Na vrh

MZ Kobilja Glava

Na osnovu člana 97.  Statuta Općine Vogošća („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 27/14 – Prečišćeni tekst, 14/15 i 9/20) Savjet Mjesne zajednice Kobilja Glava na sjednici održanoj 18.03.2021. godine, donio je

IZMJENE I DOPUNU PRAVILA MZ KOBILJA GLAVA

 Član 1.

U članu 27. stav 3. Pravila MZ Kobilja Glava riječi „Općinska izborna komisija“ mijenjaju se i glase: „Komisija za provođenje izbora članova Savjeta mjesnih zajednica, koju imenuje Općinsko vijeće“.

U istom članu u stavu 4. riječi „Općinska izborna komisija“ mijenjaju se i glase: „Komisija za provođenje izbora članova Savjeta mjesnih zajednica“.

Član 2.

U članu 28. stav 2. umjesto tačke na kraju rečenice stavlja se zarez i dodaju se riječi: „odnosno dva ako to mjesno područje ima dva kandidata koji predstavljaju to mjesno područje“.

Član 3.

U članu 30. stav 1. riječi „Općinska izborna komisija“ mijenjaju se i glase: „Komisija za provođenje izbora članova Savjeta mjesnih zajednica“.

U istom članu u stavu 2. alineja 2. riječi „Općinske izborne komisije“ mijenjaju se i glase: „Komisije za provođenje izbora članova Savjeta mjesnih zajednica“.

Član 4.

U članu 32. stav 1. riječi „Općinska izborna komisija“ mijenjaju se i glase: „Komisija za provođenje izbora članova Savjeta mjesnih zajednica“.

U istom članu u stavu 3. riječi „Općinska izborna komisija“ mijenjaju se i glase: „Komisija za provođenje izbora članova Savjeta mjesnih zajednica“.

Član 5.

U članu 33. stav 1. riječi „Općinska izborna komisija“ mijenjaju se i glase: „Komisija za provođenje izbora članova Savjeta mjesnih zajednica“.

U istom članu u stavu 2. riječi „Općinska izborna komisija“ mijenjaju se i glase: „Komisija za provođenje izbora članova Savjeta mjesnih zajednica“.

 Član 6.

Ove Izmjene i dopuna Pravila MZ Kobilja Glava stupaju na snagu nakon što na iste da saglasnost Općinsko vijeće, a objavit će se na Oglasnoj ploči MZ Kobilja Glava.

Broj:14-04-462/21

Vogošća: 18.03.2021.godine

PREDSJEDNIK SAVJETA MJESNE ZAJEDNICE KOBILJA GLAVA

Jamaković Dževad

Zbor građana MZ Kobilja Glava dana 18.03.2021.godine potvrdio je Izmjene i dopunu Pravila MZ Kobilja Glava.

RUKOVODILAC ZBORA GRAĐANA MJESNE ZAJEDNICE KOBILJA GLAVA

Jamaković Dževad

Općinsko vijeće Vogošća na sjednici održanoj ____________________ dalo je saglasnost na Izmjene i dopunu Pravila MZ Kobilja Glava.

Broj:

Vogošća,

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA

Gljiva Avdo

Stranice: 1 | 2
Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana