Na vrh

Stručna služba za poslove Općinskog vijeća i Općinskog načelnika

Rukovodilac stručne Općinske službe – Melisa Kršo, 033/586-411

 • prima, otvara i signira poštu iz nadležnosti Službe,
 • sa Načelnikom razmatra dnevne obaveze i sastanke i priprema mu materijale, dokumente i podatke za sastanke,
 • obavlja protokolarne poslove koji se odnose na vršenje funkcije Načelnika,
 • po nalogu Načelnika učestvuje u radnim grupama međunarodnih i domaćih organizacija kada se radi o pitanjima koja se odnose na povećanje efikasnosti i modernizacije javne uprave,
 • vrši poslove za potrebe Načelnika koji se odnose na pripreme i ostvarivanje kontakata sa gostima, poslove u vezi dolaska pojedinaca i grupa iz zemlje i inostranstva, pripreme protokola posjeta stranih i domaćih delegacija, privrednih delegacija, programe posjeta drugim gradovima i državama sa primjerima dobre prakse lokalne samouprave,
 • organizuje prevođenje i poslove informisanja i propagande,
 • prikuplja podatke vezane za Općinu, koji se odnose na odobrene projekte u primjeni i ostvaruje saradnju sa pomoćnicima Načelnika u vezi apliciranja, projekte stranim i domaćim donatorima,
 • ostvaruje saradnju sa pomoćnicima Načelnika,
 • prati propise i daje stručna objašnjenja iz pravne oblasti službenicima i namještenicima u Službi,
 • predlaže edukacione programe za sve državne službenike i namještenike,
 • predlaže mjere na poboljšanju kvaliteta rada i radne discipline,
 • odgovoran je za pravilnu primjenu pečata i čuva pečate,
 • obavlja unos i obradu podataka u bazu za instaliranu softversku aplikaciju, te vrši i druge poslove po nalogu Općinskog načelnika iz djelokruga rada Službe.

Sekretar Jedinstvenog organa uprave – Suad Spahić tel.033/586-440

Sekretar Jedinstvenog općinskog organa obavlja poslove od značaja za unutrašnju organizaciju i rad Jedinstvenog općinskog organa uprave i posebnih službi i u tom cilju vrši slijedeće poslove:

 • koordinira i usmjerava rad svih službi za upravu i stručnih službi,
 • ostvaruje saradnju sa nadležnim kantonalnim ministarstvima i drugim institucijama u pitanjima koja se odnose na poslove od zajedničkog interesa, a koje obavljaju službe za upravu,
 • obezbjeđuje realizaciju godišnjeg programa rada Jedinstvenog općinskog organa uprave putem pomoćnika općinskog načelnika koji rukovode službama za upravu i šefovima posebnih službi,
 • upoznaje Općinskog načelnika o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova, te predlaže Općinskom načelniku preduzimanje potrebnih mjera na rješavanju postojećih problema i na taj način pomaže Općinskom načelniku u rukovođenju Jedinstvenim organom uprave,
 • odgovoran je za korištenje finansijskih sredstava koja su budžetom općine predviđena za rad službi za upravu i posebnih službi, kao i korištenje materijalnih i ljudskih potencijala u tim službama u skladu sa ovlaštenjima koja na njega prenese Općinski načelnik,
 • obezbjeđuje sprovođenje svih naloga i zahtjeva koje mu odredi Općinski načelnik a koji se odnosi na rad Jedinstvenog općinskog organa uprave,
 • poslove iz djelokruga rada sekretar ostvaruje u dogovoru sa rukovodiocima organizacionih jedinica, a rukovodioci su dužni postupiti po utvrđenom dogovoru,
 • za svoj rad odgovoran je Općinskom načelniku.
Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana