Na vrh

Obilježen 1. mart Svjetski dan civilne zaštite

Služba Civilne zaštite Općine Vogošća,  obilježila je 1. mart, Dan zaštite i spašavanja – Civilne zaštite BiH i Međunarodni dan civilne zaštite, svečanom sjednicom  na kojoj su zaslužnim pojedincima i organizacijama uručena priznanja. Bila je to prilika da se još jednom ukaže na važnost postojanja CZ i njenu ulogu u spašavanju ljudi i materijalnih dobara. Za izuzetan doprinos u provođenju mjera zaštite, spašavanju ljudi i materijalnih dobara, pismene pohvale dobili su:

Agencija za vodno područje rijeke Save zbog realizacije nekoliko značajnih projekata na zaštiti stambenih objekata i komunalne infrastrukture od štetnog djelovanja voda na području općine Vogošća. U MZ Svrake trajno je izvršena regulacija riijeke Bosne na lijevoj obali. Realizovan je i projekat trajnog uređenja ušća desne obale rijeke Ljubina u rijeku Bosna čime je eleminisana opasnost od štetnog djelovanja voda na gasovod i stambene objekte koji se nalaze u neposrednoj blizini.

Nevzet Avdagić kao komandir Službe za zaštitu od požara koja djeluje u sastavu Vatrogasnog društva Vogošća, a koji je u proteklom period svojim nesebičnim angažmanom i zalaganjem da doprinos u afirmaciji Vatrogasnog društva Vogošća kao i same Službe za zaštitu od požara i tako uticao na jačanje struktura zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na području općine Vogošća. Prošle godine su članovi VDV po pozivu Profesionalne vatrogasne brigade učestvovali na nekoliko  vatrogasnih intervencij te na poziv Federalne uprave civilne zaštite učestvovali u akciji gašenja požara u Konjicu. Tokom sušnog perioda a po zahtjevu Službe civilne zaštite vršili su zalijevanje zelenih površina u užem gradskom jezgru. Također su po zahtjevu Kantonalne uprave civilne zaštite aktivno učestvovali u akcijama pretrage korita rijeke Bosne u cilju pronalaska osoba koje su nestale padom u rijeku Miljacku.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana