Na vrh

Stručna služba za poslove mjesnih zajednica i zajedničke poslove

Rukovodilac službe : Đejna Sarač, tel.033/586-434djejna.sarac@vogosca.ba

Vrši sljedeće poslove i zadatke:

 • vrši stručne, administrativne i druge poslove za organe mjesnih zajednica,
 • osigurava javnost rada organa mjesnih zajednica,
 • afirmiše i podstiče neposredno učestvovanje građana u odlučivanju o lokalnim poslovima,
 • obezbjeđuje vršenje poslova i zadataka koji su zakonom i pravilima mjesnih zajednica stavljeni u nadležnost mjesnih zajednica,
 • priprema i obrađuje izvještaje, informacije, analize, programe i planove rada mjesnih zajednica koje razmatraju Općinski načelnik i Općinsko vijeće,
 • obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga općine koji su odlukom Općinskog vijeća preneseni na mjesne zajednice, organizira rad mjesnih zajednica i obezbjeđuje vršenje svih poslova iz njihove nadležnosti,
 • izvršava sve odluke, zaključke i druge akte koje donose zborovi građana i Savjeti mjesnih zajednica, kao i komisije i tijela koje obrazuju zborovi i Savjeti mjesnih zajednica,
 • vrši stručne, administrativne i druge poslove za potrebe zborova građana, Savjeta mjesnih zajednica, kao i za one organe i tijela koje obrazuju zborovi građana i Savjeti mjesnih zajednica,
 • vrši poslove informatičke podrške korisnicima informacijskog sistema, funkcionisanje računarske mreže, informatičkog sistema, te održavanje i unapređenje softvera i hardvera,
 • vrši poslove nabavke opreme, potrošnog materijala, sitnog inventara, rezervnih dijelova i usluga za potrebe općinskog organa,
 • vrši prepis i umnožavanje materijala za potrebe svih službi za upravu i stručnu službu,
 • vrši opsluživanje telefonske centrale općine,
 • vrši fizičko obezbjeđenje zgrade i prostorija općine,
 • vrši tehničko i tekuće održavanje objekata, uređaja i opreme u zgradi općine,
 • vrši održavanje čistoće u radnim i drugim prostorijama općine,
 • organizuje i vrši prijevoz za službene potrebe rukovodilaca, državnih službenika i namještenika općine održava i čuva službena vozila općine,
 • vrši i druge poslove iz svog djelokruga kao i poslove koje joj u zadatak stave Općinsko vijeće i Općinski načelnik.
Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana