Na vrh

JAVNI POZIV o dodjeli sjemenskog materijala za proljetnu sjetvu za 2019.godinu

I PREDMET POZIVA

Pozivaju se fizička i pravna lica sa teritorije Općine Vogošća da podnesu priijavu za dodjelu sjemenskog materijala za proljetnu sjetvu (krompir, luk, đubrivo)

II USLOVI ZA UČEŠĆE NA JAVNOM POZIVU

Svi podnosioci prijave za dodjelu sjemenskog materijala za proljetnu sjetvu za 2019. godinu moraju biti upisani u Registar poljoprivrednog gazdinstava i Registar klijenata kod nadležne općinske službe.

Za fizička lica:

 • Da je poljoprivredni proizvođač sa mjestom prebivališta na području Općine Vogošća  (kopija L.K.)
 • Da je vlasnik odnosno posjednik zemljišta na kojem se obavlja sjetva (ZK izvadak, posjedovni list ili ugovor o zakupu zemljišta koji potvrđuje korištenje istog najmanje 5 godina)

Za pravna lica:

 • Da su registrovani kao poljoprivredni proizvođači u Općini Vogošća ili Rješenje o registraciji subjekta kod nadležnog Suda.

III SADRŽAJ POTREBNE DOKUMENTACIJE

Za fizička lica:

 • Popunjen prijavni obrazac  (obrazac se može preuzeti u kancelariji br. 66. ili u Centru za pružanje usluga Općine Vogošća)
 • Kopija  lične karte,
 • Potvrda o upisu u Registar poljoprivrednog gazdinstva i Registar klijenata za 2019. godinu,
 • ZK izvadak, kopija posjedovnog lista, ili ugovor o zakupu zemljišta.

Za pravna lica:

 • Popunjen prijavni obrazac (obrazac se može preuzeti u kancelariji br. 66., ili u Centru za pružanje usluga Općine Vogošća)
 • Potvrda o upisu u Registar poljoprivrednog gazdinstva i Registar klijenata,
 • Fotokopija rješenja o registraciji subjekta
 • ZK izvadak, kopija posjedovnog lista,  ili ugovor o zakupu zemljišta.

IV ROKOVI ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV

Rok za prijavu na javni poziv je 10 dana od dana objavljivanja.

V OCJENA PRIJAVE

Ocjenu prijava izvšit će Služba za privredu, integrisani lokalni razvoj i društvene djelatnosti i utvrditi listu kandidata koji ispunjavaju navedene uslove.

VI MJESTO I NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Popunjena prijava sa potrebnom dokumentacijom podnosi se na protokolu Općine Vogošća, ili putem pošte na adresu: Općina Vogošća, Ul. Jošanička br. 80, Vogošća, sa naznakom za Javni poziv o dodjeli sadnog materijala za proljetnu sjetvu za 2019. godinu.

VII OSTALE ODREDBE

Općina Vogošća ne snosi nikave troškove u postupku prikupljanja i podnošenja prijava na javni poziv.

Neblagovremeni i nepotpunie prijave se neće uzimati u razmatranje.

Sve dodatne informacije u vezi javnog poziva mogu se dobiti u kancelariji broj 66.- III sprat, ili na tel. 033-586-422.

Javni poziv će biti objavljen na web stranici Općine Vogošća, i na oglasnoj ploči Općine Vogošća, u programu RTV Vogošća i na svim oglasnim pločama u MZ.V

OVDJE MOŽETE PREUZETI JAVNI POZIV

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana