Na vrh

Služba za komunalne, poslove mjesnih zajednica i zajedničke poslove

Rukovodilac službe : Pomoćnik načelnika, Fetah Kadrić, fetah.kadric@vogosca.ba

Telefon 033/586-443

Vrši sljedeće poslove i zadatke:
– izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u okviru prava i dužnosti Općine u oblastima za koje je osnovana,
– sprovodi utvrđenu politiku u oblastima za koje je osnovana,
– obavlja studijsko-analitičke i informaciono-dokumentacione poslove u oblastima za koje je osnovana,
– analizira, inicira ili učestvuje u izradi propisa u oblastima za koje je osnovana,
– priprema prijedloge općinskih propisa vezanih za oblasti za koje je osnovana za Općinskog načelnika ili Općinsko vijeće,
– obezbjeđuje kontinuirano praćenje provedbe strateških planskih dokumenata, ažurira i inicira izradu projektnih prijedloga,
– razvija projektni pristup kod realizacije razvojnih prioriteta na nivou Općine,
– inicira i učestvuje u izradi planova, programa i projekata od interesa za Općinu,
– vrši poslove pripreme, praćenja i realizacije investicionih projekata od strane Općine, Kantona i drugih subjekata,
– priprema investiciono-tehničku dokumentaciju za projekte koji se realizuju putem Općine,
– obezbjeđuje koordinaciju sa javnim komunalnim preduzećima Kantona Sarajevo, Zavodom za planiranje razvoja Kantona, Zavodom za izgradnju Kantona, kao i drugim institucijama u svrhu realizacije kapitalnih projekata,
– prati stanje i rješava u upravnim stvarima u oblastima za koje je osnovana,
– obavlja poslove praćenja i funkcionisanja komunalnih poslova u interesu za Općinu, posebno na realizaciji projekata komunalne infrastrukture,
– organizuje i vrši prijevoz za službene potrebe rukovodilaca, državnih službenika i namještenika općine održava i čuva službena vozila općine,
– obezbjeđuje vršenje poslova i zadataka koji su zakonom i pravilima mjesnih zajednica stavljeni u nadležnost mjesnih zajednica,
– priprema i obrađuje izvještaje, informacije, analize, programe i planove rada mjesnih zajednica koje razmatraju Općinski načelnik i Općinsko vijeće,
– obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga općine koji su odlukom Općinskog vijeća preneseni na mjesne zajednice, organizira rad mjesnih zajednica i obezbjeđuje vršenje svih poslova iz njihove nadležnosti,
– izvršava sve odluke, zaključke i druge akte koje donose zborovi građana i savjeti mjesnih zajednica, kao i komisije i tijela koje obrazuju zborovi i savjeti mjesnih zajednica,
– vrši stručne, administrativne i druge poslove za potrebe zborova građana, savjeta mjesnih zajednica, kao i za one organe i tijela koje obrazuju zborovi građana i savjeti mjesnih zajednica,
– vrši poslove informatičke podrške korisnicima informacijskog sistema, funkcionisanje računarske mreže, informatičkog sistema, te održavanje i unapređenje softvera i hardvera,
– vrši poslove nabavke opreme, potrošnog materijala, sitnog inventara, rezervnih dijelova i usluga za potrebe općinskog organa,
– vrši prepis i umnožavanje materijala za potrebe svih službi za upravu i stručnu službu,
– vrši opsluživanje telefonske centrale općine,
– vrši fizičko obezbjeđenje zgrade i prostorija općine,
– vrši tehničko i tekuće održavanje objekata, uređaja i opreme u zgradi općine,
– vrši održavanje čistoće u radnim i drugim prostorijama općine,
– vrši i druge poslove iz svog djelokruga kao i poslove koje joj u zadatak stave Općinsko vijeće i Općinski načelnik.

U okviru Službe obrazuju se dva Odsjeka i to:

a) Odsjek za komunalne poslove – Šef odsjeka – Emira Branković, tel.033/586-462

b) Odsjek za poslove mjesnih zajednica i zajedničke poslove – Šef odsjeka – Đejna Sarač, tel.033/586-434 / djejna.sarac@vogosca.ba

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana