Na vrh

ODRŽANA 15. REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA

Jednoglasno i bez rasprave vijećnici su usvojili Odluku o odobravanju i izdvajanju sredstava iz Budžeta Općine Vogošća za 2018. godinu za RVI 100% I grupe paraplegičare sa mjestom prebivališta na području općine Vogošća. Ovom odlukom odobrena su sredstva u mjesečnom iznosu po 200 maraka za RVI 100% I grupe paraplegičare. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Pravobranilaštvu Općine Vogošća također je usvojena jednoglasno. Vijećnici su usvojili Odluku o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana „Rosulje“ na lokalitetu uz ulicu 24. juna. Izmjene se odnose na postojeće stambene objekte i planiranu izgradnju novih objekata na pomenutom lokalitetu. Sredstva za izradu Plana u iznosu od 12 500 KM obezbjedit će Općina Vogošća. Odluka je usvojena većinom glasova. Razmatrana je i Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana „Naselja Travnjak“. Inicijativu za izradu Regulacionog plana pokrenula je Općina Vogošća na zahtjev investitora „ Taz group“ Sarajevo, koji na površini od 1,4 hektara planira izgradnju stambenog naselja sa internom saobraćajnicom. Riječ je o loklalitetu u MZ Hotonj u blizini naselja Poljine Hills. Ova odluka usvojena je jednoglasno.

Vijećnici su jednoglasno usvojili dvije inicijative. Prva se odnosi na izmjenu naziva dijela ulice Krivoglavci II u ulicu „Krivoglavci III“, a druga na dio ulice Rosulje u ulicu „Rosulje VII“. Razmatran je izvještaj o radu Pravobranilaštva Općine Vogošća za 2017. godinu. U izvještaju je navedeno da su vođena 134 predmeta. Po osnovu presuda izvršena je naplata u iznosu od 74 000 KM. Izvještaj je nakon duže rasprave usvojen većinom glasova. Vijećnici su usvojili Izvještaj o radu Savjeta mjesnih zajednica za 2017. godinu sa Programom rada za 2018.godinu uz zaključak da se uz ponuđeni izvještaj o radu, vijećnicima predoči i finansijski izvještaj. Usvojen je Izvještaj o korištenju javnih površina sa stepenom naplate za 2017. godinu. Izdata su ukupno 34 Rješenja za korištenje javnih površina sa stepenom naplate od 84 %. Na kraju je usvojen i Izvještaj o stanju poljoprivrede na području općine Vogošća za 2017. godine.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana