Na vrh

Služba za opću upravu

Rukovodilac službe : Pomoćnik načelnika Elvir Crvenjak – elvir.crvenjak@vogosca.ba

 Telefon 033/586-450

Vrši sljedeće poslove i zadatke:
– izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblasti opće uprave,
– sprovodi utvrđenu politiku iz oblasti za koje je osnovana, te učestvuje u izradi planova, projekata i programa u oblastima za koje je osnovana,
– analizira, inicira ili učestvuje u izradi propisa u oblastima za koje je osnovana,
– priprema prijedloge općinskih propisa vezanih za oblasti za koje je osnovana za Općinskog načelnika ili Općinsko vijeće,
– inicira izradu projektnih prijedloga,
– razvija projektni pristup kod realizacije razvojnih prioriteta na nivou Općine,
– rješava u upravnim stvarima i preduzima upravne i druge mjere za koje nisu nadležne ostale općinske službe,
– rješava u upravnim stvarima iz oblasti vođenja matičnih knjiga,
– vrši poslove zaključenja brakova,
– poslove građanskog stanja,
– ovjere potpisa, rukopisa i prepisa,
– personalne poslove,
– poslove pružanja pravne pomoći,
– vrši poslove prijemne kancelarije uključujući prijem, evidentiranje, arhiviranje, kovertiranje i otpremu pošte,
– osigurava pravo pristupa zainteresiranim građanima administrativnim procedurama,
– vrši poslove Centra za birački spisak,
– izrađuje izvještaje, informacije i druge materijale o pitanjima iz svoje nadležnosti, i te materijale podnosi Općinskom načelniku i Općinskom vijeću na razmatranje,
– vrši i druge poslove iz svog djelokruga kao i poslove koje joj u zadatak stave Općinsko vijeće i Općinski načelnik.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana