Na vrh

Općinska uprava

Principi općinske uprave

Unutrašnja organizacija Jedinstvenog organa uprave, utvrđena je prema službama za upravu koje su predviđene u Odluci o osnivanju jedinstvenog općinskog organa uprave i ostalih općinskih službi Općine Vogošća, a unutrašnja organizacija službi za upravu, utvrđena je na osnovu slijedećih principa:

  1. da se unutrašnje organizacione jedinice formiraju tako da budu nadležne za iste i slične poslove,
  2. da se utvrdi manji broj organizacionih jedinica radi efikasnijeg rukovođenja službama za upravu,
  3. da se isti i slični poslovi, po vrsti i složenosti, objedine na jednom radnom mjestu,
  4. da opis poslova svakog radnog mjesta bude tako utvrđen da obezbjeđuje punu zaposlenost i odgovornost svakog državnog službenika i namještenika u izvršavanju poslova radnog mjesta,
  5. da se obezbjedi zakonito, stručno, efikasno i racionalno vršenje poslova svakog radnog mjesta, odnosno svih poslova iz nadležnosti svake službe za upravu, i
  6. da se obezbjedi pravilno i efikasno rukovođenje službom za upravu.
Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana