Na vrh

Javni poziv za zamjenu/uspostavu Zemljišne knjige

Obavještavamo građane da je Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove objavila Javni poziv kojim se obavještavaju građani i pravna lica da su na području Općine Vogošća, za katastarske općine Tihovići i Kremeš pokrenute aktivnosti na pripremi podataka i izradi dokumentacije za sistematsku zamjenu/uspostavu zemljišne knjige po podacima novog katastarskog premjera.Navedene aktivnosti se provode temeljem Sporazuma o zajmu – Projekt registracije nekretnina, dodatno finansiranje – između Bosne i Hercegovine i Međunarodne Banke za obnovu i razvoj – IBRD koji je potpisan 02. jula 2020. godine, a sve u cilju pružanja podrške uspostavi i zamjeni zemljišne knjige, i razvoju održivog sistema registracije nekretnina sa usaglašenim evidencijama katastra i zemljišne knjige u Federaciji BiH. Projektnim aktivnostima upravlja Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove.U toku pripreme za pokretanje postupka zamjene/uspostave zemljišne knjige Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je sa nadležnim organima, Općinom Vogošća i Općinskim sudom u Sarajevu, potpisala sporazume kojim su regulisani međusobni odnosi i obaveze koji se odnose na aktivnosti ažuriranja podataka o nekretninama i zamjeni/uspostavi zemljišne knjige u prvoj fazi Projekta. Nakon potpisivanja ovih sporazuma, proveden je tenderski postupak i Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je sa firmom JV,,Geodet” d.o.o. Sarajevo &,,BN Pro” d.o.o.Sarajevo zaključila ugovor o izvođenju radova na pripremi podataka i izradi potrebne dokumentacije (prijavnih listova za parcele i diobnih planova za zgrade) neophodne za zamjenu/uspostavu zemljišne knjige za navedene katastarske općine. U sklopu ovih aktivnosti, a radi prenosa upisa o etažnim jedinicama iz Knjige položenih ugovora u zemljišnu knjigu, obaveza izvođača radova je da izradi prijavne listove za parcele i diobne planove etažiranja zgrada na području katastarske općine. U tom smislu, izvođač je ovlašten da nakon identificiranja nekretnina koje se nalaze na području predmetnih katastarskih općina izradi potrebnu tehničku dokumentaciju koja će se nakon pregleda i ovjere iste od strane nadležnih općinskih službi predati u općinski sud, nakon čega će se kod nadležnog zemljišnoknjižnog ureda po službenoj dužnosti pokrenuti postupak zamjene/uspostave zemljišne knjige na podacima novog katastarskog premjera.Stoga, pozivamo sva fizička i pravna lica sa područja predmetne katastarske općine da ovlaštenom izvođaču omoguće pristup i dostave dokumentaciju potrebnu za ažuriranje evidencija o nekretninama u katastru i zemljišnoj knjizi, te na taj način registruju svoje nekretnine i upišu prava na nekretninamo bez dodatnih troškova i plaćanja sudskih taksi. Nekretnine i prava na nekretninama koje se ne registriraju i upišu u okviru ove, sistematske uspostave/zamjene zemljišne knjige, će se u skladu sa zakonom regulisati po pojedinačnom zahtjevu i na teret zainteresovanih stranaka.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana