Na vrh

Obavještenje za poljoprivredne proizvođače sa područja općine Vogošća da mogu pristupiti podnošenju zahtjeva za sufinansiranje troškova proljetne sjetve za 2020. godinu

Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači sa područja općine Vogošća da mogu pristupiti podnošenju zahtjeva za sufinansiranje troškova proljetne sjetve za 2020. godinu.

Zahtjeve podnose poljoprovredni proizvođači koji su u mjesecu aprilu izvršili prijavu kod nadležnoj Općinskoj službi i koji se nalaze na preliminarnoj listi koja je sačinjena u skladu sa “Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podrški” (Sl. Novine FBiHbr.24/20) i dostavljena Federalnom ministarstvu poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva.

Zahtjev se podnosi na protokolu u šalter sali općine Vogošća do 15.08.2020.godine.

Uz zahtjev koji se može preuzeti u šalter sali općine Vogošća poljoprivredni proizvođači sa preliminarne liste prilažu račune za nabavku sjemena,mineralnih đubriva i zaštitnih sredstava i to:

– pravna lica i obrtnici: ovjerena kopija fiskalnog računa i fakture na ime pravnog lica ili obrtnika

– fizička lica: original fiskalni račun

Zahtjeve obrađuje Služba za privredu integrisani lokalni razvoj i društvene djelatnosti u skladu sa zaključenim Sporazumom o realizaciji programa poticaja proljetne sjetve broj: 02-20-872/20 od 27.05.2020.godine potpisanog od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva i Općinskog načelnika. Po obradi zahtjeva nadležna Općinska služba donosi Rješenje o isplati sredstava

.

Maksimalan iznos novčane podrške koji se može doznačiti krajnjem korisniku iznosi

1.000,00 KM.

Kontrolu poticanja proljetne sjetve na terenu kod krajnjih korisnika vršit će nadležna Općinska služba.

Poljoprivredni proizvođači-korisnici programa proljetne sjetve sa preliminarne liste moraju biti upisani u RPG ili RK.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana