Na vrh

Održana mentorska sesija

U okviru Javnog poziva za organizacije civilnog društva/nevladine organizacije za predaju prijedloga projekata koji se organizuje u sklopu projekta „Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu“ (ReLOaD)[1]u saradnji sa Općinom Vogošća, u ponedeljak, 06.maja 2019. godine u trajanju od 12.00 do 13.30 sati održan je prvi od četiri planirana mentorska sastanka za zainteresovane predstavnike organizacija civilnog društva (OCD).

Prvi termin mentorskog sastanka je najavljen u oglasu za javni poziv objavljenom u novinama Oslobođenje, 19. aprila 2019. godine kao i na zvaničnoj internet stranici Općine Vogošća (www.vogosca.ba) te Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (www.undp.org). Dodatno, kako bi se osiguralo da su OCD obaviještene o mentorskoj sesiji i Otvorenom danu, Općina Vogošća je 03. maja dostavila cirkularnu elektronsku poštu na kontakt adrese organizacija civilnog društva te je poziv za učešće na informativnom sastanku za OCD Otvorenom danu kao i mentorskom sastanaku objavljen na službenoj internet stranici općine Vogošća.

Na početku mentorskog sastanka učesnicima je pojašnjena uloga mentora, naglašavajući da je jedina uloga mentora da ukaže na greške, te ne učestvuje u rješavanju istih. Mentor nema mandat da se direktno uključuje u izradu projektnog prijedloga, te u cilju osiguranja i primjene transparentnog pristupa realizacija mentorstva po principu „jedan na jedan“ nije dozvoljena , tačnije prisustvo mentora i jednog predstavnikajedne OCD nije moguće. U toku trajanja javnog poziva, planirana su maksimalno četiri mentorska sastanka, a sve u zavisnosti od interesa predstavnika organizacija civilnog društva.

Zbog činjenice da je mentorski sastanak organizovan odmah nakon informativnog sastanka Otvorenog dana, mentor nije imao potrebu prezentovati osnovne elemente Javnog poziva, već je fokus stavljen na prezentaciju iskustava iz prošlogodišnjeg javnog poziva te su prezentovane najčešće greške koje su bile vezane za diskvalifikaciju, odnosno eliminatorne kategorije iz evaluacione matrice: finansijske i operativne kapacitete te relevantnost projektne ideje.

Dodatno, mentor je u toku svoje prezentacije naglasio važnost dosljedne pripreme dokumentacije za predaju projektnih prijedloga, te da je neophodno da osnovni dokumenti budu u međusobnoj korelaciji i logičkoj vezi. Više puta je naznačeno da bi organizacije trebale započeti pripremu projektnih prijedloga i dokumentacije pravovremeno, kako bi u toku trajanja javnog poziva, učešćem na mentorskim sesijama mogli rješavati eventualne dileme.

U završnom dijelu sesije, predstavnici organizacija su postavili nekoliko pitanja koja se tiču formulacije konkretnih projektnih ideja, na što mentor prema opisu svojih dužnosti nije imao mandat da odgovara. Ponovljeno je da uloga mentora jeste da pomogne predstavnicima organizacija kako bi formulacija dijelova projektnog prijedloga bila u skladu sa metodologijom.

Zaključeno je da bi predstavnici organizacija trebali započeti sa izradom projektnog prijedloga što prije, te da za narednu mentorsku sesiju pripreme konkretna pitanja u skladu sa prezentovanom ulogom mentora.

Naredna mentorska sesija planirana za 15. maj 2019.g. će biti organizovana u skladu sa potrebama organizacija civilnog društva te u skladu sa brojem prijavljenih učesnika. Zainteresovani učesnici svoje prijave za mentorsku sesiju mogu dostaviti na e-adresu Općine Vogošća (portparol@vogosca.ba).


[1]Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) finansira Europska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP).

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana