Na vrh

NA LOKALITETU KOLAČUŠA PLANIRANA GRADNJA SKLADIŠNO-POSLOVNIH OBJEKATA

Na 22.sjednici Općinskog vijeća Vogošća jednoglasno je usvojena Odluka o pristupanju izrade Urbanističkog plana „Kolačuša“. Cilj izrade Plana je donošenje provedbene planske osnove koja će kroz preispitivanje prostornih mogućnosti područja za planirani sistem gradnje skladišno-poslovnih objekata i kvalitetnim opremanjem saobraćajnom i komunalnom infrastrukturom predstavljati osnov za realizaciju. Planski osnov za donošenje ove Odluke je Regulacioni plan „Industrijski kompleks Unis“. Područje planiranja se nalazi na zemljištu predviđenom za izgradnju otvorenog tehnološkog parkinga i objekata magacina u sklopu kojih su i etažni tehnološki parkinzi. U obuhvatu regulacionog plana, tokom vremena, nastale su promjene kroz proces privatizacije a time i interes za izgradnju privrednih objekata. Lokalitet je dio postojećeg neizgrađenog područja industrijske zone. Izgradnja sadržaja skladišno-poslovne namjene se prema planovima višeg reda nalazi u zoni privrede i malih preduzeća.

Investitor/finansijer Plana „Ein“ d.o.o. Sarajevo, obratio se Općinskom načelniku pismom namjere, u kojem navodi da na vlasničkoj parceli, koja se nalazi u obuhvatu Regulacionog plana Industrijskog kompleksa „Unis“ u Vogošći, planira izgradnju poslovno-skladišnog kompleksa, prema priloženom Idejnom urbanističkom rješenju, urađenom od strane „ADS studio“, od aprila 2016.godine. Postupajući po navedenom, nadležna Služba je pribavila Konsultantsko mišljenje Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo u kojem je navedeno da se predmetni zahtjev investitora može razmatrati samo kroz postupak izrade novog provedbenog plana – Urbanističkog projekta. U daljem periodu, Općinski načelnik je pokrenuo Inicijativu za izradu Urbanističkog projekta „Kolačuša“, te su vođene pripremne aktivnosti vezano za izradu podloga i urbanističkog rješenja. Investitor je dostavio pismenu saglasnost za plaćanje troškova izrade planske dokumentacije u iznosu od 12.500,00 KM, po dostavljenom Orijentacionom troškovniku urađenom od strane Zavoda za planiranje razvoja KS.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana