Na vrh

Održana treća redovna sjednica Općinskog vijeća Vogošća

Na trećoj redovnoj sjednici Općinskog vijeća Vogošća vijećnici su donijeli Odluku o dopuni Odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi. Program rada Općinskog načelnika, Jedinstvenog Općinskog organa uprave i ostalih općinskih službi Općine Vogošća za 2017. godinu. ukazuje, između ostalog, na to da će se provesti procedure ažuriranja, donošenja i evaluacije strategija za naredni period, a također se nastavljaju i sanacije klizišta. Vijećnici su ovaj plan podržali sa 14 glasova „za“ i 8 „suzdržanih“. Sa istim brojem glasova vijećnici su se očitovali i u vezi sa Planom rada i finansiranja  JP RTV Vogošća za 2017., kao i Izvještajem o radu Općinskog načelnika, Jedinstvenog općinskog organa uprave i ostalih općinskih službi Općine Vogošća u toku 2016. god.

Jednoglasno su podržani Program rada Općinskog vijeća za 2017.godinu, Plan rada JU „Kulturno-sportski centar“ Vogošća za 2017.godinu kao i Izvještaji : o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u 2016. godini i jednokratnim novčanim davanjima licima u stanju socijalne potrebe u prošloj godini, dok je Zaključkom usvojen Izvještaj o realizaciji zaključaka i inicijativa Općinskog vijeća Vogošća. Na sjednici se raspravljalo i o Izvještaju o radu Općinske izborne  komisije za 2016. godinu  koji su vijećnici usvojili većinom glasova.

Primljen je k znanju pregled aktivnosti Općinskog vijeća Vogošća za 2016. godinu, a posebna pažnja posvećena je Informaciji o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Općine Vogošća u 2016. godini gdje su uz vijećnike poseban doprinos dali načelnik Općine Vogošća Edin Smajić i komandir Policijske stanice Vogošća Mahir Čaldarević. U vezi sa ovom tačkom Dnevnog reda i u skladu sa tematikom vijeće je podržalo četiri zaključka koje je predložio načelnik Edin Smajić. Samo u jednom od njih, od premijera KS, resornog ministra i policijskog komesara se traži da se urgentno poveća broj policijskih službenika u Policijskoj stanici Vogošća.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana