Na vrh

NOVE NAREDBE I PREPORUKE FEDERALNOG KRIZNOG ŠTABA ZBOG KORONAVIRUSA

Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva održao je u petak 26.06. sjednicu na kojoj je shodno Naredbi od 12.06. sagledao kompletnu epidemiološku situaciju COVID-19 u Federaciji BiH i donio novu Naredbu koja će se primjenjivati od 28.06. i Preporuke koje se primjenjuju od dana donošenja, te ih dostavio kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva na daljnje postupanje.
Nakon što je Odlukom Vlade FBiH od 29.05.2020. stanje nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) prestalo sa 31.05., Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva donosi naredbe i odluke koje su obvezujuće za krizne štabove kantonalnih ministarstva zdravstva, zdravstvene ustanove i privatnu praksu, te pravne i fizičke osobe.
Kantonalnim štabovima ministarstava zdravstva data je mogućnost uvođenja i restriktivnijih mjera spram procjene epidemiološke situacije u kantonu odnosno općini, uz redovno obavještavanje Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, a krizni štabovi kantonalnih ministarstava zdravstva, spram procjene epidemiološke situacije na kantonu, dio danas datih preporuka mogu donijeti i u formi naredbe.
U uslovima COVID-19 epidemiološke situacije u Federaciji BiH koja se usložnjava naređuje se striktno poštovanje preporuka Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine za sve one na koje se preporuke odnose. OBAVEZNO JE NOŠENJE ZAŠTITNIH MASKI U ZATVORENOM JAVNOM PROSTORU, KAO I U OTVORENOM JAVNOM PROSTORU, UKOLIKO NA OTVORENOM PROSTORU NIJE MOGUĆE ODRŽAVATI FIZIČKU DISTANCU OD DVA METRA IZMEĐU OSOBA. PRIDRŽAVANJEM MJERA KOJE SU NA SNAZI ŠTITIMO SEBE I DRUGE I SPREČAVAMO ŠIRENJE VIRUSA I POVEĆANJE BROJA OBOLJELIH.

PREPORUKE:
Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva, u cilju daljnjeg praćenje situacije i poduzimanje mjera radi sprečavanja i ranog otkrivanja slučaja bolesti izazvane novim koronavirusom (COVID -19) na sjednici održanoj 26.06.2020. godine, u uslovima COVID-19 epidemiološke situacije u Federaciji BiH koja se usložnjava, donio je sljedeću preporuku:
(1) Preporučuje se organizatorima okupljanja reduciranje broja osoba, od maksimalno dozvoljenog broja osoba u otvorenom i zatvorenom prostoru u skladu sa Naredbom Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva broj 01-33-3510/20 od 12.06.2020. godine, na skupovima koji se održavaju, poput: javnih skupova, kao i drugih okupljanja kao što su: vjenčanja, krizme, sprovode, dženaze i slični događaji, a u cilju sprečavanja širenja infekcije COVID-19 među građanstvom, kao i zaštite osobnog zdravlja i javnog zdravlja građanstva.
(2) Preporučuje se osobama starije životne dobi da izbjegavaju bespotrebna kretanja i korištenje javnog prijevoza, te da redovito koriste zaštitnu opremu. Također, preporučuje se osobama starije životne dobi da ne idu na rutinske kontrole, te maksimalno reduciraju odlaske u ordinacije kod porodičnog doktora i u bolnice, ukoliko im nije prijeko potrebna zdravstvena skrb. Preporučuje se najprije kontaktirati telefonom porodičnog doktora, ukoliko je osobi ove dobi potreban recept ili liječnički savjet.
(3) Preporučuje se građanstvu na području Federacije BiH, da zbog COVID-19 epidemiološke situacije koja se usložnjava, izbjegavaju javna okupljanja i ograniče svoja kretanja.
(4) Preporučuje se svim državljanima Federacije BiH da bez prijeke potrebe ne putuju u zemlje u kojima je prisutna visoka transmisija COVID-19.
(5) Preporučuje se svim državljanima Federacije BiH da godišnji odmor koriste u Bosni i Hercegovini.
(6) Preporučujemo svim državljanima Federacije BiH koji žive ili rade u zemljama u kojima je prisutna visoka transmisija COVID-19, da bez prijeke potrebe ne dolaze u Federaciju BiH, zbog povećanja rizika od unošenja COVID-19, a što bi dodatno moglo rezultirati daljnjem pogoršanju COVID-19 epidemiološke situacije u Federacije BiH.
(7) Krizni štabovi kantonalnih ministarstava zdravstva, spram procjene epidemiološke situacije na kantonu, preporuke od 1. do 5. mogu donijeti i u formi naredbe.
(8) Ove preporuke stupaju na snagu danom donošenja.

NAREDBA:
(1) Naredba broj: 01-33-3510/20 od 12.06.2020. godine, kao i Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe broj: 01-33-3223-1/20 od 31.05.2020. godine, u toč. 1.-5.; 7.-13; te toč. 15, 16. i 18. ostaju na snazi.
(2) U uslovima COVID-19 epidemiološke situacije u Federaciji BiH koja se usložnjava, naređuje se striktno poštovanje preporuka Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, za sve one na koje se preporuke odnose, a koje su dostupne na www.zzjz.fbih, i to:
– preporuke za državljane BiH i strane državljane koji ulaze u BiH;
– preporuke – javni prevoz;
– preporuke za muzeje, galerije, kina i sl.;
– preporuke za ugostiteljske objekte;
– preporuke – vrtići;
– preporuke za stomatološke ordinacije;
– preporuke – trajni smještaj i zbrinjavanje;
– preporuke za sportsko-rekreativne aktivnosti-dopuna;
– preporuke za rad hotela;
– preporuke za trgovine, uslužne djelatnosti, tržne centre;
– preporuke- proslave;
– preporuke za rad studentskih domova u kontekstu COVID-19.
(3) Naređuje se Federalnim upravama za inpekcijske poslove i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove, kao i inspekcijama organiziranim pri mjerodavnim ministarstvima u kantonu, odnosno mjerodavnim općinskim i gradskim inspektorima da kontinuirano kontroliraju provođenje Naredbe pod tačkom 2., te sukladno svojim ovlastima poduzimaju mjere iz okvira svoje mjerodavnosti, koja uključuje pokretanje kaznenih prijava protiv počinitelja koji ne izvršavaju naredbe u uvjetima pandemije COVID-19 za kaznena djela kažnjiva po Kaznenom zakonu Federacije BiH.
(4) Traži se od mjerodavnih uprava policije i mjerodavnih tužiteljstava promptno postupanje po podnijetim kaznenim prijavama iz tačke 3. ove Naredbe, sukladno njihovim ovlastima.
(5) Naređuje se kriznim štabovima kantonalnih ministarstvima zdravstva, da na temelju procjene COVID-19 epidemiološke situacije na području kantona, podnesu zahtjev mjerodavnim policijskim organima za zabranu održavanja svakog onog skupa za kojeg procijene da bi mogao ugroziti život i zdravlje ljudi.
(6) Naređuje se kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva da u suradnji sa mjerodavnim kantonalnim ministarstvima osiguraju rad ugostiteljskih objekata na području kantona ne duže od 24:00 sati.
(7) Naređuje se kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva da u saradnji sa mjerodavnim kantonalnim ministarstvima osiguraju obustavu posjeta u ustanovama socijalne zaštite koje zbrinjavaju i smještaju starije osobe, kao i u drugim ustanovama na području kantona što uključuje i obustavu izlazaka štićenika iz ovih ustanova.
(8) Zadužuju se Federalna uprava za inpekcijske poslove i kantonalne uprave za inspekcijske poslove, kao i inspekcije organizirane pri mjerodavnim ministarstvima u kantonu, odnosno mjerodavni općinski i gradski inspektori da dostave Kriznom štabu Federalnog ministarstva zdravstva odnosno kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva izvještaje o pojačanom inspekcijskom nadzoru svih inspekcija, a u cilju kontrole provođenja naređenih mjera i sprečavanja širenja COVID-19 na području svoje jurisdikcije, u skladu sa Naredbom broj 01-33-3510/20 od 12.06.2020. godine, te da navedene izvještaje nastave dostavljati u kontinuitetu svakih 14 dana. Krizni štabovi kantonalnih ministarstava zdravstva navedene objedinjene izvještaje za područje kantona dostavljaju Kriznom štabu Federalnog ministarstva zdravstva.
(9) Dozvoljava se kantonalnim štabovima ministarstava zdravstva uvođenje i restriktivnijih mjera spram procjene epidemiološke situacije u kantonu, odnosno općini uz redovno obavještavanje Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.
(10) Naredba se donosi sa rokom važenja od 14 dana računajući od dana početka primjene ove Naredbe.
(11) Nakon isteka roka iz tačke 10. ove naredbe, zadužuje se Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva da sagleda kompletnu epidemiološku situaciju COVID-19 u Federaciji BiH i sačini procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene mjera utvrđenih ovom Naredbom, te nakon toga odluči novom naredbom o mjerama koje se poduzimaju i u kojem roku.
(12) Ova naredba stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 28.06.2020. godine.

/preuzeto sa web stranice Federalnog ministarstva zdravstva/

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana