Na vrh

Služba civilne zaštite

Rukovodilac službe : Pomoćnik načelnika, Hajro Nermin, nermin.hajro@vogosca.ba,

Telefon 033/586-415.

Vrši sljedeće poslove i zadatke:
– izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u okviru prava i dužnosti Općine u oblasti zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Općini,
– sprovodi utvrđenu politiku u oblasti za koje je osnovana,
– organizira, priprema i provodi zaštitu i spašavanje na području Općine,
– izrađuje procjenu ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća u Općini,
– priprema program zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Općini,
– predlaže plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Općini,
– prati stanje priprema za zaštitu i spašavanje i predlaže mjere za unapređenje organiziranja i osposobljavanja Civilne zaštite,
– organizira, izvodi i prati realizaciju obuke građana na provođenju lične i uzajamne zaštite,
– organizira i koordinira provođenje mjera zaštite i spašavanja,
– obavlja studijsko-analitičke i informaciono-dokumentacione poslove u oblastima za koje je osnovana,
– analizira, inicira ili učestvuje u izradi propisa u oblastima za koje je osnovana,
– vrši osmatranje, otkrivanje i praćenje opasnosti od prirodnih i drugih nesreća, te pravovremeno izvještava nadležne organe i uzbunjuje stanovništvo o predstojećoj ili nastaloj opasnosti,
– priprema prijedloge općinskih propisa vezanih za oblasti za koje je osnovana za Općinskog načelnika ili Općinsko vijeće,
– vrši i druge poslove iz svog djelokruga kao i poslove koje mu stavi u zadatak Općinsko vijeće i Općinski načelnik

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana