Na vrh

Javne nabavke u 2020.-2022.godini

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka ultra dopuna za potrebe OIK Vogošća za potrebe održavanja Općih izbora 2022 (objava, 29.09.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka pružanja usluga revizije Glavnog projekta sanacije klizišta Mehtefčići-faza II (Izgradnja AB zida u dijelu ulice Miholjići) u naselju Svrake, Općina Vogošća (objava, 29.09.2022.godine)

Odluka o poništenju Otvorenog postupka nabavke radova na izgradnji spomen obilježja ubijenim mještanima na lokalitetu Tihovići-Grab (objava, 29.09.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Postupak nabavke ogreva socijalno ugroženom stanovništvu (objava, 27.09.2022.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na nabavci, postavljanju i održavanju saobraćajne signalizacije i opreme na području općine Vogošća (objava, 27.09.2022.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg izvođača za izvođenje radova na rekonstrukciji i adaptaciji prostorija MZ Semizovac (objava, 27.09.2022.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na regulaciji rijeke Ljubine na dionici od mosta za Garež do mosta na M18 sa sanacijom klizišta-I faza (objava, 26.09.2022.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na izgradnji i dogradnji javne rasvjete na području općine Vogošća (objava, 22.09.2022.godine)

Odluka o poništenju Otvorenog postupka nabavke radova na sanaciji platoa kod br. 26 i pješačke staze kod br. 41-49 u Ulici Braće Kršo, na području općine Vogošća (objava, 22.09.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na rušenju i uklanjanju bespravno izvedenih radova-građevina te uklanjanje bespravno postavljenih sadržaja na javnim površinama za potrebe Inspektorata Općine Vogošća (objava, 20.09.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na sanaciji općinskih poslovnih prostora u ul. Skendera Kulenovića broj 65 (objava, 19.09.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka markacije i uređivanja biciklističkih staza na području općine Vogošća (objava, 16.09.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka terenskog vozila opremljenog pumpom visokog pritiska, za opremanje Službe za zaštitu od požara (objava, 16.09.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge fizičke zaštite radnika i imovine na lokaciji Centra za komunalne usluge Vogošća (objava, 15.09.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka izvođenja radova na izgradnji  igrališta na  lokaciji Trga  žrtava genocida u Srebrenici (objava, 14.09.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka kontrolno nadzorne aplikacije sa ručnim radio stanicama (objava, 14.09.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na izgradnji spomen obilježja Maloljetnim borcima BiH (objava, 14.09.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka izrade geoloških nalaza na više lokacija (objava, 14.09.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka izvođenja radova na postavljanju ploča sa imenima na spomen obilježju Civilnih žrtava rada (objava, 14.09.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka plastenika (objava, 14.09.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade adresnog registra-II faza (objava, 14.09.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na nadogradnji upravne zgrade JU KSC Vogošća (objava, 12.09.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka i isporuke naftnih derivata putem benzinskih stanica i dostave lož ulja za potrebe Općine Vogošća (objava, 09.09.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na izgradnji spomen obilježja ubijenim mještanima na lokalitetu Tihovići-Grab (objava, 08.09.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka i postavljanja vještačke trave na prethodno pripremljenu asfaltnu podlogu na nogometnom terenu u Svrakama (objava, 07.09.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka guma za službeno motorno vozilo u Službi civilne zaštite Općine Vogošća (objava, 06.09.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge deinstalacije i instalacije programa za potrebe glasanja na sjednicama OV Vogošća (objava, 06.09.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova na rekonstrukciji i adaptaciji prostorija MZ Semizovac (II) (objava, 05.09.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na sanaciji platoa kod br. 26 i pješačke staze kod br. 41-49 u Ulici Braće Kršo, na području općine Vogošća (objava, 02.09.2022.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na zimskom održavanju lokalnih i nekategorisanih puteva i trotoara na području općine Vogošća u sezoni 2022/2023. godine (objava, 02.09.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na dogradnji JU OŠ “Zahid Baručija” Vogošća (objava, 02.09.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge privremenog i povremenog prevoza školske djece sa područja općine Vogošća (objava, 01.09.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge medijskog praćenja aktivnosti i informisanja o radu Općine Vogošća u 2022.godini (objava, 01.09.2022.godine)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluge fizičke zaštite radnika i imovine na lokaciji Centra za komunalne usluge Vogošća (objava, 31.08.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na regulaciji rijeke Ljubine na dionici od mosta za Garež do mosta na M18 sa sanacijom klizišta-I faza (objava, 31.08.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na uređenju parka u ulici Spasoja Blagovčanina (objava, 29.08.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na izvođenju radova na sanaciji vanjskog igrališta pri JU OŠ “Zajko Delić” Kobilja Glava (objava, 29.08.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka pružanja usluga izrade studije izvodljivosti sa Idejnim i Glavnim projektom za uspostavu pametnih autobuskih stanica na području Općine Vogošća (objava, 29.08.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade izvedbenog projekta konstrukcije temelja pri izradi izvedbenog projekta dogradnje školskog objekta u okviru JU OŠ Zahid Baručija (objava, 29.08.2022.godine)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke radova na rekonstrukciji i adaptaciji prostorija MZ Semizovac (objava, 29.08.2022.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na rekonstrukciji i popravci sportskih i dječijih igrališta na području općine Vogošća (objava, 25.08.2022.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na sanaciji lokalnih puteva u ulicama: 31. Jula, Ejuba Delalića, Mitra Šućura i Barica, na području općine Vogošća (objava, 24.08.2022.godine)

Odluka o poništenju Otvorenog postupka javne nabavke – izvođenje radova na sanaciji platoa kod br. 26 i pješačke staze kod br. 41-49 u Ulici Braće Kršo, na području općine Vogošća (objava, 24.08.2022.godine)

Odluku o izboru drugorangiranog ponuđaca za pružanje usluge fizičke zaštite radnika i imovine na lokaciji Centra za komunalne usluge Vogošća (objava, 22.08.2022.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu rijeke Ljubine, na području općine Vogošća (objava, 22.08.2022.godine)

Odluka o poništenju Otvorenog postupka javne nabavke radova na sanaciji općinskih poslovnih prostora u ul. Skendera Kulenovića broj 65 (objava, 22.08.2022.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača radova na sanaciji lokalnih puteva u ulicama: Igmanska, Blagovac III, Skendera Kulenovića, Grab i Donja Jošanica I, te sanaciji rova i oborinske odvodnje u dijelu ulice Gornja Jošanica II, na području Općine Vogošća (objava, 19.08.2022.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca za izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu Svrake IV na području općine Vogošća (objava, 18.08.2022.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca za pružanje usluge inženjersko-geoloških i geomehaničkih istražnih radova sa izradom Elaborata na lokalitetu Uglješići i u ulici Ahmeda Rizve (objava, 18.08.2022.godine)

Odluka o poništenju Otvorenog postupka nabavke – izvodjenje radova na izgradnji spomen obilježja maloljetnim borcima Armije R BiH (objava, 18.08.2022.godine)

Odluka o poništenju Otvorenog postupka nabavke – izvođenje radova na izgradnji spomen obilježja ubijenim mještanima na lokalitetu Tihovići – Grab (objava, 18.08.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka i ugradnja fazonskih komada potrebnih za vodovodnu mrežu (objava, 17.08.2022.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na sanaciji lokalnih puteva u ulicama : Stara Cesta-Kamenica, Vranjak, Nova Cesta-Semizovac i Krivoglavci I i II, te sanacija većih oštečenja u ulicama Gora i Krivoglavci I, na području općine Vogošća (objava, 17.08.2022.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge izrade glavnih projekata rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže u ulici Samira Gradišića (objava, 16.08.2022.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge fizičke zaštite radnika i imovine na lokaciji Centra za komunalne usluge Vogošća (objava, 15.08.2022.godine)

Odluku o pokretanju javne nabavke : Nabavka administrativne takse za potrebe Općine Vogošća (objava, 15.08.2022.godine)

Odluku o ponistenju otvorenog postupka nabavke-izvodjenje radova na nabavci i postavljanju vjestacke trave na prethodno pripremljenu asfaltnu podlogu na nogometnom terenu u Svrakama (objava, 12.08.2022.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge osiguranja imovine Općine Vogošća (objava, 12.08.2022.godine)

Odluka o poništenju postupka nabavke radova na postavljanju ploča sa imenima na spomen obilježju Civilnih žrtava rata (objava, 05.08.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na zimskom održavanju lokalnih i nekategorisanih puteva i trotoara na području općine Vogošća u sezoni 2022/2023. godine (objava, 05.08.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na rekonstrukciji i adaptaciji prostorija MZ Semizovac (objava, 04.08.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na rekonstrukciji i popravci sportskih i dječijih igrališta na području općine Vogošća (objava, 03.08.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge održavanja redovne nadzorne provjere sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015 za 2022. godinu (objava, 03.08.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na sanaciji platoa kod br. 26 i pješačke staze kod br. 41-49 u Ulici Braće Kršo, na području općine Vogošća (objava, 02.08.2022.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge izrade projekta lokalnog ekološkog akcionog plana (LEAP) Općine Vogošća (objava, 02.08.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na sanaciji lokalnih puteva u ulicama: 31. Jula, Ejuba Delalića, Mitra Šućura i Barica, na području općine Vogošća (objava, 01.08.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na sanaciji općinskih poslovnih prostora u ul. Skendera Kulenovića broj 65 (objava, 29.07.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka inženjersko-geoloških i geomehaničkih istražnih radova sa izradom Elaborata na lokalitetu Uglješići i u ulici Ahmeda Rizve (objava, 29.07.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade saobraćajnih projekata smirivanja saobraćaja i izmjene režima saobraćaja na području općine Vogošća (objava, 28.07.2022.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge izrade Glavnog projekta za sanaciju klizišta Mehtefčići-II faza (izgradnja AB zida u dijelu ulice Miholjići u naselju Svrake) – (objava, 28.07.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na izgradnji spomen obilježja ubijenim mještanima na lokalitetu Tihovići-Grab (objava, 28.07.2022.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na nabavci i postavljanju metalnih parkovskih klupa sa naslonom (objava, 27.07.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na sanaciji lokalnih puteva u ulicama: Igmanska, Blagovac III, Skendera Kulenovića, Grab i Donja Jošanica I, te sanaciji rova i oborinske odvodnje u dijelu ulice Gornja Jošanica II, na području Općine Vogošća (objava, 27.07.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge fizičke zaštite radnika i imovine na lokaciji Centra za komunalne usluge Vogošća (objava, 26.07.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na sanaciji klizišta na lokalitetu rijeke Ljubine, na području općine Vogošća (objava, 26.07.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova bojenja betonskih zidova i podhodnika (objava, 25.07.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na izgradnji spomen obilježja maloljetnim borcima Armije RBiH (objava, 25.07.2022.godine)

Odluka o poništenju otvorenog postupka nabavke radova na zimskom održavanju lokalnih i nekategorisanih puteva i trotoara na području općine Vogošća u sezoni 2022/2023. godine (objava, 25.07.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka i postavljanje vještačke trave na prethodno pripremljenu asfaltnu podlogu na nogometnom terenu u Svrakama (objava, 22.07.2022.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kanti za odvojeno prikupljanje otpada (objava, 21.07.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka, isporuka i ugradnja klima uređaja za potrebe Općine Vogošća (objava, 21.07.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na sanaciji lokalnih puteva u ulicama: Stara cesta-Kamenica, Vranjak, Nova cesta-Semizovac i Krivoglavci I i II, te sanaciji većih oštećenja na kolovozu u ulicama Gora i Krivoglavci I, na području Općine Vogošća (objava, 20.07.2022.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na nabavci, postavljanju i održavanju saobraćajne signalizacije i opreme na području općine Vogošća (objava, 19.07.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade Glavnih projekata rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže u ulici Samira Gradišića (objava, 18.07.2022.godine)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluge izrade geoloških nalaza na više lokacija na području općine Vogošća, sa izradom Elaborata o geološkim i geomehaničkim istraživanjima radi obezbjeđenja karakteristika tla (objava, 18.07.2022.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge izrade Elaborata čišćenja korita rijeke Ljubine na području općine Vogošća-kritične tačke (objava, 15.07.2022.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova radova na sanaciji općinskih poslovnih prostora u ul. Partizanskog odreda Zvijezda broj 48 (objava, 14.07.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka šatora za zbrinjavanje ugroženog stanovništva u slučaju prirodne ili druge nesreće (objava, 14.07.2022.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku građevinsko-zanatskog materijala (objava, 13.07.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na sanaciji klizišta na lokalitetu Svrake IV (objava, 12.07.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge ažuriranja softvera na GPS instrumentima Službe za geodetske poslove (objava, 12.07.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na postavljanju ploča sa imenima na spomen obilježju Civilnih žrtava rata (objava, 08.07.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka Službenih glasila na DVD-ju za 2021. godinu za potrebe Općine Vogošća (objava, 07.07.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge osiguranja imovine Općine Vogošća (objava, 07.07.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade projekta lokalnog ekološkog akcionog plana (LEAP) Općine Vogošća (objava, 06.07.2022.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku računara i rezervnih komponenti IT opreme za potrebe Općine Vogošća (objava, 05.07.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge održavanja web domene za potrebe Općine Vogošća (objava, 04.07.2022.godine)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluge inženjersko-geoloških i geomehaničkih istražnih radova sa izradom Elaborata na lokalitetu Uglješići i u ulici Ahmeda Rizve (objava, 04.07.2022.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku ruksaka, pernica i školskog pribora za prvačiće (objava, 01.07.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na izgradnji i dogradnji javne rasvjete na području općine Vogošća (objava, 30.06.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge servisiranja klima uređaja u zgradi Općine Vogošća (objava, 30.06.2022.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na trajnoj regulaciji rijeke Vogošće na dionici od P17 do izvedene regulacije-I faza (objava, 29.06.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka i postavljanje metalnih parkovskih klupa sa naslonom (objava, 28.06.2022.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova u slučaju hitnih intervencija na objektima komunalne infrastrukture na području općine Vogošća, za period 2022-2024. godina (objava, 28.06.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade Glavnog projekta za sanaciju klizišta Mehtefčići-II faza (izgradnja AB zida u dijelu ulice Miholjići u naselju Svrake) – (objava, 27.06.2022.godine)

Odluka o izuzeću od primjene odredbi Zakona o javnim nabavkama u BiH – izrada kućnih priključaka na kanalizacionu mrežu na području općine Vogošća – Naselje Hotonj IV i ul.Mitra Šućura (24.06.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na zimskom održavanju lokalnih i nekategorisanih puteva i trotoara na području općine Vogošća u sezoni 2022/2023. godine (objava, 24.06.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka i isporuke građevinsko-zanatskog materijala (objava, 23.06.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka kanti za odvojeno prikupljanje otpada (objava, 22.06.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade geoloških nalaza na više lokacija na području općine Vogošća, sa izradom Elaborata o geološkim i geomehaničkim istraživanjima radi obezbjeđenja karakteristika tla (objava, 21.06.2022.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na rekonstrukciji dijela saobraćajnice u Ulici Donji Hotonj u ukupnoj dužini od cca 380 m, na području Općine Vogošća (objava, 20.06.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge provođenja obuke „Rescue III“ (objava, 17.06.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade Elaborata čišćenja korita rijeke Ljubine na području općine Vogošća-kritične tačke (objava, 17.06.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka, postavljanje i održavanje saobraćajne signalizacije i opreme na području općine Vogošća (objava, 16.06.2022.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge revizije Izvedbenog projekta nadogradnje upravne zgrade JU KSC Vogošća (objava, 15.06.2022.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova u slučaju hitnih intervencija i poduzimanju mjera na preventivnom, operativnom djelovanju, na zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća za period 2022.-2025. godina (objava, 14.06.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na sanaciji općinskih poslovnih prostora u ul. Partizanskog odreda Zvijezda broj 48 (objava, 13.06.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade ažurne geodetske situacije na više lokacija (objava, 10.06.2022.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge izrade Elaborata sa tehničkom specifikacijom radova i instalacija na adaptaciji 21 skloništa na području općine Vogošća (objava, 09.06.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka inženjersko-geoloških i geomehaničkih istražnih radova sa izradom Elaborata na lokalitetu Uglješići i u ulici Ahmeda Rizve (objava, 09.06.2022.godine)

Odluka o poništenju otvorenog postupka nabavke i postavljanja metalnih parkovskih klupa sa naslonom (objava, 08.06.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade priznanja Općine Vogošća povodom 24. Juna (objava, 07.06.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge obuke uposlenika Općine Vogošća iz oblasti zaštite od požara (objava, 07.06.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka i isporuka računara i rezervnih komponenti IT opreme za potrebe Općine Vogošća (objava, 08.06.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka ruksaka, pernica i školskog pribora za prvačiće (objava, 07.06.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade Glavnog projekta pumpne stanice, rezervoara i cjevovoda za gornje zone naselja Krivoglavci II (objava, 06.06.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade Glavnog projekta primarnih cjevovoda za snabdijevanje vodom gornjih zona naselja Svrake i Krivoglavci (objava, 06.06.2022.godine)

Odluka o poništenju otvorenog postupka za izvođenje radova na izgradnji i dogradnji javne rasvjete na području općine Vogošća (objava, 06.06.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka laptopa i projektora za potrebe Crvenog križa Vogošća (objava, 03.06.2022.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova radova na rekonstrukciji zgrade PIO u svrhu formiranja Centra za zdravo starenje Vogošća-III faza (objava, 03.06.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova u slučaju hitnih intervencija na objektima komunalne infrastrukture na području općine Vogošća, za period 2022-2024.godina (objava, 02.06.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge catering-a s vlastitim inventarom i osobljem (objava, 01.06.2022.godine)

Odluka o otkazivanju postupka nabavke : Otkazuje se Otvoreni postupak nabavke usluge izrade Glavnog projekta za sanaciju klizišta Mehtefčići-II faza (izgradnja AB zida u dijelu ulice Miholjići u naselju Svrake) broj: 11-11-743/22 (objava, 31.05.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na rekonstrukciji dijela saobraćajnice u Ulici Donji Hotonj u ukupnoj dužini od cca 380 m, na području Općine Vogošća (objava, 30.05.2022.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na mašinskom uklanjanju sa sortiranjem objekata uništenih ili oštećenih aktiviranjem klizišta (objava, 27.05.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka opreme za spašavanje sa visina (objava, 26.05.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na trajnoj regulaciji rijeke Vogošće na dionici od P17 do izvedene regulacije-I faza (objava, 26.05.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka suhih odijela za spašavanje na vodi i pod vodom (objava, 25.05.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge revizije Izvedbenog projekta nadogradnje upravne zgrade JU KSC Vogošća (objava, 24.05.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na zamjeni kanalizacione instalacije u zgradi Općine Vogošća (objava, 23.05.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova u slučaju hitnih intervencija i poduzimanju mjera na preventivnom, operativnom djelovanju, na zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća za period 2022.-2025. godina (objava, 20.05.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka i postavljanja metalnih parkovskih klupa sa naslonom (objava 19.05.2022.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge unajmljivanja uređaja za poslove centraliziranog printanja, kopiranja i skeniranja, koji će biti instalirani u zgradi Općine Vogošća (objava, 18.05.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade Elaborata sa tehničkom specifikacijom radova i instalacija na adaptaciji 21 skloništa na području općine Vogošća (objava, 16.05.2022.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za  nabavku zaštitne odjeće i obuće za organizovane strukture CZ Općine Vogošća (objava, 13.05.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na rekonstrukciji zgrade PIO u svrhu formiranja Centra za zdravo starenje Vogošća-III faza (objava 11.05.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade Glavnog projekta za sanaciju klizišta Mehtefčići-II faza (izgradnja AB zida u dijelu ulice Miholjići u naselju Svrake) – (objava 10.05.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na izradi i postavljanju poklopca na šahtu na cisterni za lož ulje Općine Vogošća (objava 09.05.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na izradi i postavljanju oluka na zgradi Općine Vogošća (objava 06.05.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na mašinskom uklanjanju sa sortiranjem objekata uništenih ili oštećenih aktiviranjem klizišta (objava 06.05.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka zastava za jarbole za potrebe Općine Vogošća (objava 05.05.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge godišnje pretplate na pravnu bazu Paragraf Lex BA (objava, 27.04.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge novelacije Glavnog projekta regulacije rijeke Ljubine u općini Vogošća na dionici od mosta za Garež do mosta M18 u svrhu regulacije nastalog klizišta između profila P13-P-19. (objava, 22.04.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka materijala za potrebe akcije “Čista i lijepa Vogošća 2022” (repromaterijal za akciju – rukavice) – (objava, 22.04.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka zaštitne odjeće i obuće za organizovane strukture CZ općine Vogošća (objava, 22.04.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka, isporuka i montaže video kamera za tehničko obezbjeđenje kasarne “Enver Šehović” (objava, 21.04.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade štembilja i pečata (objava, 21.04.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade tehničkog rješenja elektro instalacije za priključenje objekta Općine Vogošća na dizel električni agregat (objava, 20.04.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge održavanja dvije fontane, na području općine Vogošća (objava, 19.04.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade Glavnog projekta rekonstrukcije Trga žrtava genocida u Srebrenici (objava, 19.04.2022.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje dodatnih radova na rekonstrukciji vodovodne mreže u ulici Izeta Delića, na području općine Vogošća (objava 19.04.2022.godine)

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na redovnom održavanju lokalnih i nekategorisanih puteva, pješačkih staza, trgova, platoa i parkinga na području općine Vogošća, za period 2022-2025. godina (objava, 18.04.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka knjiga, autor F. Muslimović (objava, 18.04.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge održavanja zelenih površina koje nisu obuhvaćene redovnim održavanjem KJKP “Park” d.o.o. Sarajevo (objava, 18.04.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova krčenja škarpe u ulici Igmanska (potez od Fakulteta za Upravu do raskrsnice ulica Igmanska i 24. Juna) – (objava, 14.04.2022.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge izrade Glavnog projekta za izgradnju spomen obilježja ubijenim mještanima na lokalitetu Tihovići-Grab (objava, 14.04.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka i isporuka kanalizacionih PP korugovanih cijevi DN 300 mm minimalne krutosti SN8 u dužini 210 m (objava, 13.04.2022.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge revizije Izvedbenog projekta za sanaciju spomen obilježja “Patriotske lige”-Kobilja Glava sa izvođenjem geomehaničkih istražnih radova (objava, 13.04.2022.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za ppružanje usluge izrade Idejnog i Glavnog projekta za izgradnju spomen obilježja poginulim članovima FK “Unis” Vogošća (objava, 12.04.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na izgradnji i dogradnji javne rasvjete na području općine Vogošća (objava, 11.04.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge unajmljivanja uređaja za poslove centraliziranog printanja, kopiranja i skeniranja, koji će biti instalirani u zgradi Općine Vogošća (objava, 08.04.2022.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge osiguranja vozila Općine Vogošća (objava, 07.04.2022.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge revizije Glavnog projekta izgradnje adrenalin parka u Vogošći (objava, 06.04.2022.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge revizije Glavnog projekta izgradnje izletišta u Vogošći (objava, 05.04.2022.godine)

Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja (objava, 04.04.2022.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge hvatanja, zbrinjavanja, kastracije, sterilizacije, liječenja, udomljavanja i eutanazije pasa lutalica sa područja općine Vogošća (objava, 31.03.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade Elaborata stanja i sadržaja objekata na lokalnim putevima u svrhu poboljšanja redovnog održavanja (objava 30.03.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge montaže, demontaže, balansiranja i nabavke guma za službena vozila Općine Vogošća (objava 29.03.2022.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na izgradnji vodovodne i kanalizacione mreže u dijelu ulice Rosulje (objava, 29.03.2022.godine)

Odluka o izboru najpoviljnijeg ponuđača za pružanje usluge izrade Elaborata analize postojećeg stanja i prijedloga novih lokacija parkinga za motorna vozila na području općine Vogošća (objava, 25.03.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade Glavnog projekta za izgradnju spomen obilježja ubijenim mještanima na lokalitetu Tihovići-Grab (objava, 24.03.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge revizije Izvedbenog projekta za sanaciju spomen obilježja “Patriotske lige”-Kobilja Glava sa izvođenjem geomehaničkih istražnih radova (objava, 23.03.2022.godine)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade Idejnog i Glavnog projekta za izgradnju spomen obilježja poginulim članovima FK “Unis” Vogošća (objava, 22.03.2022.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pruženje usluge redovnog čišćenja i održavanje higijene zgrade Općine Vogošća (objava, 21.03.2022.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na redovnom održavanju lokalnih i nekategorisanih puteva, pješačkih staza, trgova, platoa i parkinga na području općine Vogošća, za period 2022-2025. godina (objava, 18.03.2022.godine)

 

Odluka o poktertanju postupka javne nabavke : Nabavka sanitetskog materijala (zavoji, sterilne gaze, sterilne rukavice) za opremanje organizovanih struktura civilne zaštite Općine Vogošća (objava, 17.03.2022.godine

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge osiguranja vozila Općine Vogošća (objava, 17.03.2022.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge revizije Glavnog projekta izgradnje adrenalin parka u Vogošći (objava, 16.03.2022.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabaka usluge revizije Glavnog projekta izgradnje izletišta u Vogošći (objava, 15.03.2022.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabaka usluge usaglašavanja Glavnog projekta pješačko-biciklističke staze sa trasom saobraćajnice i izradu Izvedbenog projekta izgradnje saobraćajnice u ulici Uglješići po Regulacionom planu (objava, 14.03.2022.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade predmjera i procjene troškova sanacije prostorija MZ i poslovnih prostorija u vlasništvu Općine Vogošća (objava, 11.03.2022.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabaka telefonskih aparata za potrebe Općine Vogošća (objava, 10.03.2022.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabaka usluge uramljivanja cetrifikata ISO Standarda za potrebe Općine Vogošća (objava, 10.03.2022.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabaka usluge hvatanja, zbrinjavanja, kastracije, sterilizacije, liječenja, udomljavanja i eutanazije pasa lutalica sa područja općine Vogošća (objava, 10.03.2022.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge izrade Idejnog i Izvedbenog projekta nadogradnje upravne zgrade JU KSC Vogošća (objava, 09.03.2022.godine)

 

Odluka o izboru najpoviljnijeg ponuđača za izvođenje dodatnih radova na nabavci i ugradnji platforme za invalidno lice (objava, 08.03.2022.godine)

 

Odluka o poništenju otvorenog postupka nabavke usluge izrade Idejnog i Glavnog projekta za izgradnju spomen obilježja poginulim članovima FK “Unis” Vogošća (objava, 02.03.2022.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabaka usluge izrade Elaborata analize postojećeg stanja i prijedloga novih lokacija parkinga za motorna vozila na području općine Vogošća (objava, 28.02.2022.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabaka usluge vođenja transakcijskog računa vlastitih namjenskih prihoda za potrebe Općine Vogošća (objava, 25.02.2022.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabaka usluge vođenja transakcijskog računa posebnih naknada za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća, računa za naknadu za izgradnju i održavanje skloništa i računa namjenskih grantova i donacija za potrebe Općine Vogošća (objava, 25.02.2022.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabaka usluge vođenja depozitnog računa, transakcijskog računa za potrebe općeg fonda i transakcijskog računa jačanja uloge MZ u BiH za potrebe Općine Vogošća (objava, 25.02.2022.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge štampanja obrazaca za potrebe Općine Vogošća (objava, 24.02.2022.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na nabavci, izradi i postavljanja aluminijske i panelne ograde na novoizgrađenim AB zidovima uz saobraćajnicu u Ulici Muje Šejte (objava, 22.02.2022.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge analize higijenske ispravnosti vode na lokalnim vodovodima na području općine Vogošća (objava, 22.02.2022.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka cvijetnih aranžmana za potrebe obilježavanja datuma koji su od značaja za Kanton Sarajevo i Općinu Vogošća (objava 21.02.2022.godine)

 

Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja (objava, 18.02.2022.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade Idejnoj i Izvedbenog projekta nadogradnje Upravne zgrade JU KSC Vogošća (objava, 17.02.2022.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluga montaže i demontaže svjetlećih dekorativnih elemenata povodom novogodišnjih i vjerskih praznika i postavljanja i skidanja zastava povodom obilježavanja značajnih datuma u 2022. godini na području općine Vogošća (objava, 16.02.2022.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge osiguranja vozila Općine Vogošća (objava, 15.02.2022.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge distribucije dnevne štampe za potrebe Općine Vogošća (objava, 14.02.2022.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade saobraćajnog projekta smirivanja saobraćaja na dijelu lokalnih cesta na području općine Vogošća (objava. 10.02.2022.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge tehničkog pregleda službenih motornih vozila u vlasništvu Općine Vogošća (objava, 09.02.2022.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javnih nabavki : Nabavka i isporuka sredstava za dezinfekciju vode za 6 lokalnih vodovoda na području općine Vogošća u 2022. godini (objava, 09.02.2022.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge ustupanja prava korištenja podataka iz baze podataka kreditnog biroa za potrebe  Općine Vogošća (objava, 08.02.2022.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka usluge izrade nove web-stranice Općine Vogošća (objava, 08.02.2022.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavke usluge izrade Idejnog i Glavnog projekta za izgradnju spomen obilježja poginulim članovima FK “Unis” Vogošća (objava, 07.02.2022.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge servisiranja i opravke računarske opreme za potrebe Općine Vogošća u 2022.godini (objava 03.02.2022.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka i isporuka materijala za održavanje čistoće za potrebe Općine Vogošća u 2022. godini (objava. 02.02.2022.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge održavanja obrazovnih seminara za potrebe Općine Vogošća u 2022.godini (objava, 02.02.2022.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge ugradnje i popravke instalacija te održavanja telefonskih, računarskih i elektro instalacija (objava, 01.02.2022.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge usluge medijskog praćenja aktivnosti i informisanja o radu Općine Vogošća u 2022.godini (objava 01.02.2022.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na izgradnji vodovodne i kanalizacione mreže u dijelu ulice Rosulje (objava, 01.02.2022.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka sudskog rokovnika za potrebe Pravobranilaštva Općine Vogošća (objava, 31.01.2022.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka, izrade i postavljanja aluminijske i panelne ograde na novoizgrađenim AB zidovima uz saobraćajnicu u Ulici Muje Šejte (objava, 31.01.2022.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge servisiranja i opravke kopir aparata sa izmjenom dijelova u zgradi Općine Vogošća (objava, 28.01.2022.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka konsultantskih usluga iz oblasti finansija, računovodstva, fiskalne politike i primjene propisa za potrebe Općine Vogošća (objava, 28.01.2022.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge štampanja obrazaca za potrebe Općine Vogošća (objava, 28.01.2022.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge deratizacije i sanitacije zgrade Općine Vogošća i prostorija mjesnih zajednica (objava 27.01.2022.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge pranja službenih motornih vozila u vlasništvu Općine Vogošća (objava 27.01.2022.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge održavanja i servisiranja službenih automobila u vlasništvu Općine Vogošća (objava 27.01.2022.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge kopiranja planova i karata, formata A0+, A0, A1, A2 i A3+ za potrebe Općine Vogošća (objava 26.01.2022.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavke usluge redovnog čišćenja i održavanje higijene zgrade Općine Vogošća (objava, 26.01.2022.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade i postavljanja bilborda i bandarola, za potrebe Općine Vogošća (objava 25.01.2022.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka hotelsko-ugostiteljskih usluga za potrebe Općine Vogošća u 2022.godini (objava, 25.01.2022.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka i isporuka prehrambenih proizvoda za potrebe ishrane povjerenika CZ za 2022. godinu (objava 24.01.2022.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge izrade Idejnog i Glavnog projekta izgradnje pješačkog mosta u Vogošći (objava, 18.01.2022.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge izrade Idejnog i Glavnog projekta za izgradnju spomen obilježja maloljetnim borcima Armije RBiH (objava, 14.01.2022.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge izrade Izvedbenog projekta za rekonstrukciju spomen obilježja u naselju Krše (objava, 13.01.2022.godine)

 

Odluka o poništenju otvorenog postupka nabavke usluge revizije Izvedbenog projekta za sanaciju spomen obilježja “Patriotske lige”-Kobilja Glava sa izvođenjem geomehaničkih istražnih radova (objava, 12.01.2022.godine)

 

Odluka o poništenju otvorenog postupka nabavke, izrade i postavljanja aluminijske i panelne ograde na novoizgrađenim AB zidovima uz saobraćajnicu u Ulici Muje Šejte (objava, 11.01.2022.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge izrade idejnih i glavnih projekata za rekonstrukciju i izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže na području općine Vogošća (objava, 10.01.2022.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge izrade Glavnog projekta sanacije platoa u ul Braće Kršo kod broja 26, na području općine Vogošća (objava, 07.01.2022.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača na izgradnji i popravci nastrešnica na autobuskim stajalištima na području općine Vogošća (objava, 06.01.2022.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku naftnih derivata putem benzinskih stanica za potrebe Općine Vogošća (objava, 05.01.2022.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge izrade Izvedbenog projekta za postavljanje kamenog postamenta sa imenima civilnih žrtava rata na spomen obilježju CŽR (objava, 04.01.2022.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaća za pružanje usluge održavanja softverskih aplikacija “DocuNova”, “DataNova”, “NovaPanel”, sistemsko održavanje servera, te nabavku antivirusnog programa (95 licenci) za potrebe Općine Vogošća u 2022. godini (objava, 31.12.2021.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge izrade Izvedbenog projekta saobraćajnog priključka Ulice Kobilja Glava na magistralnu cestu M18, na području općine Vogošća (objava, 30.12.2021.godine)

 

Odluka o izuzeću od primjene odredbi Zakona o javnim nabavkama BiH u cilju nabavke nabavke i isporuke toplotne energije za 2022. godinu, za potrebe Općine Vogošća (objava, 30.12.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge redovnog i vanrednog održavanja promjenjivih saobraćajnih znakova u ulici Jošanička, na području općine Vogošća (objava, 29.12.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na izgradnji vodovodne i kanalizacione mreže u dijelu ulice Rosulje (objava, 29.12.2021.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge izrade Izvedbenih projekata mosta preko Jošaničkog potoka u Ulici Gornja Jošanica I i mosta preko rijeke Ljubine u Ulici Ljubina, na području općine Vogošća (objava, 28.12.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade Idejnog i Glavnog projekta izgradnje pješačkog mosta u Vogošći (objava, 27.12.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade Izvedbenog projekta za rekonstrukciju spomen obilježja u naselju Krše (objava, 24.12.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge tehničke zaštite, izlaska u slučaju aktivacije alarma te redovno mjesečno održavanje i servisiranje postojećeg sistema videonadzora u zgradi Općine Vogošća za 2022. godinu (objava, 23.12.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge revizije Izvedbenog projekta za sanaciju spomen obilježja “Patriotske lige”-Kobilja Glava sa izvođenjem geomehaničkih istražnih radova (objava, 23.12.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge WLAN HOST-a, za potrebe Općine Vogošća za 2022. godinu (objava, 22.12.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka i isporuka naftnih derivata putem benzinskih stanica za potrebe Općine Vogošća (objava, 22.12.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka baterija za daljinski za potrebe Općinskog vijeća Vogošća (objava, 22.12.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka Rack ormara 7HE sklopivi za potrebe Općine Vogošća (objava, 22.12.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka, izrada i postavljanje aluminijske i panelne ograde na novoizgrađenim AB zidovima uz saobraćajnicu u Ulici Muje Šejte (objava, 22.12.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Radovi na izgradnji i popravci nastrešnica na autobuskim stajalištima na području općine Vogošća (objava, 21.12.2021.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge kolektivnog osiguranja uposlenika Općine Vogošća u 2022.godini (objava, 21.12.2021.godine)

 

Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja (objava, 20.12.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka naftnih derivata putem benzinskih stanica za potrebe Općine Vogošća (objava, 16.12.2021.godine)

 

Odluka o poništenju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci sa jednim ponuđačem za nabavku usluge održavanja softverskih aplikacija “DocuNova”, “DataNova”, “NovaPanel”, sistemsko održavanje servera, te nabavka antivirusnog programa (95 licenci) za potrebe Općine Vogošća u 2022.godini (objava, 14.12.2022.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade Glavnog projekta sanacije platoa u ul Braće Kršo kod broja 26, na području općine Vogošća (objava, 14.12.2021.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge izrade Glavnog projekta vodosnabdijevanja naselja Poturovići i Ljubina, na području općine Vogošća (objava, 13.12.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade Idejnog i Glavnog projekta za izgradnju spomen obilježja maloljetnim borcima Armije RBiH (objava, 13.12.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade zahvalnica za doprinos u procesu deminiranja (objava, 10.12.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade Izvedbenog projekta za postavljanje kamenog postamenta sa imenima civilnih žrtava rata na spomen obilježju CŽR (objava, 10.12.2021.godine)

 

Odluka i izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge izrade projekta kartiranja i studije procjene ekosistemskih usluga u cilju održivog razvoja korištenja prirodnih područja općine Vogošća (objava, 09.12.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade idejnih i glavnih projekata za rekonstrukciju i izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže na području općine Vogošća (objava, 09.12.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade Izvedbenog projekta saobraćajnog priključka Ulice Kobilja Glava na magistralnu cestu M18, na području općine Vogošća (objava, 08.12.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka usluge izrade Izvedbenih projekata mosta preko Jošaničkog potoka u Ulici Gornja Jošanica I i mosta preko rijeke Ljubine u Ulici Ljubina, na području općine Vogošća (objava, 07.12.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka usluge održavanja web domene za potrebe Općine Vogošća (objava, 07.12.2021.godine)

 

Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja (objava, 07.12.2021.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponušača za pružanje usluge fizičke zaštite radnika i imovine na lokaciji Centra za komunalne usluge Vogošća (objava, 06.12.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka rokovnika sa logom, za potreve Općine Vogošća (objava, 03.11.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavke repromaterijala za opremanje OŠ CZ i povjerenika CZ (lanci, turpije, noževi itd), za potrebe Općine Vogošća (objava, 02.11.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge popravki i održavanja opreme CZ, za potrebe Općine Vogošća (objava, 02.11.2021.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju autobuskog stajališta “Poturovići” i izgradnju pješačkih staza i AB zidova na više lokacija na području općine Vogošća (objava, 01.12.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge kolektivnog osiguranja za uposlenike Općine Vogošća (objava, 30.11.2021.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaća za pružanje usluge izrade projekta “Zelene staze općine Vogošća-studija uvođenja biciklizma sa idejnim rješenjima biciklističkih staza i proširenja rekreacionih zona za urbano područje općine Vogošća sa 3D vizualizacijom” (objava, 23.11.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka vreća za pijesak za potrebe izrade obaloutvrda protiv izlivanja rijeka iz korita, na području općine Vogošća (objava, 22.11.2021.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za za pružanje usluge izrade Glavnog projekta izgradnje pješačkih staza (trotora) na dvije dionice uz magistralni put M18 u ukupnoj dužini od 1.520 m, na području općine Vogošća-MZ Gora – (objava, 18.11.2021.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku sredstava radio veze (mobilni radio uređaji i ručne radio stanice) – (objava, 17.11.2021.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača je za pružanje usluge izrade Idejnog i Glavnog projekta za uređenje parka u Ulici Spasoja Blagovčanina u Vogošći (objava, 16.11.2021.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje dodatnih radova na izradi šahtova (revizionih okana) na mjestima lomova cijevi, u sklopu izvođenja radova na ucjevljenju dijela “Suhog potoka”-Donja Jošanica II, na području općine Vogošća (objava, 15.11.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavkausluge servisiranja plotera HP designJet T795, za potrebe Općine Vogošća (objava, 15.11.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka klupica za prozore u Šalter sali Općine Vogošća (objava, 12.11.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge fizičke zaštite radnika i imovine na lokaciji Centra za komunalne usluge Vogošća (objava, 11.11.2021.godine)

 

Odluka o poništenju otvorenog postupka javne nabavke izrade i postavljanja aluminijske i panelne ograde na novoizgrađenim AB zidovima uz saobraćajnicu u Ulici Muje Šejte (objava, 10.11.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade notarskih ugovora (objava, 09.11.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabaka usluge izrade Glavnog projekta pumpne stanice Svrake i rezervoara V=2×200 m³ , na području Općine Vogošća (objava, 09.11.2021.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i ugradnju video nadzora na području općine Vogošća (objava 08.11.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju autobuskog stajališta “Poturovići” i izgradnju pješačkih staza i AB zidova na više lokacija na području općine Vogošća (objava, 05.11.2021.godine)

 

Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja : Nabavka dodatnih radova na izradi šahtova (revizionih okana) na mjestima lomova cijevi, u sklopu izvođenja radova na ucjevljenju dijela “Suhog potoka”-Donja Jošanica II, na području općine Vogošća (objava, 04.11.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na projektu rekonstrukcije zgrade PIO u svrhu formiranja Centra za zdravo starenje Vogošća (objava, 03.11.2021.godine)

 

Odluka o poništenju otvorenog postupka javne nabavke usluge izrade Glavnog projekta sanacije platoa u ul. Braće Kršo kod broja 26, na području općine Vogošća (objava, 02.11.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova za tekuće održavanje poslovne zgrade, prostorija MZ i poslovnih prostorija Općine Vogošća (instalacije centralnog grijanja i vodoinstalacije) – (objava 01.11.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova za ugradnju i postavljanje seta za plin za potrebe Društvenog doma Blagovac (objava, 29.10.2021.godine)

 

Odluka o poništenju otvorenog postupka nabavke radova na izgradnji i popravci nastrešnica na autobuskim stajalištima na području općine Vogošća (objava, 29.10.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka dopune za mobitele za potrebe održavanja Izbora za članove SMZ Općine Vogošća (objava, 27.10.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka usluge izrade projekta označavanja naseljenih mjesta, ulica/trgova/naselja nazivima i zgrada kućnim brojevima s izradom registra prostornih jedinica na području katastarske Općine Vogošća (objava, 27.10.2021.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na izgradnji distributivne gasne mreže na području MZ Vogošća I, u ulicama Krivoglavci I i II (III faza), na području općine Vogošća (objava, 28.10.2021.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na rekonstrukciji saobraćajnice i mosta u Ulici Braće Planja u sklopu Nove industrijske zone, na području Općine Vogošća (objava 27.10.2021.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na izgradnji i rekonstrukciji vodovodne mreže u naselju Donji Hotonj, potez džamija-SRC Sporta Hotonj (obuhvat ulice Ramiza Gugača-Ramiza Alića-Donji Hotonj IV i pripadajuće ulice) – (objava 26.10.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka i isporuka sadnica za pošumljavanje (objava, 25.10.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka spojnica za aluminijska vrata na zgradi Općine Vogošća (objava, 22.10.2021.godine)

 

Odluka o poništenju otvorenog postupka nabavke radova na izgradnji vodovodne i kanalizacione mreže u dijelu ulice Rosulje (objava, 25.10.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka ogrijeva socijalno ugroženom stanovništvu sa područja općine Vogošća (objava, 21.10.2021.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge izrade Izvedbenog projekta za sanaciju spomen obilježja “Patriotske lige”-Kobilja Glava sa izvođenjem geomehaničkih istražnih radova (objava 19.10.2021.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku IT opreme za opremanje MZ i Društvenog doma Blagovac (objava, 18.10.2021.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge fizičkog obezbjeđenja zgrade Općine Vogošća (objava, 18.10.2021.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge revizije Glavnog projekta izgradnje otvorenog sportskog terena i dječijeg igrališta u Vogošći-Ulica Ahmeda Rizve (objava, 15.10.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavke i isporuke sredstava radio veze (mobilni radio uređaji i ručne radio stanice) – (objava 14.10.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka i ugradnja video nadzora na području općine Vogošća (objava 13.10.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavke kesa za smeće za potrebe KJKP Rad i KJKP Park (objava, 12.10.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavke usluge izrade Idejnog i Glavnog projekta za uređenje parka u Ulici Spasoja Blagovčanina u Vogošći (objava, 12.10.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavke, izrade i postavljanja aluminijske i panelne ograde na novoizgrađenim AB zidovima uz saobraćajnicu u Ulici Muje Šejte (objava, 11.10.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na izgradnji distributivne gasne mreže na području MZ Vogošća I, u ulicama Krivoglavci I i II (III faza), na području općine Vogošća (objava, 08.10.2021.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku IT opreme za opremanje MZ i Društvenog doma Blagovac (objava, 07.010.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade Glavnog projekta izgradnje pješačkih staza (trotora) na dvije dionice uz magistralni put M18 u ukupnoj dužini od 1.520 m, na području općine Vogošća-MZ Gora (objava, 07.10.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na sanaciji javne rasvjete u ulici Skendera Kulenovića u sklopu radova na II fazi rekonstrukcije saobraćajnice (objava, 06.10.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na termoizolaciji plafona i krečenja Društvenog doma Blagovac (objava, 06.10.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe opremanja Društvenog doma na Blagovcu (objava, 05.10.2021.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanja usluge prevoza školske djece na relaciji JU OŠ “Porodice ef. Ramić” Semizovac-naselje Gora, za period 2021-2023. godina (školske godine 2021/2022. i 2022/2023.) – (objava, 04.10.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade Glavnog projekta vodosnabdijevanja naselja Poturovići i Ljubina, na području općine Vogošća (objava, 04.10.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade Glavnog projekta sanacije platoa u ul. Braće Kršo kod broja 26, na području općine Vogošća (objava, 01.10.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge sječe stabala na području Općine Vogošća (objava, 30.09.2021.godine)

 

Odluka o poništenju otvorenog postupka nabavke, postavljanja i popravke betonskih parkovskih klupa sa naslonom i metalnih parkovskih korpi sa uloškom na području općine Vogošća (objava, 30.09.2021.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku građevinsko-zanatskog materijala (objava, 29.09.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Radovi na izgradnji i popravci nastrešnica na autobuskim stajalištima na području općine Vogošća (objava, 29.09.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na izradi i ugradnji zaprečnih stubova od čeličnih cijevi (objava, 28.09.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade Izvedbenog projekta za sanaciju spomen obilježja “Patriotske lige”-Kobilja Glava sa izvođenjem geomehaničkih istražnih radova (objava 28.09.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge revizije Glavnog projekta izgradnje otvorenog sportskog terena i dječijeg igrališta u Vogošći-Ulica Ahmeda Rizve (objava, 27.09.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge fizičkog obezbjeđenja zgrade Općine Vogošća (objava, 24.09.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka trijažnog kontejnera za materijalno opremanje organizovanih struktura CZ (objava, 23.09.2021.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača na nabavci, postavljanju i popravci betonskih parkovskih klupa sa naslonom i metalnih parkovskih korpi sa uloškom na području općine Vogošća (objava, 23.09.2021.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku stočne hrane (ječmeno stočno brašno), u cilju podrške stočarstvu na području općine Vogošća (objava, 22.09.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge ovjere projektne dokumentacije (projekti komunalne infrastrukture i saobraćaja) sa aspekta zaštite na radu i zaštite od požara, za potrebe Općine Vogošća (objava, 22.09.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju autobuskog stajališta “Poturovići” i izgradnju pješačkih staza i AB zidova na više lokacija na području općine Vogošća (objava, 21.09.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na izgradnji vodovodne i kanalizacione mreže u dijelu ulice Rosulje (objava, 17.09.2021.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na izgradnji separatne kanalizacione mreže u naselju Rosulje-II faza (objava, 16.09.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka i isporuka IT opreme za opremanje MZ i Društvenog doma Blagovac (objava, 15.09.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka i isporuka građevinsko-zanatskog materijala (objava, 14.09.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade Idejnih i Glavnih projekata za rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže na području općine Vogošća (objava, 13.09.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka stočne hrane (ječmeno stočno brašno), u cilju podrške stočarstvu na području općine Vogošća (objava, 10.09.2020.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na rekonstrukciji saobraćajnice i mosta u Ulici Braće Planja u sklopu Nove industrijske zone, na području Općine Vogošća (objava 09.09.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade PVC naljepnica za označavanje vozila CZ (objava, 08.09.2021.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na nabavci i ugradnji platforme za invalidno lice (objava 07.09.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge prevoza školske djece na relaciji JU OŠ “Porodice ef. Ramić” Semizovac naselje Gora, za period 2021-2023. godina (objava, 06.09.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na uvođenju grijanja u prostorije Društvenog doma Blagovac (objava, 03.09.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka, postavljanje i popravke betonskih parkovskih klupa sa naslonom i metalnih parkovskih korpi sa uloškom na području općine Vogošća (objava, 02.09.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka rashladnog uređaja za čuvanje vakcina, mjernog instrumenta za kontrolu temperature i inhalatora, za potrebe opremanja Službe prve medicinske pomoći, formirane u OJ Dom zdravlja Vogošća (objava, 01.09.2021.godine)

 

Odluka o poništenju otvorenog postupka nabavke radova na izgradnji distributivne gasne mreže na području MZ Vogošća I, u ulicama Krivoglavci I i II (III faza), na području općine Vogošća (objava, 31.08.2021.godine)

 

Odluka o poništenju otvorenog postupka nabavke radova na izgradnji vodovodne i kanalizacione mreže u dijelu ulice Rosulje (objava, 31.08.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka telefonskih aparata za potrebe Općine Vogošća (objava 30.08.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge servisiranja i opravke kopir aparata sa izmjenom dijelova u zgradi Općine Vogošća (objava 27.08.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge migracije podataka elektronskog bankarstva (27.08.2021.godine)

 

Odluka o poništenju otvorenog nabavke usluge izrade Idejnog i Izvedbenog projekta dječijeg igrališta kod MZ Blagovac (objava 26.08.2021.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na izgradnji i dogradnji javne rasvjete na području općine Vogošća (objava 25.08.2021.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kanti za odvojeno prikupljanje otpada (objava 24.08.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka filtera za repetitor za potrebe JP “RTV Vogošća” d.o.o. Vogošća (objava, 23.08.2020.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na izgradnji distributivne gasne mreže na području MZ Vogošća I, u ulicama Krivoglavci I i II (III faza), na području općine Vogošća (objava, 23.08.2021.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku sitnog alata i inventara za potrebe Općine Vogošća (objava 20.08.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge recertifiranja sistema upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015 za 2021.godinu (objava, 20.08.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka i ugradnja platforme za invalidno lice (objava 19.08.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge prodaje administrativnih taksenih maraka za potrebe Općine Vogošća (objava, 19.08.2021.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na zimskom održavanju lokalnih i nekategorisanih puteva i trotoara na području općine Vogošća, u sezoni 2021./2022.godina (objava, 18.08.2021.godine)

 

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluge izrade izvedbenog projekta za sanaciju spomen obilježja “Patriotske lige”-Kobilja Glava sa izvođenjem geomehaničkih istražnih radova (objava, 17.08.2021.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge izrade Idejnog i Glavnog projekta izgradnje šetnice na potezu Nova industrijska zona-SŠC Vogošća (objava 30.07.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na sanaciji grijanja u općinskom poslovnom prostoru u ulici Skendera Kulenovića broj 65 (objava 30.07.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade saobraćajnog projekta u ulici Muje Šejte u dužini od 3,8 km (objava 29.07.2021.godi

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na ucjevljenju dijela “Suhog potoka”-Donja Jošanica II (objava 28.07.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na rekonstrukciji saobraćajnice i mosta u Ulici Braće Planja u sklopu Nove industrijske zone, na području Općine Vogošća (objava 27.07.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na rekonstrukciji saobraćajnice i mosta u Ulici Braće Planja u sklopu Nove industrijske zone, na području Općine Vogošća (objava 27.07.2021.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku ruksaka, pernica i školskog pribora za prvačiće (objava 26.07.2021.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge izrade Glavnog projekta izgradnje izletišta u Vogošći (objava 23.07.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka i isporuka sitnog alata i inventara za potrebe Općine Vogošća (objava 22.07.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka kanti za odvojeno prikupljanje otpada (objava 19.07.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade Idejnog i Izvedbenog projekta dječijeg igrališta kod MZ Blagovac (objava 16.07.2021.godine)

 

Odluka o poništenju otvorenog postupka nabavke i ugradnje platforme za invalidno lice (objava 15.07.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka kabla za mikrofon za potrebe održavanja sjednica OV Vogošća (objava 15.07.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade Izvedbenog projekta za sanaciju spomen obilježja “Patriotske lige”-Kobilja Glava sa izvođenjem geomehaničkih istražnih radova (objava 15.07.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na zimskom održavanju lokalnih i nekategorisanih puteva i trotoara na području općine Vogošća u sezoni 2021/2022. godine (objava 14.07.2021.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge osiguranja imovine Općine Vogošća (objava 13.07.2021.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na rekonstrukciji vodovodne mreže u ulici Izeta Delića (objava 12.07.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge otvaranja sefa za pečate u Službi za opću upravu (objava 09.07.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge revizije finansijskog izvještaja Budžeta Općine Vogošća za 2020. godinu (objava 09.07.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na izgradnji i rekonstrukciji vodovodne mreže u naselju Donji Hotonj, potez džamija-SRC Sporta Hotonj (obuhvat ulice Ramiza Gugača-Ramiza Alića-Donji Hotonj IV i pripadajuće ulice) – (objava 08.07.2021.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na nabavci i ugradnji platforme za invalidno lice (objava 07.07.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju i adaptaciju dijela prostorija kasarne Semizovac u cilju formiranja ambulante Covid 19 (objava, 07.07.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka i montaže sajli za banere (objava, 06.07.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka radova na izgradnji vodovodne i kanalizacione mreže u dijelu ulice Rosulje (objava, 06.07.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka usluge održvanja web domene za potrebe Općine Vogošća (objava, 05.07.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka usluge iznajmljivanja i postavljanja pokretnih toaleta (objava, 05.07.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka radova na ucjevljenju dijela “Suhog potoka”-Donja Jošanica II (objava, 05.07.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka ruksaka, pernica i školskog pribora za prvačiće (objava, 02.07.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka usluge usluge izrade projekta “Zelene staze općine Vogošća-studija uvođenja biciklizma sa idejnim rješenjima biciklističkih staza i proširenja rekreacionih zona za urbano područje općine Vogošća sa 3D vizualizacijom” (objava, 02.07.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka kesa sa grbom Općine Vogošća (objava, 02.07.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka čamca za spašavanje, za materijalno opremanje organizovanih struktura CZ (objava, 02.07.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka usluge izrade projekta kartiranja i studije procjene ekosistemskih usluga u cilju održivog razvoja korištenjem prirodnih područja općine Vogošća (objava, 01.07.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka usluge revizije projekta dogradnje školskog objekta i sportske dvorane uokviru JU OŠ “Zahid Baručija” Vogošća (objava, 01.07.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na izgradnji distributivne gasne mreže na području MZ Vogošća I, u ulicama Krivoglavci I i II (III faza), na području općine Vogošća (objava, 30.06.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade Idejnog i Glavnog projekta izgradnje šetnice na potezu Nova industrijska zona-SŠC Vogošća (objava, 29.06.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka prigodnog poklona (ručni sat) – (objava, 28.06.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade Glavnog projekta izgradnje adrenalin parka u Vogošći (objava 25.06.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade Glavnog projekta izgradnje izletišta u Vogošći (objava 24.06.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka i ugradnja tabli dobrodošlice i turističkih tabli za spomen sobu šehidima i poginulim borcima (objava 23.06.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade geotehničkog elaborata za rezervoar u naselju Krivoglavci (objava 23.06.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka medicinskih lutki, medicinskih torbi i ruksaka za prvu pomoć, za materijalno opremanje organizovanih struktura CZ (objava 23.06.2021.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnjeg ponuđača na rekonstrukciji i popravci sportskih, školskih i dječijih igrališta na području općine Vogošća (objava 22.06.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka dezinfekcionih sredstava i opreme za materijalno opremanje organizovanih struktura CZ (objava 22.06.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka i ugradnja platforme za invalidno lice (objava 21.06.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge osiguranja imovine Općine Vogošća (objava 18.06.2021.godine)

 

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluge izrade Glavnog projekta izgradnje adrenalin parka u Vogošći (objava, 17.06.2021.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na nabavci i ugradnji sigurnosne ograde na dijelu autoceste (dionica Jošanica – Podlugovi) u naselju Svrake, na području općine Vogošća (objava, 18.06.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge servisiranja klima uređaja u zgradi Općine Vogošća (objava 16.06.2021.godine)

 

Odluka o poništenju postupka nabavke usluge izrade Glavnog projekta izgradnje izletišta u Vogošći (objava, 16.06.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka DVR snimača za video nadzor u kasarni u Semizovcu (objava 16.06.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka limarskih radova na krovu zgrade Općine Vogošća (objava 15.06.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade Plana identifikacije i valorizacije ruralnog turizma (objava, 14.06.2021.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na rekonstrukciji i dogradnji javne rasvjete na šetnici i parkinzima u ulicama Branilaca Vijenca i Vogošćanskih odreda, na području općine Vogošća (objava, 11.06.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka molerskih radova u zgradi Općine Vogošća (objava, 10.06.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka kompleta knjiga različitih autora (objava, 10.06.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka dijela opreme CZ (zaštitna odjeća, obuća i hirurška odijela) za opremanje organizovanih struktura CZ (objava, 10.06.2021.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na postavljanju ploča sa imenima na spomen obilježju Civilnih žrtava rata (objava, 09.06.2021.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na izgradnji separatne kanalizacione mreže u naselju Rosulje-II faza (objava, 09.06.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka banera za bajramske praznike (objava, 08.06.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade priznanja Općine Vogošća povodom 24.juna Dana općine Vogošća (objava, 07.06.2021.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge obavljanja stručnog nadzora nad izvođenjem radova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, uređenju riječnih korita i hitnim intervencijama na području općine Vogošća za period 2021.-2023.godina (objava 04.06.2021.godine)

 

Odluka o poništenju postupka nabavke usluge obavljanja stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji distributivne gasne mreže i izgradnji-dogradnji javne rasvjete na području općine Vogošća za period 2021.-2023.godina (objava, 03.06.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade atesta za priključak električne energije u poslovnom prostoru u ulici Skendera Kulenovića broj 65 (objava 02.06.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade Glavnog projekta reklamnih panoa u ulicama Jošanička i Braće Kršo (objava 01.06.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka tečnosti za pranje vjetrobrana za službena motorna vozila u vlasništvu Općine Vogošća (objava 01.06.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na izgradnji i dogradnji javne rasvjete na području općine Vogošća (objava 31.05.2021.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu ulice Kenana Brkanića do broja 4., na području općine Vogošća (objava, 28.05.2021.godine)

 

Odluka o poništenju postupka nabavke radova na izgradnji distributivne gasne mreže na području MZ Vogošća I, u ulicama Krivoglavci I i II (III faza), na području općine Vogošća (objava, 28.05.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade Glavnog projekta izgradnje adrenalin parka u Vogošći (objava 28.05.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka knjiga za potrebe školskih biblioteka osnovnih škola sa područja općine Vogošća (objava 27.05.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge revizije projekata komunalne infrastrukture (objava 27.05.2021.godine)

 

Odluka o izboru usluge obavljanja stručnog nadzora nad izvođenjem radova na saobraćajnicama, ravnim plohama, industrijskim zonama i objektima uz saobraćajnice na području općine Vogošća, za period 2021-2023. godina (objava 26.05.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka Nabavka radova na rekonstrukciji vodovodne mreže u ulici Izeta Delića (objava 26.05.2021.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge obavljanja stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji distributivne gasne mreže i izgradnji-dogradnji javne rasvjete na području općine Vogošća, za period 2021-2023. godina (objava, 25.05.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade Glavnog projekta izgradnje izletišta u Vogošći (objava 25.05.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka namještaja za opremanje Velike sale u zgradi Općine Vogošća (objava 24.05.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka slušalica sa mikrofonom i web kamera sa integrisanim mikrofonom za potrebe Općine Vogošća (objava 24.05.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na rekonstrukciji i popravci sportskih, školskih i dječijih igrališta na području općine Vogošća (objava 21.05.2021.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge nabavke i pregleda vatrogasnih aparata kao i pregleda hidrantske mreže u zgradi Općine Vogošća (objava, 21.05.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na rekonstrukciji i dogradnji javne rasvjete na šetnici i parkinzima u ulicama Branilaca Vijenca i Vogošćanskih odreda, na području općine Vogošća (objava 21.05.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na izradi i postavljanju stolarije u Šalter sali-Centru za pružanje usluge građanima Općine Vogošća (objava 20.05.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade separata iz Izvedbenog projekta primarne infrastrukture za dio prostornog uređenja obuhvata regulacionog plana “Rosulje”-Vogošća (objava 20.05.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade Elaborata o privremenom korištenju javnih površina na području općine Vogošća (objava 20.05.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na uređenju šumskih puteva za pristup deminerskih timova na radilištima koja se deminiraju (objava 19.05.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na postavljanju ploča sa imenima na spomen obilježje Civilnih žrtava rata (objava 19.05.2021.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i postavljanje posebnih objekata na cesti za smirivanje saobraćaja i saobraćajne signalizacije i opreme na području općine Vogošća (objava 19.05.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge održavanja zelenih površina koje nisu obuhvaćene redovnim održavanjem KJKP “Park” d.o.o. Sarajevo (objava 18.05.2021.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge izrade Glavnog projekta izgradnje otvorenog sportskog terena i dječijeg igrališta u Vogošći – ulica Ahmeda Rizve (objava 18.05.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka materijala za rekonstrukciju i popravku dječijih, sportskih i školskih igrališta na području općine Vogošća (objava 17.05.2021.godine)

 

Odluka o poništenju postupka nabavke radova na postavljanju ploča sa imenima na spomen obilježju Civilnih žrtava rata (objava 07.05.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka dijela opreme CZ (vatrogasna crijeva, mlaznica, razdjelnica i prelazne spojke), za opremanje Službe za zaštitu od požara, formirane u udruženju građana “Vatrogasno društvo Vogošća” (objava 07.05.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na izradi pregrada sa zvučnom izolacijom u zgradi Općine Vogošća (objava 07.05.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka protokolarnih i jarbolskih zastava za potrebe Općine Vogošća (objava 06.05.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na izgradnji separatne kanalizacione mreže u naselju Rosulje – II faza (objava 06.05.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka arhivskih ormara i arhivskih polica za potrebe Općine Vogošća (objava 06.05.2021.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku kancelarijskog materijala, tonera i ketridža, za potrebe Općine Vogošća (objava 05.05.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge pretplate na pravnu bazu Paragraf Lex Ba, za potrebe Općine Vogošća (objava 05.05.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge obavljanja stručnog nadzora nad izvođenjem radova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, uređenju riječnih korita i hitnim intervencijama na području općine Vogošća, za period 2021-2023. godina (objava 05.05.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge montaže i demontaže svijetlećih dekorativnih elemenata povodom novogodišnjih i vjerskih praznika i postavljanja i skidanja zastava povodom obilježavanja značajnih datuma u 2021. godini, na području općine Vogošća (objava 04.05.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka neophodne opreme i sredstava za opremanje Službe za zaštitu od požara, formirane u udruženju građana VD Vogošća (ruksaci za gašenje požara, aku pile i sl.) – (objava 04.05.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge održavanja dvije fontane, na području općine Vogošća (objava 30.04.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge obavljanja stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji distributivne gasne mreže i izgradnji-dogradnji javne rasvjete na području općine Vogošća, za period 2021-2023. godina (objava 29.04.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na izgradnji distributivne gasne mreže na području MZ Vogošća I, u ulicama Krivoglavci I i II (III faza), na području općine Vogošća (objava 28.04.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka knjige “Sevdalinke”, autor Muhamed Žero (objava 27.04.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge deinstalacije i instalacije programa za potrebe glasanja na sjednicama OV Vogošća (objava 27.04.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na sanaciji klizišta na lokalitetu ulice Kenana Brkanića do broja 4., na području općine Vogošća (objava 27.04.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na izradi, ugradnji i tapaciranju vrata u zgradi Općine Vogošća (objava 26.04.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge obavljanja stručnog nadzora nad izvođenjem radova na saobraćajnicama, ravnim plohama, industriskim zonama i objektima uz saobraćajnice na području općine Vogošća, za period 2021-2023. godina (objava 26.04.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka dijela opreme CZ za opremanje Veterinarske ambulante Vogošća (objava 26.04.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka vanjskih pepeljara za potrebe Općine Vogošća (objava 23.04.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka i pregled vatrogasnih aparata kao i pregleda hidrantske mreže u zgradi Općine Vogošća (objava 22.04.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade Glavnog projekta izgradnje otvorenog sportskog terena i dječijeg igrališta u Vogošći-Ulica Ahmeda Rizve (objava 22.04.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade smart kartica za uposlenike-evidencija prisustva na poslu (objava 21.04.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka repromaterijala-rukavica za potrebe akcije “Čista i lijepa Vogošća” (objava 20.04.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka i postavljanje posebnih objekata na cesti za smirivanje saobraćaja i saobraćajne signalizacije i opreme na području općine Vogošća (objava 20.04.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge montaže, demontaže, balansiranja i nabavke guma za službena vozila Općine Vogošća u 2021. godini (objava 20.04.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova radova na postavljanju ploča sa imenima na spomen obilježju Civilnih žrtava rata (objava 20.04.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka hotelsko-ugostiteljskih usluga za potrebe Općine Vogošća u 2021. godini (objava 19.04.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge radova na rekonstrukciji vodovodne mreže u općinskom poslovnom prostoru u ul.Braće Halać broj 12 (objava 19.04.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge usluge medijskog praćenja aktivnosti i informisanja o radu Općine Vogošća u 2021.godini (objava 19.04.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge kopiranja planova i karata, formata A0+, A0, A1, A2 i A3+ za potrebe Općine Vogošća (objava 19.04.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala, tonera i ketridža, za potrebe Općine Vogošća (objava 16.04.2021.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge osiguranja vozila Općine Vogošća (objava 15.04.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge kasko i obaveznog osiguranja vozila u vlasništvu Općine Vogošća (objava 14.04.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka prijenosnog računara (laptopa) za održavanje on-line sjednica Općinskog vijeća Vogošća (objava 12.04.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na sanaciji općinskog poslovnog prostora u ulici Skendera Kulenovića broj 65 (objava 01.04.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade Elaborata izmjene i dopune kategorizacije lokalnih cesta na području općine Vogošća (objava 30.03.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji klizišta “Mehtefčići”, na području općine Vogošća (objava 29.03.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge tehničkog pregleda službenih motornih vozila Općine Vogošća (objava 26.03.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge usluge izrade informativnih karata minske situacije u cilju upozoravanja na opasnost od postojanja mina (objava 26.03.2021.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku sjemenskog materijala za proljetnu sjetvu (objava 25.03.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge revizije projektne dokumentacije za sanaciju klizišta na lokalitetu ulice Kenana Brkanića do boja 4 (objava 24.03.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka čunjeva upozorenja za potrebe opremanja drive-in punkta u Vogošći za testiranje na Covid-19 (objava 18.03.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka i instalacija programa za održavanje on line sjednica Općinskog vijeća Vogošća (objava 18.03.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka hard diska za video-nadzor u zgradi Općine Vogošća (objava 17.03.2021.godine)

 

Odluka o poništenju postupka nabavke i ugradnje sigurnosne ograde na dijelu autoceste (dionica Jošanica-Podlugovi) u naselju Svrake, na području općine Vogošća (objava, 16.03.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka dijela opreme (medicinska oprema i sredstva kod sumnje na infekciju Covid-19), za opremanje Službe prve medicinske pomoći, formirane u OJ Dom zdravlja Vogošća (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 36/09) – (objava 15.03.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka plastifikatora za potrebe Službe za BIZ Općine Vogošća (objava 09.03.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka sjemenskog materijala za proljetnu sjetvu (objava 03.03.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka notarskih usluga (ugovor o prenosu prava na nekretnine) – (objava 24.02.2021.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku naftnih derivata putem benziskih stanica za potrebe Općine Vogošća (objava, 18.02.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge osiguranja vozila Općine Vogošća (objava 11.02.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije zgrade Općine Vogošća i prostorija mjesnih zajednica (objava 10.02.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge servisiranja i opravke kopir aparata sa izmjenom dijelova u zgradi Općine Vogošća (objava 09.02.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije za sanaciju klizišta na lokalitetu ulice Kenana Brkanića do broja 4 (objava 08.02.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge održavanja i servisiranja službenih automobila u vlasništvu Općine Vogošća (objava 03.02.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade i postavljanja bilborda, plakata, bandarola i city light-ova za potrebe Općine Vogošća u 2021. godini (objava 02.02.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge pranja službenih motornih vozila Općine Vogošća (objava 02.02.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka cvijetnih aranžmana za potrebe obilježavanja datuma koji su od značaja za Kanton Sarajevo i Općinu Vogošća (objava 01.02.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka i isporuka sredstava za dezinfekciju vode za 6 lokalnih vodovoda na području općine Vogošća u 2021. godini (objava 01.02.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka naftnih derivata putem benzinskih stanica za potrebe Općine Vogošća (objava 28.01.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka i isporuka sredstava za održavanje čistoće za potrebe Općine Vogošća u 2021. godini (objava 28.01.2021.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje dodatnih usluga na izradi Glavnog projekta izgradnje lokalnog puta za Zukića brdo, na području općine Vogošća (objava, 27.01.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka i isporuka prehrambenih proizvoda za potrebe ishrane povjerenika civilne zaštite za 2021. godinu (objava 26.01.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge održavanja web portala Općine Vogošća u 2021. godini (objava 26.01.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe Općinskog vijeća Vogošća (objava 25.01.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge servisiranja i opravke računarske opreme (objava 22.01.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavke laptopa i odgovarajućeg softwera za potrebe Općine Vogošća (objava 21.01.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na izradi i montaži pregrada od pleksiglasa za potrebe održavanja sjednica Općinskog vijeća Vogošća (objava, 21.01.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge ugradnje i popravke instalacija te održavanja telefonskih, računarskih i elektro instalacija u prostorijama koje su u vlasništvu Općine Vogošća (objava, 20.01.2021.godine

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka kopiranja planova i karata, formata A0+, A0, A1, A2 i A3+ za potrebe Općine Vogošća (objava, 14.01.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka hotelsko-ugostiteljskih usluga za potrebe Općine Vogošća u 2021.godini (objava, 13.01.2021.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na izradi i montaži pregrada od pleksiglasa za potrebe održavanja sjednica Općinskog vijeća Vogošća (objava, 08.01.2021.godine)

 

Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci za nabavku dodatnih usluga na izradi Glavnog projekta izgradnje lokalnog puta za Zukića brdo, na području općine Vogošća (objava, 07.01.2021.godine)

 

Odluka o o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i ugradnju sigurnosne ograde na dijelu autoceste (dionica Jošanica-Podlugovi) u naselju Svrake, na području općine Vogošća (objava, 31.12.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge tehničke zaštite, izlaska u slučaju aktivacije alarma te redovnog mjesečnog održavanja i servisiranja postojećeg sistema videonadzora u zgradi Općine Vogošća u 2021. godini (objava, 31.12.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka i ugradnja vodene pumpe na plinskom bojleru u općinskom poslovnom prostoru u ulici P.O. Zvijezda broj 46 (objava, 30.12.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka parkovskih klupa i korpi (partizanski park u Ulici Spasoja Blagovčanina br. 48) – (objava, 30.12.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na rušenju i dogradnji objekta garaže u ulici Svrake IV br.24, u svrhu rekonstrukcije i proširenja saobraćajnice (objava, 29.12.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na sanaciji gazišta na pasareli Kobilja Glava (objava, 28.12.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka i ugradnja klupe na spomen obilježju Patriotske lige – Teretna kapija “PRETIS”-a (objava, 25.12.2020.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge održavanja softwerskih aplikacija “DocuNova”, “DataNova”, “NovaPanel”, sistemsko održavanje servera, te nabavku antivirusnog programa (95 licenci) za potrebe Općine Vogošća u 2021. godini (objava, 24.12.2020.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na nabavci i ugradnji sigurnosne ograde na dijelu autoceste (dionica Jošanica-Podlugovi) u naselju Svrake, na području općine Vogošća (objava, 24.12.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka kalendara za potrebe Općine Vogošća (objava, 24.12.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge WLAN host-a za potrebe Općine Vogošća u 2021. godini (objava, 23.12.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka daljinskih za glasanje za potrebe Općinskog vijeća Vogošća (objava, 22.12.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge inžinjersko-geoloških i geomehaničkih istražnih radova za potrebe dogradnje JU OŠ “Zahid Baručija” i izgradnje sportske dvorane pri JU OŠ “Zahid Baručija” (objava, 22.12.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji, izmještanju, uklanjanju i održavanju kontejnerskih niša, na području općine Vogošća kao i nabavke usluge nadzora nad izvođenjem radova u slučaju hitnih intervencija na objektima komunalne infrastrukture na području općine Vogošća u 2020. godini (objava, 21.12.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge fizičke zaštite radnika i imovine na lokaciji Centra za komunalne usluge Vogošća (objava, 21.12.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge obuke uposlenika Općine Vogošća iz oblasti zaštite od požara (objava, 18.12.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge opravki i održavanja opreme civilne zaštite (objava, 17.12.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka repromaterijala za opremanje OŠ CZ i povjerenika CZ (objava, 16.12.2020.godine)

 

Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja (objava, 07.12.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na izradi i montaži zaštitnih pregrada u Centru za pružanje usluga građanima i Matičnom uredu u zgradi Općine Vogošća (objava, 02.12.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka i ugradnja sigurnosne ograde na dijelu autoceste (dionica Jošanica-Podlugovi) u naselju Svrake, na području općine Vogošća (objava, 30.11.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge snimanja promotivnog video spota o problemu vožnje pod uticajem alkohola (objava, 23.11.2020.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge kolektivnog osiguranja za uposlenike Općine Vogošća (objava, 20.11.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka tonera i ketridža za potrebe Općine Vogošća (objava, 17.11.2020.godine)

 

Odluka o poništenju postupka javne nabavke radova na postavljanju ploča sa imenima na spomen obilježju Civilnih žrtava rata (objava, 13.11.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka ultra dopuna za mobilne telefone za potrebe rada biračkih odbora OIK Vogošća (objava, 12.11.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge nadzora nad izvođenjem radova na zimskom održavanju lokalnih i nekategorisanih puteva i trotoara na području općine Vogošća, u sezoni 2020/2021.godine (objava, 11.11.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka dva bubnja za uređaj Panasonic KX-MB2120 (objava, 10.11.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade reklamnog bilborda za potrebe projekta postavljanja punjača za električna vozila (objava, 06.11.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge sječe i raskresivanja drveća i grmlja u putnom pojasu u ulicama Kobilja Glava, Muhidina Čomage i Edina Kormana (objava, 03.11.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka pripremnih radova na stanici za punjenje električnih vozila (objava, 29.10.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge kolektivnog osiguranja za uposlenike Općine Vogošća (objava, 28.10.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka materijalno-tehničkih sredstava (dezinfekciona sredstva i sl.) za potrebe OIK Vogošća (objava, 27.10.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na postavljanju ploča sa imenima na spomen obilježju Civilnih žrtava rata (objava, 26.10.2020.godine)

 

Odluka o poništenju postupka javne nabavke radova na postavljanju ploča sa imenima na spomen obilježju civilnih žrtava rata (objava. 15.10.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : nabavke radova na spomen obilježju Patriotske lige-teretna kapija Pretisa (uzemljenje ograde i jarboli) – (objava, 14.10.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka ogrijeva socijalno ugroženom stanovništvu sa područja općine Vogošća (objava, 13.10.2020.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku građevinsko-zanatskog materijala (objava, 12.10.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge vanredne dezinfekcije zgrade Općine Vogošća (objava, 09.10.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka zaštitne odjeće za organizovane strukture CZ (objava, 09.10.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka i ugradnja punjača za električne automobile (objava, 08.10.2020.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku stočne hrane (ječmeno stočno brašno), u cilju podrške stočarstvu na području općine Vogošća (objava, 07.10.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade saobraćajnog projekta smirivanja saobraćaja na dijelu lokalnih cesta, na području općine Vogošća (objava, 06.10.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge revizije Projekta sanacije klizišta “Krč-put” (objava, 05.10.2020.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge revizije Izvedbenog projekta višenamjenskog objekta (podzemna garaža, sportski sadržaji i sklonište) na lokalitetu pomoćnog terena stadiona “Hakija Mršo” u Vogošći (objava, 01.10.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade projekta solarne elektrane za potrebe Općine Vogošća (objava, 30.09.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na postavljanju ploča sa imenima na spomen obilježju Civilnih žrtava rata (objava, 29.09.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka printera za potrebe Općine Vogošća (objava, 28.09.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka i isporuka građevinsko-zanatskog materijala (objava, 28.09.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : nabavke stočne hrane (ječmeno stočno brašno), u cilju podrške stočarstvu na području općine Vogošća (objava, 25.09.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na sadnji soliternog drveća, izradi “Cvijeta Srebrenice” i uređenju raskrsnice u Ulici Merzuka Feriza (objava, 24.09.2020.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge hvatanja, zbrinjavanja, kastracije, sterilizacije, liječenja, udomljavanja i eutanazije pasa lutalica sa područja općine Vogošća (objava, 22.09.2020.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na sanaciji klizišta Mehtefčići, na području općine Vogošća (objava, 21.09.2020.godine)

 

Odluka o izboru najpoviljnijeg ponuđača za pružanje usluge unajmljivanja uređaja za poslove centraliziranog printanja, kopiranja i skeniranja, koji će biti instalirani u zgradi Općine Vogošća (objava, 15.09.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavke usluge revizije Izvedbenog projekta višenamjenskog objekta (podzemna garaža, sportski sadržaji i sklonište) na lokalitetu pomoćnog terena stadiona “Hakija Mršo” u Vogošći (objava, 11.09.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavke usluge revizije Izvedbenog projekta rekonstrukcije zgrade PIO u Vogošći u svrhu formiranja centra za zdravo starenje (objava, 10.09.2020.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na zimskom održavanju lokalnih i nekategorisanih puteva i trotoara na području općine Vogošća, u sezoni 2020./2021.godina (objava, 04.09.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na ugradnji svjetiljki na već izmještene stubove u ulici Skendera Kulenovića, kao i izmještanje dva stuba u ulici Jošanička, na području općine Vogošća (objava, 03.09.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavke usluge hvatanja, zbrinjavanja, kastracije, sterilizacije, liječenja, udomljavanja i eutanazije pasa lutalica sa područja općine Vogošća (objava, 03.09.2020.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na izgradnji i popravci nastrešnica na autobuskim stajalištima na području općine Vogošća (objava, 03.09.2020.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova u slučaju hitnih intervencija na objektima komunalne infrastrukture na području općine Vogošća (objava, 02.09.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na sanaciji klizišta Mehtefčić, na području općine Vogošća (objava, 01.09.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka ukrasne kore malča i ukrasnog kamena (objava, 01.09.2020.godine)

 

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluge izrade izvedbenog projekta za sanasiju spomen obilježja “Patriotske lige”-Kobilja Glava sa izvođenjem geomehaničkih istražnih radova (objava, 31.08.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge druge nadzorne provjere sistema upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015 za 2020.godinu (objava, 31.08.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka zaštitnih maski za učenike prvih razreda osnovnih škola sa područja općine Vogošća (objava, 21.08.2020.godine)

 

Odluka o izboru najpovovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge izrade Izvedbenog projekta (podzemn garaža, sportski sadržaji i sklonište) na lokalitetu pomoćnog terena stadiona “Hakija Mršo” u Vogošći (objava, 20.08.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na zimskom održavanju lokalnih i nekategorisanih puteva i trotoara na području općine Vogošća u sezoni 2020/2021.godine (objava, 19.08.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge prodaje administrativnih taksenih maraka za potrebe Općine Vogošća (objava, 18.08.2020.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na sanaciji općinskih poslovnih prostora u ul. Igmanska broj 48 (objava, 13.08.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade Glavnog projekta izletišta u Jošaničkom potoku (objava, 12.08.2020.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača odabrana je za izvođenje radova na rekonstrukciji zgrade PIO u svrhu formiranja Centra za zdravo starenje Vogošća (objava, 11.08.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade Projekta izvedenog stanja na rekonstrukciji saobraćajnice u Ulici Muje Šejte u dužini od 1,285 km (objava, 10.08.2020.godine)

 

Odluka o poništenju postupka javne nabavke : Poništava se Otvoreni postupak nabavke radova na zimskom održavanju lokalnih i nekategorisanih puteva i trotoara na području općine Vogošća, u sezoni 2020/2021. godine (objava, 07.08.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade Izvedbenog projekta za sanaciju spomen obilježja “Patriotske lige”- Kobilja Glava sa izvođenjem geomehaničkih istražnih radova (objava, 06.08.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na izgradnji i popravci nastrešnica na autobuskim stajalištima na području općine Vogošća (objava, 05.08.2020.godine)
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova u slučaju hitnih intervencija na objektima komunalne infrastrukture na području općine Vogošća (objava, 04.08.2020.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radovana sanaciji krakova puta u ulicama Donja Jošanica I – 2 kraka, Donja Jošanica II, Krivoglavci II, Krivoglavci III, Svrake IV, Stara željeznička stanica i Garež u ukupnoj dužini od 1.252 m, na području općine Vogošća (objava, 03.08.2020.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na sanaciji krakova puta u ulicama Orahov brijeg – 2 kraka, Barica, Mitra Šućura, Rosulje II i Blagovac IV u ukupnoj dužini od 1.224 m, na području općine Vogošća (objava, 30.07.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade Izvedbenog projekta višenamjenskog objekta (podzemna garaža, sportski sadržaji i sklonište) na lokalitetu pomoćnog terena stadiona “Hakija Mršo” u Vogošći (objava, 30.07.2020.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na rehabilitaciji dijela ulice Muje Šejte u dužini od 440 m-III faza, na području općine Vogošća (objava, 29.07.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka tonera i ketridža za potrebe Općine Vogošća (objava, 29.07.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge unajmljivanja uređaja za poslove centraliziranog printanja, kopiranja i skeniranja, koji će biti instalirani u zgradi Općine Vogošća (objava, 28.07.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka ljetnih guma za službeno motorno vozilo Iveco Daily (objava, 28.07.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge medijskog praćenja aktivnosti i informisanja o radu Općine Vogošća u 2020.godini (objava, 27.07.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na sanaciji općinskih poslovnih prostora u ul.Igmanska broj 48 (objava, 27.07.2020.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge osiguranja imovine Općine Vogošća (objava, 24.07.2020.godine)

 

Odluka o poništenju postupka javne nabavke : Poništava se Otvoreni postupak javne nabavke usluge izrade Izvedbenog projekta za sanaciju spomen obilježja “Patriotske lige”-Kobilja Glava sa izvođenjem geomehaničkih istražnih radova broj: 09-37-1110/20 (objava, 23.07.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na rekonstrukciji zgrade PIO u svrhu formiranja Centra za zdravo starenje Vogošća (objava, 22.07.2020.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete na potezu spoj kružnog toka na magistralnoj cesti M-18 i Nove industrijske zone (ulica Hasana Merdžanovića) – (objava, 21.07.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na sanaciji podloga za eko-kontejnere na četiri lokacije, na području općine Vogošća (objava, 20.07.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na popravci košarkaškog igrališta kod OŠ “Mirsad Prnjavorac” (objava, 17.07.2020.goine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku ruksaka, pernica i školskog pribora za prvačiće (objava, 17.07.2020.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku tableta (tabletnih računara), za potrebe učenika osnovnih škola sa područja općine Vogošća (objava, 16.07.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka prehrambenih paketa za socijalno ugrožene kategorije stanovništva, koje su pogođene pandemijom korona virusa (objava, 15.07.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na zimskom održavanju lokalnih i nekategorisanih puteva i trotoara na području općine Vogošća u sezoni 2020/2021.godine (objava, 14.07.2020.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na rehabilitaciji saobraćajnice u dijelu Ulice Kobilja Glava u dužini od 290 m, na području općine Vogošća (objava, 13.07.2020.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge izrade Idejnog i Izvedbenog projekta dogradnje školskog objekta JU OŠ “Zahid Baručija” Vogošća i izrade Idejnog i Izvedbenog projekta izgradnje sportske dvorane uz JU OŠ “Zahid Baručija” Vogošća (objava, 09.07.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade Izvještaja o nosivosti i vrsti temelja zgrade za potrebe projektovanja izgradnje i nadogradnje objekta zgrade Općine Vogošća (objava, 08.07.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na sanaciji krakova puta u ulicama Donja Jošanica I – 2 kraka, Donja Jošanica II, Krivoglavci II, Krivoglavci III, Svrake IV, Stara željeznička stanica i Garež u ukupnoj dužini od 1.252 m, na području općine Vogošća (objava, 07.07.2020.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na izgradnji spomen obilježja i rekonstrukciji postojećih spomen obilježja šehidima i poginulim borcima (objava, 06.07.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na sanaciji krakova puta u ulicama Orahov brijeg-2 kraka, Barica, Mitra Šućura, Rosulje II i Blagovac IV u ukupnoj dužini od 1.224 m, na području općine Vogošća (objava, 03.07.2020.godine

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade Izvedbenog projekta za sanaciju spomen obilježja “Patriotske lige”- Kobilja Glava sa izvođenjem geomehaničkih istražnih radova (objava, 02.07.2020.godine

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na rehabilitaciji dijela Ulice Muje Šejte u dužini od 440 m-III faza, na području općine Vogošća (objava, 02.07.2020.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na nabavci i postavljanju tabli sa kućnim brojevima i nazivima ulica, oglasnih ploča i tabli upozorenja na području općine Vogošća (objava, 01.07.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge WLAN host-a na tri lokacije za potrebe Općine Vogošća (objava, 01.07.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge osiguranja imovine Općine Vogošća (objava, 30.06.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavke radova na izgradnji javne rasvjete na potezu spoj kružnog toka na magistralnoj cesti M-18 i Nove industrijske zone (Ulica Hasana Merdžanovića) – (objava, 29.06.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka tableta (tabletnih računara), za potrebe učenika osnovnih škola sa područja općine Vogošća (objava, 29.06.2020.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge izrade tehničke dokumentacije na nivou glavnog projekta za sanaciju i rekonstrukciju lokalnih puteva na području općine Vogošća (objava, 26.06.2020.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na regulaciji i uređenju Jošaničkog potoka u naselju Gornja Jošanica I (objava, 26.06.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavke usluge izrade i štampanja Biltena Općine Vogošća (objava, 25.06.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka ruksaka, pernica i školskog pribora za prvačiće (objava, 25.06.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade procjene ugroženosti od požara sa planom zaštite i planom evakuacije za objekat Općine Vogošća i objekte MZ (objava, 24.06.2020.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na čišćenju korita rijeke Vogošće, na dionici od restorana “Oaza” do ušća u rijeku Bosnu u dužini od cca 3 km (objava, 23.06.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade priznanja Općine Vogošća povodom 24.juna – Dana Općine Vogošća (objava, 22.06.2020.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje izrade Glavnog projekta rekonstrukcije hidrantske mreže u zgradi Općine Vogošća (objava, 22.06.2020.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na rekonstrukciji dijela saobraćajnice i izgradnji pješačkih staza i parkinga u ulicama Branilaca Vijenca, Vogošćanskih odreda i Spasoja Blagovčanina, na području općine Vogošća (objava, 19.06.2020.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku, isporuku i montažu plastenika od 100 m2 sa dodatnom oprememom (objava, 17.06.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na rehabilitaciji saobraćajnice u dijelu ulice Kobilja Glava u dužini od 290m, na području općine Vogošća (objava, 16.06.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka certificiranih presadnica povrća (paprika, paradajz i patlidžan) – (objava, 16.06.2020.godine)

 

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluge unajmljivanja uređaja za poslove centraliziranog printanja, kopiranja i skeniranja, koji će biti instalirani u zgradi Općine Vogošća (objava, 16.06.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na izgradnji spomen obilježja i rekonstrukciji postojećih spomen obilježja šehidima i poginulim borcima (objava, 12.06.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge revizije finansijskog izvještaja Budžeta Općine Vogošća za 2019.godinu (objava, 11.06.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na nabavci i postavljanju tabli sa kućnim brojevima i nazivima ulica, oglasnih ploča i tabli upozorenja na području općine Vogošća (objava, 10.06.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade Idejnog i Izvedbenog projekta dogradnje školskog objekta JU OŠ “Zahid Baručija” Vogošća i izrade Idejnog i Izvedbenog projekta izgradnje sportske dvorane uz JU OŠ “Zahid Baručija Vogošća (objava, 09.06.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade tehničke dokumentacije na nivou glavnog projekta za sanaciju i rekonstrukciju lokalnih puteva na području općine Vogošća (objava, 29.05.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na regulaciji i uređenju Jošaničkog potoka u naselju Gornja Jošanica I (objava, 29.05.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na čišćenju korita rijeke Vogošća, na dionici od restorana “Oaza” do ušća u rijeku Bosnu u dužini od cca 3 km (objava, 29.05.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka, isporuka i montaža plastenika od 100m2 sa dodatnom opremom (objava, 28.05.2020.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na izgradnji i rekonstrukciji vodovodne mreže u dijelu ulice Krivoglavci – II faza (objava, 28.05.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na rekonstrukciji dijela saobraćajnice i izgradnji pješačkih staza i parkinga u ulicama BranilacaVijenca, Vogošćanskih odreda i Spasoja Blagovčanina, na području općine Vogošća (objava, 27.05.2020.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga prevoza školske djece na području općine Vogošća za period 2020.-2023.godina (školske godine 2020./2021., 2021./2022. i 2022./2023) – (objava, 21.05.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge popravke protuprovalnog ormara u zgradi Općine Vogošća (objava, 18.05.2020.godine)

 

Odluka o izuzeću od primjene odredbi Zakona o javnim nabavkama BiH u cilju nabavke održavanja javnih zelenih površina na području općine Vogošća, koje nisu obuhvaćene Redovnim planom održavanja KJKP “Park” d.o.o. Sarajevo (objava, 15.05.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na rekonstrukciji i popravci dječijih, sportskih i školskih igrališta na području općine Vogošća (objava, 12.05.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka dezinfekcionog sredstva za rad dezinfekcionog tunela (objava, 12.05.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade Glavnog projekta izmještanja dionice vrelovoda na lokalitetu planiranog mosta preko rijeke Vogošća u Novoj indistrijskoj zoni (objava, 12.05.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka opreme za dezinfekciju površina za potrebe opremanja OŠCZ (prskalice za dezinfekciju) – (objava, 11.05.2020.godine)

 

Odluka o poništenju postupka nabavke radova na rekonstrukciji dijela saobraćajnice i izgradnji pješačkih staza i parkinga u ulicama Branilaca Vijenca, Vogošćanskih odreda i Spasoja Blagovčanina, na području općine Vogošća (objava, 11.05.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavke zaštitne obuće za opremanje organizovanih struktura CZ (objava, 08.05.2020.godine)

 

Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine : Nabavka izvođenja radova na kanalizacionoj mreži, koji se odnose na izradu kanalizacionih priključaka na lokalitetu Općine Vogošća, naselje Hotonj IV, au skladu sa Uredbom o opštim uslovimaza snabdijevanje vodom za piće, obradu i odvođenje otpadnih i atmosferskih voda (objava, 07.05.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na izgradnji i rekonstrukciji vodovodne mreže u dijelu ulice Krivoglavci-II faza (objava, 05.05.2020.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na rekonstrukciji ograde stadiona “Ešref Pustahija Ešo” u Svrakama (objava, 04.05.2020.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na rekonstrukciji atletske staze na stadionu “Hakija Mršo” u Vogošći (objava, 30.04.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka sredstava za dezinfekciju, za opremanje Službe PMP i Općinskog štaba civilne zaštite Općine Vogošća (objava, 29.04.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka usluge izrade Glavnog projekta rekonstrukcije hidrantske mreže u zgradi Općine Vogošća (objava, 28.04.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka i sadnja cvijeća u žardinjere za ukrašavanje mostova (objava, 28.04.2020.godine)

 

Odluka o pokretanuOdluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka tableta za potrebe učenika osnovnih škola sa područja općine Vogošća. (objava, 27.04.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka kompjutera i printera za potrebe Općine Vogošća (objava, 27.04.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : nabavke pripremnih radova na zemljištu za sadnju za potrebe građana općine Vogošća (objava, 27.04.2020.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na rekonstrukciji dijela saobraćajnice i izgradnji pješačkih staza i parkinga u ulicama Branilaca Vijenca, Vogošćanskih odreda i Spasoja Blagovčanina, na području općine Vogošća (objava, 24.04.2020.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na rekonstrukciji Ulice Vogošćanskih odreda u ukupnoj dužini od 450 m, na području općine Vogošća (objava, 23.04.2020.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge izrade saobraćajnog projekta smirivanja saobraćaja na dijelu lokalnih puteva na području općine Vogošća (objava, 23.04.2020.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za navavku higijenskih, dezinfekcionih sredstava i prehrambenih proizvoda (objava, 17.04.2020.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku sjemenskog materijala za proljetnu sjetvu (objava, 16.04.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka usluge montaže, demontaže, balansiranja i nabavke guma za službena vozila Općine Vogošća u 2020.godini (objava, 16.04.2020.godine)

 

Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja (objava, 16.04.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade geotehničkog izvještaja o stabilnosti terena i nosivosti tla i uvjetima fundiranja objekta za potrebe rekonstrukcije zgrade Općine Vogošća (objava, 15.04.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka Usluge revizije projekata komunalne i putne infrastrukture (objava, 15.04.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka posuda za dezinfekciju obuće za potrebe Općine Vogošća (objava, 15.04.2020.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na izgradnji separatne kanalizacije u naselju Rosulje – I faza (objava, 14.04.2020.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na izgradnji distributivne gasne mreže u ul.Svrake IV (Borovi) – II faza, na području općine Vogošća (objava, 13.04.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na rekonstrukciji ograde stadiona “Ešref Pustahija Ešo” u Svrakama (objava, 10.04.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka dezinfekcijskih svjetiljki u cilju provođenja mjera i aktivnosti na sprečavanju i suzbijanju širenja zarazne bolesti Korona virusa (Covid-19) – (objava, 09.04.2020.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge unajmljivanja uređaja za poslove centraliziranog printanja, kopiranja i skeniranja koji će biti instalirani u zgradi Općine Vogošća (objava, 09.04.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka i isporuka materijalnih sredstava za opremanje organizovanih struktura CZ (repetitor za JP RTV Vogošća d.o.o. Vogošća) – (objava, 09.04.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka dva dezinfekciona tunela u cilju provođenja mjera i aktivnosti na sprečavanju i suzbijanju širenja zarazne bolesti Korona virusa (Covid-19) – (objava, 08.04.2020.godine)

 

Odluka o izuzeću od primjene odredbi Zakona o javnim nabavkama BiH, u postupku nabavke zaštitne opreme za sprečavanje širenja Korona virusa (objava, 07.04.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka zaštitne opreme za opremenje Službe PMP (oprema za ličnu zaštitu kod sumnje na infekciju korona virusa-Covid 19) – (objava, 07.04.2020.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na izgradnji, izmještanju, uklanjanju i održavanju kontejnerskih niša, na području općine Vogošća (objava, 06.04.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na rekonstrukciji atletske staze na stadionu “Hakija Mršo” u Vogošći (objava, 03.04.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka sjemenskog materijala za proljetnu sjetvu (objava, 02.04.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka dijela opreme CZ (vatrogasne potisne cijevi, mlaznice i aparati za gašenje požara), za opremanje Službe za zaštitu od požara, formirane u udruženju građanja “Vatrogasno društvo Vogošća” (objava, 02.04.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavke usluge izrade saobraćajnog projekta smirivanja saobraćaja na dijelu lokalnih puteva na području općine Vogošća (objava, 01.04.2020.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i implementaciju sistema javnih bicikala u urbanom području općine Vogošća (objava, 31.03.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge prevoza školske djece na području općine Vogošća za period 2020-2023. godina (školske godine 2020/2021., 2021/2022. i 2022/2023.) – (objava, 31.03.2020.godine)

 

Odluka o poništenju postupka javne nabavke radova na rekonstrukciji atletske staze na stadionu “Hakija Mršo” u Vogošći (objava, 30.03.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka sredstava za dezinfekciju ruku, kuhinjskih brisača i varikine za potrebe Općine Vogošća (objava, 27.03.2020.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku higijenskih, dezinfekcionih sredstava i prehrambenih proizvoda (objava, 27.03.2020.godine)

 

Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja (objava, 26.03.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka dezinfekcionih sredstava i maski za potrebe Općine Vogošća (objava, 26.03.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na rekonstrukciji dijela saobraćajnice i izgradnji pješačkih staza i parkinga u ulicama Branilaca vijenca, Vogošćanskih odreda i Spasoja Blagovčanina, na području općine Vogošća (objava, 25.03.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka mobilnih uređaja za OJ Dom zdravlja Vogošća (objava, 24.03.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na rekonstrukciji ulice Vogošćanskih odreda u ukupnoj dužini od 450 m, na području općine Vogošća (objava, 24.03.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka i isporuka jednokratnih rukavica i sredstava za dezinfekciju ruku za potrebe Općine Vogošća (objava, 24.03.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge dezinfekcije zgrade Općine Vogošća (objava, 23.03.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade pečata za potrebe Općine Vogošća (objava, 23.03.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na izgradnji distributivne gasne mreže u l.Svrake IV (Borovi) – II faza, na području općine Vogošća (objava, 20.03.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka i isporuka sredstava za dezinfekciju radnih površina za potrebe Općine Vogošća (objava, 20.03.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka isporuke prehrambenih proizvoda za potrebe ishrane povjerenika civilne zaštite za 2020.godinu (objava, 18.03.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na izgradnji separatne kanalizacije u naselju Rosulje – I faza (objava, 18.03.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge izrade Elaborata čišćenja rijeke Vogošće na dionici od restorana Oaza do ušća u rijeku Bosnu – dužina cca 3,00 km (objava, 18.03.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavke usluge servisiranja i opravke kopir aparata sa izmjenom dijelova u zgradi Općine Vogošća (objava, 17.03.2020.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge redovnog čišćenja i održavanja higijene zgrade Općine Vogošća (objava, 16.03.2020.godine)

 

Odluka o oizboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku, isporuku i montažu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom (objava, 13.03.2020.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge štampanja obrazaca za potrebe Općine Vogošća (objava, 13.03.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka radova na sječi i dekaptaži stabala ispred zgrade Općine Vogošća (objava, 12.03.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka znakova za uzbunjivanje sa uputstvima o postupcima građana nakon emitovanja signala za uzbunjivanje (objava, 11.03.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju javne nabavke : Nabavka radova na izgradnji, izmještanju, uklanjanju i održavanju kontejnerskih niša, na području općine Vogošća (objava, 10.03.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka nabavki : Nabavka dva bubnja za uređaj Panasonic KX-MB2120, za potrebe službenika za javne nabavke Općine Vogošća (objava, 10.03.2020.godine)

 

Odluka o poništenju postupka javne nabavke radova na sanaciji općinskih poslovnih prostorija u ul.P.O.Zvijezda broj 48 (objava, 06.03.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka nabavki : Nabavka usluge analize vode na lokalnim vodovodima na području općine Vogošća (objava, 05.03.2020.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku sjemenskog materijala za proljetnu sjetvu (objava, 04.03.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka usluge održavanja dvije fontane na području općine Vogošća (objava, 04.03.2020.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku novog motornog vozila za potrebe opremanja struktura Civilne zaštite – Službe prve medicinske pomoći formirane u OJ DZ Vogošća (objava, 03.03.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka toplog obroka za potrebe školske djece (takmičenja) učenika osnovinih škola (objava, 28.02.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka usluge servisiranja i opravke računarske opreme (objava, 28.02.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupku nabavke : Nabavka radova na rekonstrukciji atletske staze na stadionu “Hakija Mršo” u Vogošći (objava, 27.02.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka i implementacija sistema javnih bicikala u urbanom području općine Vogošća (objava, 26.02.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavke usluge redovnog čišćenja i održavanje higijene zgrade Općine Vogošća (objava, 25.02.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge štampanja obrazaca za potrebe Općine Vogošća (objava, 24.02.2020.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge osiguranja vozila Općine Vogošća (objava, 24.02.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka nabavke . Nabavka majica za potrebe realizacije akcije “Čista i lijepa Vogošća” (objava, 21.02.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka, isporuka i montaža plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom (objava, 21.02.2020.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge unajmljivanja uređaja za poslove centraliziranog printanja, kopiranja i skeniranja, koji će biti instalirani u zgradi Općine Vogošća (objava, 20.02.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge tehničkog pregleda službenih motornih vozila Općine Vogošća (objava, 19.02.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka sjemenskog materijala za proljetnu sjetvu (objava, 19.02.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka i isporuka sredstava za održavanje čistoće za potrebe Općine Vogošća u 2020.godini (objava, 18.02.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge medijskog praćenja aktivnosti i informisanja o radu Općine Vogošća u 2020.godini (objava, 17.02.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka usluge izrade bilborda, plakata, banera i city light-ova za potrebe Općine Vogošća (objava, 14.02.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka i isporuka sredstava za dezinfekciju vode za 6 lokalnih vodovoda na području općine Vogošća u 2020.godini (objava, 14.02.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju nabavke : Nabavke usluge privremenog i povremenog prevoza učenika za manifestacije Općine Vogošća u saradnji sa školama (objava. 14.02.2020.odine)

 

Odluka o pokretanju javne nabavke : Usluge izrade Elaborata implementacije sistema javnih bicikala u urbanom području općine Vogošća (objava, 13.02.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka usluge popravka instalacije i održavanje telefonskih i računarskih (mrežnih) instalacija (objava, 13.02.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka usluga održavanja web portala Općine Vogošća (objava, 12.02.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka nabavke : nabavke dijela opreme CZ za opremanje Službe za zaštitu od požara, formirane u UG “Vatrogasno društvo Vogošća” (pumpa za vodu, ruksaci za gašenjepožara i turbo mlaznica) – (objava, 12.02.2020.godine)

 

Odluka o poništenju postupka javne nabavke – usluge redovnog čišćenja i održavanja higijene zgrade Općine Vogošća (objava, 12.02.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije zgrade Općine Vogošća i prostorija mjesnih zajednica (objava, 11.02.2020.godine

 

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka radova na sanaciji općinskih poslovnih prostora u ul. P.O.Zvijezda broj 48 (objava, 10.02.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju nabavke : Nabavka novog motornog vozila za potrebe opremanja struktura civilne zaštite – Službe prve medicinske pomoći formirane u OJ DZ Vogošća (objava, 10.02.2020.godine

 

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka namjenskih mašina/trimera za materijalno opremanje struktura CZ
(KJKP “Park”-RJ Vogošća i povjerenika civilne zaštite
) – (objava, 07.02.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju nabavke : Nabavka stručno konsultantskih usluga iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole, II faza-izrada mape poslovnih procesa i utvrđivanje rizika, za potrebe Općine Vogošća (objava, 07.02.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju nabavke : Nabavka konsultantskih usluga iz oblasti finansija, računovodstva, fiskalne politike i primjene propisa za potrebe Općine Vogošća (objava, 06.02.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju nabavke : Nabavka nagrada učenicima osnovnih škola za potrebe ekološke akcije “Čista i lijepa Vogošća” (objava, 05.02.2020.godine

 

Odluka o izboru drugorangiranog ponuđača za pružanje usluge redovnog čišćenja i održavanja higijene zgrade Općine Vogošća (objava, 05.02.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka cvijetnih aranžmana za potrebe obilježavanja datuma koji su od značaja za Kanton Sarajevo i Općinu Voogošća (objava, 03.02.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka usluge održavanja i servisiranja službenih vozila u vlasništvu Općine Vogošća (objava, 03.02.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge pranja službenih motornih vozila Općine Vogošća (03.02.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka usluge catering-a s vlastitim inventarom i osobljem, u svrhu obilježavanja značajnih datuma, kulturno-sportskih manifestacija, prijema i poslovnih ručkova za potrebe Općine Vogošća u 2020. godini (objava, 31.01.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavke usluge kopiranja planova i karata, formata A0+, A0, A1, A2 i A3+
za potrebe Općine Vogošća
(objava, 31.01.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka usluge osiguranja vozila Općine Vogošća (objava, 31.01.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka nabake : Nabavka hotelsko-ugostiteljskih usluga za potrebe Općine Vogošća u 2020.godini (objava, 30.01.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke : Nabavka i isporuka prehrambenih proizvoda za potrebe ishrane povjerenika civilne zaštite za 2020.godinu (objava, 30.01.2020.godine)

 

Odluka o pokretanj postupka javne nabavke : Nabavka usluge tehničke zaštite, izlaska u slučaju aktivacije alarma, te redovnom mjesečnog održavanja i servisiranja postojećeg sistema videonadzora u zgradi Općine Vogošća (objava, 29.01.2020.godine)

 

Odluka o pokretanju postupka nabavke : Nabavka i ugradnja turističke signalizacije na području općine Vogošća (objava, 28.01.2020.godine)

 

Odluka o izboru najpovojnijeg ponuđača za pružanje usluge redovnog čišćenja i održavanja higijene zgrade Općine Vogošća (objava, 24.01.2020.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku naftnih derivata i lož ulja za potrebe Općine Vogošća (objava, 21.01.2020.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaća za pružanje usluge održavanja softverskih aplikacija “DocuNova”, “DataNova”, “NovaPanel”, sistemsko održavanje servera, te nabavku antivirusnog programa (95 licenci) za potrebe Općine Vogošća u 2020. godini (objava, 17.01.2020.godine)

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge unajmljivanja uređaja za poslove centraliziranog printanja, kopiranja i skeniranja, koji će biti instalirani u prostorijama Općine Vogošća (objava, 09.01.2020.godine)

 

Odluka o izboru drugorangiranog ponuđača za pružanje usluge izrade Izvedbenog projekta rekonstrukcije zgrade PIO u Vogošći u svrhu formiranja Centra za zdravo starenje (objava, 06.01.2020.godine)

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana