Na vrh

Održana 35.redovna sjednica Općinskog vijeća Vogošća

Općinsko vijeće Vogošća je održalo 35. redovnu sjednicu. Vijećnici su raspravljali o dvanaest tačaka dnevnog reda. Većinom glasova je usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Vogošća. Izmjene i dopune su se odnosile u smislu da se preciziraju pitanja toka sjednice Vijeća kao i uredi pitanje raspodjele pozicija u radnim tijelima Općinskog vijeća nakon što pojedine političke stranke – subjekti ostanu bez mandata vijećnika u Općinskom vijeću u toku trajanja mandata vijeća. Bez rasprave je jednoglasno usvojena Odluka o odobravanju i izdvajanju novčanih sredstava iz Budžeta Općine Vogošća za 2016. godinu za RVI 100% I grupe – paraplegičare sa mjestom prebivališta na području općine Vogošća. Za ovu kategoriju RVI, Općina Vogošća izdvaja novčana sredstva u mjesečnom iznosu od 200,00 KM. Većimom glasova je usvojena Odluka o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi. Vijećnici su raspravljali i o Odluci o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju separatne kanalizacije. Nakon pojašnjenja koje je dao Općinski načelnik Edin Smajić, da se radi o izgradnji separatne kanalizacione mreže u naselju Hotonj i da je riječ o projektu od općeg interesa, te ne predviđa nikakva sredstva za eksproprijaciju zemljišta na ovom području, Odluka je usvojena većinom glasova.

Usvojen je i Izvještaj o radu Pravobranilaštva općine Vogošća za prošlu godinu, uz ocjenu da je potrebno ostvariti veći stepen naplate od dužnika prema Općini Vogošća. Također su bez puno rasprave usvojeni Izvještaj o ostvarivanju inspekcijskog nadzora iz oblasti građenja i komunalnih poslova za 2015. godinu kao i Izvještaj o radu Savjeta mjesnih zajednica za 2015. godinu.

Kako što se i moglo očekivati najviše je rasprave izazvao Izvještaj o stanju vodovodno – kanalizacione mreže i lokalnih vodovoda na području općine Vogošća za 2015. godinu. Sjednici su prisustvovali predstavnici KJKP “ViK“ Sarajevo Kenan Đipa i Rašid Karamustafić. Najveći broj pitanja od strane vijećnika se odnosio na zamjenu azbestnocementnog cjevovoda, dnevne i noćne redukcije te izgradnja kanalizacione mreže i rješavanje pitanja lokalnih vodovoda i higijenske ispravnosti vode. Ipak kako je rečeno u planu je realizacija nekoliko projekata sa ciljem poboljšanja vodovodne mreže u općini Vogošća.

Vijećnici su većinom glasova usvojili i Izvještaj o stanju poljoprivrede na području općine Vogošća za 2015. godinu. U kojem je navedeno da su putem nadležne Općinske službe i Udruženja poljoprivrednika Vogošča učinjeni značajni pomaci na povečanju proizvodnje te novih projekata edukacije i pomoći poljoprivrednicima u našoj općini. Značajnu ulogu je imala i HO „Muslim Aid“, a realizovani su i projekti podjele plastenika, košnica, sadnica oraha i dodjele stočne hrane.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana