Na vrh

Služba za budžet i finansije

Rukovodilac službe : esmeralda.halac-devic@vogosca.ba

Pomoćnica Načelnika : Esmeralha Halać-Dević, tel.033/586-425

Vrši sljedeće poslove i zadatke:

 • izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa i provodi utvrđenu politiku iz oblasti za koje je osnovana,
 • analizira, inicira ili učestvuje u izradi propisa u oblastima za koje je osnovana,
 • priprema prijedloge općinskih propisa vezanih za oblasti za koje je osnovana za Općinskog načelnika ili Općinsko vijeće,
 • razvija projektni pristup kod realizacije razvojnih prioriteta na nivou Općine,
 • rješava u upravnim stvarima i preduzima upravne i druge mjere za oblasti za koje je osnovana,
 • učestvuje u poslovima vezanim za fiskalnu odgovornost u organu uprave,
 • vrši poslove interne revizije Općine,
 • organizuje eksternu reviziju i postupa po preporukama iste,
 • sprovodi utvrđenu politiku iz oblasti budžeta i finansija i predlaže mjere za izvršenje budžeta i drugih akata vezanih za budžet i računovodstvo u skladu sa zakonom,
 • izrađuje nacrt i prijedlog budžeta, izmjene i dopune budžeta i prijedloge odluka o privremenom finansiranju Općine i organizuje javnu raspravu po istim,
 • izrađuje prijedlog završnog računa, izvještaje o izvršenju budžeta i druge potrebne analitičko-informativne materijale za Općinsko vijeće, Općinskog načelnika, kantonalne, federalne i druge organe u skladu sa zakonom i drugim propisima,
 • vrši sve poslove vezane za izvršenje budžeta Općine, a posebno se stara o naplati prihoda,
 • daje stručno mišljenje po nalazu i izvještaju komisije za kontrolu trošenja budžetskih sredstava,
 • vodi knjigovodstvene evidencije osnovnih sredstava i druge imovine Općine, vrši obračun amortizacije, organizuje godišnji popis imovine u skladu sa zakonom i drugim propisima,
 • vodi knjigovodstvene evidencije prihoda i rashoda i druge knjigovodstvene evidencije, kao i druge poslove računovodstva (plaćanje poreza i doprinosa i drugih obaveza Općine, blagajničke poslove) i sve druge poslove koji se odnose na finansijsko-materijalno poslovanje Općine,
 • izrađuje prijedloge odluka i drugih akata koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik,
 • daje mišljenja, prijedloge i sugestije kod izrade akata koji se usvajaju na nivou Kantona, Federacije iz oblasti za koju je obrazovana,
 • obavlja poslove planiranja, praćenja i izvještavanja o izvršenju budžeta,
 • vrši obračun i isplatu plaća za sve uposlenike, te i druge isplate budžetskim korisnicima,
 • vrši i druge poslove iz svog djelokruga kao i poslove koje joj u zadatak stave Općinsko vijeće i Općinski načelnik.
Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana