Na vrh

Javni poziv za utopljavanje individualnih stambenih objekata

Na osnovu Zaključka Vlade Kantona Sarajevo o usvajanju Modelapoboljšanja energetske efikasnosti u zgradarstvu na području Kantona Sarajevo od 11.12.2017. godine, Sporazuma o saradnji na implementaciji Modela EE potpisanog između Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA od 25.5.2018. godine Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o.Sarajevo, objavila je Javni poziv
ZA VLASNIKE INDIVIDUALNIHSTAMBENIHOBJEKATAIOBJEKATA KOLEKTIVNOG STANOVANJA ZA APLICIRANJE U OKVIRU PROJEKTA„MODEL POBOLJŠANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI U ZGRADARSTVU NAPODRUČJU KANTONA SARAJEVO U FUNKCIJI POVEĆANJA BROJA KORISNIKA (OMASOVLJENJE)”
Ovaj poziv je namijenjen zainteresovanim vlasnicima individualnih stambenih objekata i etažnim vlasnicima u zgradama kolektivnog stanovanja(putem svojih predstavnika),da apliciraju na projekat poboljšanja energetske efikasnosti u zgradarstvu na području općina Hadžići, Vogošća, Novo Sarajevo, Novi Gradi Ilidža.
Projekat ima za cilj smanjenje troškova grijanja i unaprjeđenje energetske efikasnosti objekata. Nakon implementacije mjera energetske efikasnosti predviđene uštede na troškovima energenta na mjesečnom nivou, mogu dostići i do 50% (dovoljne za povrat uloženih sredstava), pa je stoga slogan projekta: UTOPLI ZGRADU-PREPOLOVI RAČUN. Efekti projekta bit će vidljivi kroz smanjenje potrošnje energenata, smanjenje zagađenosti zraka, ljepšu i ujednačenu urbanističku sliku KantonaSarajevo,duži životni vijek nekretnina i povećanje privrednih aktivnosti na području Kantona Sarajevo.
Pogodnosti na koje mogu računati učesnici u projektu su: Pokriveni troškovi izrade energetskih audita i projektne dokumentacije za realizaciju mjera energetske efikasnosti, mogućnost korištenja namjenskih kreditnih linija kod partnerskih banaka, subvencioniranje kamate za korisnike kreditnih sredstava po stopi od 3%, sufinansiranje troškova provođenja mjera EE u iznosu 45% i pokriveni troškovi nadzora nad implementacijom mjera energetske efikasnosti.
Javni poziv ostaje otvoren do 22.04.2021.godine, a tekst javnog poziva i obrasce zainteresovani mogu naći na linku http://mpz.ks.gov.ba/aktuelno/konkursijavni-pozivi/javni-poziv-za-vlasnike-individualnih-stambenih-objekata-i-objekata-0

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana