKU

O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

I

Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke (u daljem tekstu: Odluka) pokreće se postupak javne nabavke za izvođenje radova na izgradnji fekalne kanalizacije u dijelu naselja Hotonj I, na području Općine Vogošća.

II

Procijenjena vrijednost nabavke – za izvođenje radova na izgradnji fekalne kanalizacije u dijelu naselja Hotonj I, na području Općine Vogošća procjenjuje je se na cca 80.000,00 KM bez PDV-a.

III

Predmetna javna nabavka biće finansirana iz Budžeta Općine Vogošća za 2015. godinu i Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo.

IV

Javna nabavka provešće se putem Konkurentskog poziva sa objavom na web stranici Općine Vogošća i na Portalu JN Agencije za javne nabavke.

V

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se na web stranici Općine Vogošća.

 

OPĆINSKI NAČELNIK
EDIN SMAJIĆ

 

 

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana