Na vrh

ODRŽANA 21.REDOVNA SJEDNICA OPCINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA

Nakon usvajanja zapisnika sa prošle sjednice i današnjeg dnevnog reda vijećnici su prešli na razmatranje prve tačke dnevnog reda, Nacrta budžeta za 2019. Godine.  Ovlašteni predlagač općinski načelnik Edin Smajić u uvodnom izlaganju je kazo da je nacrt budžeta kreiran na osnovu realnih finansijskih i računovodstvenih standarda, a u obzir su uzete i primjedbe iz ranijih godina. Prijedlog budžeta za narednu godinu iznosi 12. 050.600,00KM. Za ovakav prijedlog budžeta glasalo je petnaest vijećnika, a deset ih je ostalo suzdržano.

Iako je dnevnim redom predviđena kao trinaesta tačka, Informacija o aktivnostima na toplifikaciji i gasifikaciji općine Vogošća, sa informacijom BAGS-a, zaključkom Općinskog Vijeća u raspravu je stavljena kao druga tačka. Nihad Konaković, direktor BAGS-a, vijećnike je upoznao sa trenutnim stanjem u društvu, te kazao kako drugu godinu za redom posluju pozitivno.  Zahvalio je Vladi KS i Općini Vogošća na podršci koju kontinuirano pružaju. Kazao je također da su obezbjeđene dovoljne količine mazuta i da grijna sezona neće doći u pitnje. Nusret Palavra izvršni direktor razvoja i marketinga preduzeća  „Sarajevogas“, istako je konkurentnost plina kao energenta. Vijećnicima se obratio i Haris Trnka, direktor Elektrodistribucija Sarajevo i izvijestio o aktivnostima i projektima ovog preduzeća na području naše općine. Vijećnici su informaciju primili k znanju.

Vijećnici su jednoglasno donijeli odluku o stipendiranju učenika i studenata u školskoj/ akademskoj 2018./19. godini,  u iznosu od 186 000.00 KM. Jedinstvena rasprava je vođena po 3., 4., 5., 6. i 7. tački, a odnose se na usvajanje i provođenje regulacionih planova, važnih za izgradnju buduće transverzale. Vijećnici su po ovim tačkama usvojili zaključke kojim se nacrti odluka upućuju u javnu raspravu.  Odluke su vijećnici podržali jednoglasno, osim Odluke o pristupanju izradi Plana parcelacije „Naselja Gora 2“ i odluke o pristupanju izradi plana, gdje su vijećnici SBB ostali suzdržani.  Jednoglasno su usvojene deseta i jedanesta tačka dnevnog reda.  Dok je Informacija o ostvarenim prihodima i rashodima Budžeta Općine Vogošća za period 01.01.- 30.09. 2018. godine,  izazvala kraću raspravu. Nakon što je načelnik Smajić pojasnio rashodovnu stranu i rekao da se neki projekti ne završavju zbog određenih problema na terenu. Vijećnici su informaciju primili k znanju.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana