Na vrh

Služba za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina

Rukovodilac službe : Pomoćnik načelnika, Merdžanović Admir, admir.merdzanovic@vogosca.ba

Telefon 033/586-430 i 033/586-423

Vrši sljedeće poslove i zadatke:
– izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u okviru prava i dužnosti Općine u oblasti geodetskih poslova i katastra nekretnina,
– vrši poslove provođenja zakona i drugih propisa iz oblasti imovinsko–pravnih poslova,
– provodi postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na građevinskom zemljištu,
– vodi postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa nastalih eksproprijacijom nekretnina, te postupak uknjižbe nekretnina državne svojine,
– vodi postupak pravične naknade u prvom stepenu za građansko-pravne i druge subjekte čije su nekretnine prenijete u državnu svojinu,
– razmatra pitanja prava preče kupnje nepokretnosti, prava zakupa nepokretnosti u državnoj svojini,
– vodi postupak pretvaranja zajedničkih prostorija u stanove, kao i stambenih prostorija u poslovni prostor,
– priprema prijedloge općinskih propisa iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa za Općinskog načelnika i Općinsko vijeće,
– vodi evidenciju o stambenim objektima koji su ratom oštećeni i koji su neuslovni za stanovanje,
– vrši evidentiranje i procjenu štete na individualnim stambenim objektima,
– sprovodi utvrđenu politiku u oblasti za koju je osnovana,
– održavanje premjera i katastra nekretnina,
– provođenje promjena na zemljištu i kompjutersku obradu podataka na provođenju promjena na katastarskim planovima i operatu,
– upis prava na nekretninama po službenoj dužnosti i po zahtjevu stranaka,
– poslove vještačenja i druge poslove iz oblasti katastra u postupcima za koje su nadležni drugi organi, odnosno službe,
– izdaje uvjerenja i izvode, odnosno kopije podataka premjera i katastra nekretnina,
– analizira, inicira ili učestvuje u izradi propisa u oblastima za koje je osnovana,
– priprema prijedloge općinskih propisa vezanih za oblasti za koje je osnovana za Općinskog načelnika ili Općinsko vijeće,
– prati stanje i rješava u upravnim stvarima u oblastima za koje je osnovana,
– vrši i druge poslove iz svog djelokruga kao i poslove koje joj u zadatak stave Općinsko vijeće i Općinski načelnik.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana