Na vrh

Inspektorat

Rukovodilac inspektorata – Glavni inspektor : Sehad Zeković, sehad.zekovic@vogosca.ba

Telefon 033/586-437

Urbanističko građevinski Inspektor : Mirza Ridžanović, mirza.ridzanovic@vogosca.ba, tel.033/586-437

Vrši sljedeće poslove i zadatke:
– vrši inspekcijski nadzor, odnosno kontrolu nad radom sudionika u građenju i održavanju građevine i obavlja poslove inspekcijskog nadzora u prvom stepenu u oblasti urbanizma i građenja na osnovu Zakona o prostornom uređenju i propisa donesenih na osnovu tog zakona i poduzima Zakonom propisane mjere za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti,
– ostvaruje saradnju sa mjesnim zajednicama po pitanju bespravne gradnje i vodi evidenciju bespravne gradnje na području općine,
– prati stanje zaštićenih zona i analizira stanje u toj oblasti,
– vrši inspekcijski nadzor odnosno kontrolu iz oblasti komunalnih djelatnosti i obavlja poslove inspekcijskog nadzora u prvom stepenu u oblasti komunalnih propisa donesenih na osnovu tog zakona i preduzima zakonom propisane mjere za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti,
– vrši inspekcijski nadzor u prvom stepenu na osnovu Zakona o cestama Federacije BiH i propisa donesenih na osnovu tog zakona,
– vodi upravni postupak i izrađuje prijedloge rješenja i drugih akata iz nadležnosti Inspektorata,
– daje mišljenja, prijedloge i sugestije kod izrade akata koje usvajaju institucije Kantona i Federacije iz oblasti za koju je osnovan,
– izrađuje potrebne izvještaje i informacije iz djelokruga Inspektorata,
– vrši i druge poslove iz svog djelokruga.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana