Na vrh

Općini Vogošća dodjejena finansijska sredstava za realizaciju projekta zaštite okoliša

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH je objavio Javni konkurs za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2015. godinu. Preduslov za zaključenje ugovora o sufinansiranju aktivnosti na realizaciji projekata jeste prihvatanje, od strane Fonda, kompletne tražene investiciono-tehničke dokumentacije, kao i ostale popratne dokumentacije kojom se dokazuje da je projekat spreman za implementaciju, kao i da je zaokružena finansijska konstrukcija istoga. Praćenje realizacije projekata i isplata sredstava (namjenski utrošak sredstava Fonda), vrši se na osnovu odredbi „ Pravilnika o načinu praćenja namjenskog korištenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza“, kao i odredbi Ugovora o dodjeli finansijskih sredstava.
Među 111 projekata kojima su odobrena sredstva Fonda prošao je i projekat Općine Vogošća  „Izgradnja primarne i sekundarne, kišne i fekalne kanalizacije u naselju Hotonj IV“. Riječ je o projektu koji će se raditi u fazama. Za prvu fazu izvođenja radova u okviru navedenog projekta Fond je odobrio sredstva u iznosu od 100.000,00 KM. Safet Harbinja, direktor Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, je  naveo da je praksa Fonda da projekte koje sufinasira prati do konačnog završetka.

Ugovor o dodjeli finansijskih srdstava ispred općine Vogošća je potpisao Fetah Kadrić, pomoćnik načelnika Službe za komunalne, poslove mjesnih zajednica i zajedničke poslove.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana