Na vrh

Lista aplikanata / investitora koji su uspješno prošli prvu fazu kvalificiranja projekta po raspisanom Javnom pozivu, objavljenog dana, 21.06.2017. godine

Vogošća, 07.08.2017. godine

Na osnovu člana 10. Odluke o pogodnostima za investiranje na području Općine Vogošća u svrhu razvoja i poticaja indistrijske proizvodnje za 2017. godinu ( „Službene novine Kantona Sarajevo“, broj:18/2017) i člana 6. Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za ostvarivanje prava na pogodnosti za investiranje na području Općine Vogošća u svrhu razvoja i poticaja industrijske proizvodnje za 2017. godinu, broj: 01-02-850/17 od 19.06.2017. godine,   u  t  v  r  đ  u  j  e

 

Listu aplikanata / investitora koji su uspješno prošli prvu fazu kvalificiranja projekta po raspisanom Javnom pozivu, objavljenog dana, 21.06.2017. godine

 

 1.Privredno društvo, „PRAKTIK“ d.o.o. , sa sjedištem u Vogošći, ul. Hasana Merdžanovića br. 12, ID broj 4200584040002, ispunjava sve uslove raspisanog Javnog poziva, odnosno kriterije propisane odredbama 6. citirane Odluke, te uslove iz člana 11. koji se odnose na prvu fazu Javnog poziva – kriterij relevantnosti, i time stiče uslove za nastavak učešća u drugoj fazi Javnog poziva.

Konstatuje se da nije bilo drugih aplikacija na raspisani Javni poziv.

Lista će biti objavljena na web stranici i oglasnoj ploči Općine Vogošća, a dostavit će se Privrednom  društvu  „PRAKTIK“ d.o.o., prema pravilima o ličnoj dostavi koja propisuje ZUP FBiH.

Pouka o pravnom lijeku:

Na utvrđenu Listu aplikanata / investitora koji su uspješno prošli prvu fazu kvalificiranja projekta po raspisanom Javnom pozivu, objavljenog dana, 21.06.2017. godine, može se uložiti  p r i g o v o r  Općinskom načelniku Općine Vogošća, u roku od 8 /osam/ dana od dana objave Liste.

Prigovor se podnosi putem Službe za privredu, integrisani lokalni razvoj i društvene djelatnosti, a predaje se na protokol Općine Vogošća ili poštom preporučenom pošiljkom.

 

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana