Na vrh

ODRŽANA 25. REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA

Nakon vijećničkih pitanja i inicijativa te izvještaja o realizaciji istih, vijećnici su jednoglasno usvojili Odluku o odobravanju i izdvajanju sredstava iz općinskog budžeta za 2019. godinu za RVI 100 % I grupe paraplegičare sa mjestom prebivališta na području općine Vogošća. U skraćenom postupku također je jednoglasno usvojena Odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana „Hotonj I“. Rasprave nije bilo ni kod Odluke o prijedlogu za utvrđivanju školskih područja Javnih ustanova osnovnih škola. Urađena je detaljna analiza svakog područja i broja učenika koji će pohađati osnovne škole sa područja naše općine. Razmatrana je i Strategija razvoja općine Vogošća za period 2019-2023. godine. Primjedbi je bilo od pojedinih vijećnika koji nisu u potpunosti bili zadovoljni određenim projektima i prioritetima, kao i oblastima koje podrazumijeva ovaj dokument. Ipak, ova tačka dnevnog reda u formi Nacrta usvojena je jednoglasno i biće upućena u javnu raspravu koja će trajati do 15. marta. Kod izvještaja o radu Pravobranilaštva Općine Vogošća za prošlu godinu navedeno je koliko je je bilo riješenih slučajeva u korist Općine Vogošća, broj pravnih predmeta i drugih akata. Pojedini predmeti su završeni, drugi su u toku, a bilo je i onih na čiji se konačni epilog čeka godinama, moglo se čuti prilikom rasprave. Najviše oko dugovanja za zakupe, pa je bilo i mišljenja da se po tom pitanju jasno definišu uslovi i načini plaćanja, kao i da se nastoji smanjiti broj neriješenih predmeta. Nakon nešto duže rasprave ovaj izvještaj o radu Pravobranilaštva usvojen je sa 20 glasova ZA i 4 suzdržana glasa. Vijećnici su većinom glasova usvojili i Izvještaj o radu Savjeta mjesnih zajednica i finansijski izvještaj za 2018. sa Programa rada za tekuću godinu. Bez posebne rasprave usvojena su još dva izvještaja. Izvještaj o korištenju javnih površina sa stepenom naplate za 2018. godinu, te Izvještaj o stanju poljoprivrede na području Općine Vogošća za prošlu godinu. Prihvaćena je informacija o pokrenutim inicijativama iz nadležnosti drugih institucija i nivoa vlasti.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana