Na vrh

Održana završna mentorska sesija

U okviru Javnog poziva za organizacije civilnog društva/nevladine organizacije za predaju prijedloga projekata koji se organizuje u sklopu projekta „Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu“ (ReLOaD) u saradnji sa Općinom Vogošća, u ponedeljak, 27.maja 2019. godine u trajanju od 12.00 do 13:45 sati održan je četvrti, poslednji mentorski sastanak za zainteresovane predstavnike organizacija civilnog društva (OCD).Termini mentorskih sastanaka su najavljeni na zvaničnoj internet stranici Općine Vogošća (www.vogosca.ba) te Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (www.undp.org). Sastanku je, pored mentora i predstavnice općine Vogošća, prisustvovalo ukupno četiri (4) predstavnika OCD (2M i 2Ž) iz tri (3) OCD. Sastanak je pratila i ekipa TV Vogošća.Mentorica je na početku sastanka još jednom naglasila važnost dosljedne pripreme dokumentacije za predaju projektnih prijedloga, te da je neophodno da osnovni dokumenti budu u međusobnoj korelaciji i logičkoj vezi. Obzirom da je u pitanju poslednji mentorski sastanak, te da su učesnici već došli sa pripremljenim projektnim idejama odmah se prešlo na konkretna pitanja učesnika. Pitanja su se odnosila na slijedeće oblasti:Plaćanje poreza iz doprinosa iz budžeta projekta: mentorica je objasnila da su svi porezi prihvatljiv trošak i da se trebaju budžetirati bruto iznosi (sa pripadajućim porezima) u svim budžetskim stavkama, odnosno da sva plaćanja idu u skladu sa zakonskom regulativom koju OCD trebaju ispunjavati. Nekoliko aplikanata imalo je nedoumice vezano za izražavanje jedinica mjere u budžetu projekta, te su za pojedine troškove po ugovoru navodili jedinicu „paušal“. Mentorica je objasnila da je za jedinicu potrebno precizno definisati: mjesec, dan, osoba, komad, set i sl, zavisi od vrste troškova. Da troškovi koji su navedeni kao: ostali troškovi, rezerva i sl. Nisu dozvoljeni,odnosno, ne mogu biti odobreni po ovom pozivu za projekte. Bilo je takođe i pitanja vezano za vrste troškova u budžetu, pa je objašnjeno da prevod projekta (za one projekte koji budu odobreni) može da bude plaćen i da takav trošak spada u direktne projektne troškove. Pored toga, skrenuta je pažnja da su troškovi bankarske provizije administrativni troškovi i da se tako vode prilikom budžetiranja.Aplikanti su nailazili i na probleme prilikom formulisanja ciljeva. Mentorica je objasnila na koji način treba formulisati ciljeve. Da je opći cilj projekta onaj širi cilj koji se nastoji ostvariti projektom i koji mora biti u skladu sa strateškim prioritetima općine. Formulisanje takvog cilja trebalo bi biti u smislu: da će projekat doprinijeti, dati doprinos, poboljšati,… određenu situaciju u oblasti kojom se bavi. S druge strane, specifični ciljevi moraju, ukoliko se ostvare, nedvosmisleno dovesti do ostvarenja opšteg cilja. Ciljevi moraju biti određeni u vremenu i kvantifikovani koliko god je to moguće, kako bi mogli biti mjerljivi. Naglašena je veza između aktivnosti, rezultata i ciljeva i pojašnjeno još jednom kako se popunjava logička matrica.Više puta je naglašeno da aplikanti obrate pažnju na preciznost informacija koje daju i da kvantiifikuju rezultate i indikatore koliko je moguće detaljno i precizno. Pojedini aplikanti imali su problem pri definisanju indikatora uspješnosti. Mentorica je pojasnila da su indikatori pokazatelji da je realizovana aktivnost, odnosno da je postignut planirani cilj i rezultat, te da moraju biti detaljno navedeni. Indikatori mogu biti kvantitativni i kvalitativni i moraju bit navedeni u matrici logičkog okvira posebno za svaku aktivnost, rezultate, specifične i opšte ciljeve. Takođe, nedoumica je bilo i oko formulisanja polazišta za projekat. Mentorica je objasnila da je to trenutno stanje od kog se kreće u projektu i iz kog proističe potreba za projektom. Pored toga, neki od aplikanata su imali problem sa definisanjem rizika, te je mentorica naglasila da su rizici sve ono što može uticati negativno na implementaciju i ostvarenje planiranih rezultata projekta, ali da u aplikacionoj formi, kao i u logičkoj matrici, navedu kako će smanjiti negativne posledice tih rizika, odnosno, šta će preduzeti da smanje negativan uticaj naprojekte rezultate. Na kraju sastanka učesnici su popunili evaluacione obrasce i veoma se pozitivno izjasnili o održanom sastanku.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana