Na vrh

Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu

Rukovodilac službe, Pomoćnik Načelnika, Zijad Kadrić,- zijad.kadric@vogosca.ba

Telefon 033/586-470

Vrši sljedeće poslove i zadatke:
– izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa i provodi utvrđenu politiku,
– analizira, inicira ili učestvuje u izradi propisa u oblastima za koje je osnovana,
– priprema prijedloge općinskih propisa vezanih za oblasti za koje je osnovana za Općinskog načelnika ili Općinsko vijeće,
– prati stanje i rješava u upravnim stvarima i preduzima upravne i druge mjere u oblasti za koje je osnovana,
– stara se o socijalnom stanju i zdravstvenim prilikama stanovnika i stvaranju uslova za zadovoljavanje potreba iz ove oblasti na području Općine,
– inicira i učestvuje u izradi i realizaciji planova socijalno-materijalne zaštite stanovnika u stanju socijalne potrebe,
– sagledava i prati socijalnu sliku stanovništva i utvrđuje liste lica u stanju socijalne potrebe,
– planira i učestvuje u implementaciji svih oblika zaštite i brige o izbjeglicama i raseljenim licima u saradnji sa drugim Službama, organima i dr.,
– vrši obračun i priprema isplatu za korisnike boračko invalidske i socijalne zaštite,
– vrši i druge poslove iz svog djelokruga kao i poslove koje joj u zadatak stave Općinsko vijeće i Općinski načelnik.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana