Na vrh

Vijećnici

 AKTUELNI SAZIV OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA

Nakon provedenih Općinskih izbrora u novembru 2020.godine, te nakon dodjeljivanja pojedinačnih mandata općinskim vijećnicima,  14.01.2021.godine je održana konstituirajuća Sjednica Općinskog vijeća Vogošća koje sačinjavaju vijećnici iz osam političkih partija :

SDA – Stranka demokratske akcije

  1. FAZLIĆ HARIS – haris.fazlic@vogosca.ba
  2. GLUHIĆ MIRZA – mirza.gluhic@vogosca.ba
  3. HADŽIĆ NIHAD – nihad.hadzic@vogosca.ba
  4. HANDŽIĆ JASMIN – jasmin.handzic@vogosca.ba
  5. HASANOVIĆ MIGDAD – migdad.hasanovic@vogosca.ba
  6. MEHIĆ ALMEDIN – almedin.mehic@vogosca.ba
  7. PAŠIĆ EDIN – edin.pasic@vogosca.ba
  8. SALČIN SABIHA – sabiha.salcin@vogosca.ba
  9. SELIMOVIĆ BEGO – bego.selimovic@vogosca.ba
  10. SULEJMANOVIĆ ANESA – anesa.sulejmanovic@vogosca.ba
  11. TURKOVIĆ FARUK – faruk.turkovic@vogosca.ba

NAROD I PRAVDA

  1. BOGILOVIĆ ENIS – enis.bogilovic@vogosca.ba
  2. ČAVČIĆ ENIS – enis.cavcic@vogosca.ba
  3. DŽANO EMINA – emina.dzano@vogosca.ba
  4. KERLA MIDHAT – midhat.kerla@vogosca.ba
  5. LUČKIN LAMIJA – lamija.luckin@vogosca.ba
  6. PIKNJAČ ADMIR – admir.piknjac@vogosca.ba

SDP  BIH – Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

  1. ABASPAHIĆ FUAD – fuad.abaspahic@vogosca.ba
  2. CRVENJAK BAKIR – bakir.crvenjak@vogosca.ba
  3. SIVAC MUNIB – munib.sivac@vogosca.ba

DEMOKRATSKA FRONTA-GRAĐANSKI SAVEZ

  1. CVRK ĆAMIL – camil.cvrk@vogosca.ba
  2. GLJIVA AVDO – avdo.gljiva@vogosca.ba
  3. PILAV ILIJAZ – ilijaz.pilav@vogosca.ba

NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA

                  24.GLUHOVIĆ ALIJA – alija.gluhovic@vogosca.ba

NAŠA STRANKA

  1. FARKAŠ BOJAN – bojan.farkas@vogosca.ba

PLATFORMA ZA PROGRES

  1. GLJIVA BEGO – bego.gljiva@vogosca.ba

SBB

                   27. SULJEVIĆ NUŠKO – nusko.suljevic@vogosca.ba

_________________________________________________________________________________________________________________

Na 23.Redovnoj sjednici Općinskog vijeća koja je održana 27.12.2018.godine, a na osnovu Odluke o prestanku mandata i dodjeli ma mandata sljedećem klasificiranom kandidatu (broj :06-1-07-1-648/18 od 11.12.2018.godine),

(1) Hasagić Amri, vijećnici u Općinskom vijeću Vogošća, izabranoj na Lokalnim izborima 2016.godine sa liste političkog subjekta SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE, utvrđuje se prestanak mandata sa 19.12.2018.godine

(2) Upražnjeni mandat iz člana (1) dispozitiva ove Odluke dodjeljuje se Šošić Nesibu, sljedećem klasificiranom kandidatu sa liste političkog subjekta SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE.

_________________________________________________________________________________________________________________

Na 23.Redovnoj sjednici Općinskog vijeća koja je održana 27.12.2018.godine, a na osnovu Odluke o prestanku mandata i dodjeli ma mandata sljedećem klasificiranom kandidatu (broj :06-1-07-1-647/18 od 11.12.2018.godine),

(1) Hasanović Senadu, vijećniku u Općinskom vijeću Vogošća, izabranom na Lokalnim izborima 2016.godine sa liste političkog subjekta DEMOKRATSKA FRONTA, utvrđuje se prestanak mandata sa 19.12.2018.godine

(2) Upražnjeni mandat iz člana (1) dispozitiva ove Odluke dodjeljuje se Šabić Daliji, sljedećem klasificiranom kandidatu sa liste političkog subjekta DEMOKRATSKA FRONTA.

_________________________________________________________________________________________________________________

Na 18.Redovnoj sjednici Općinskog vijeća Vogošća koja je održana 31.05.2018.godine gosp.Sead Kerla obavijestio Vijeće da napušta SDA BiH te da će ubuduće nastupati kao samostalni vijećnik, nakon čega su obavijestili Vijećeda formiraju : KLUB SAMOSTALNIH VIJEĆNIKA GLUHOVIĆ-KERLA.

_________________________________________________________________________________________________________________

Na 17.Redovnoj sjednici Općinskog vijeća koja je održana 26.04.2018.godine gosp.Alija Gluhović obavijestio Vijeće da napušta SDU BiH te da ubuduće nastupa kao samostalni vijećnik.

_________________________________________________________________________________________________________________

Na Konstituirajućoj Sjednici Općinskog vijeća Vogošća koja je održana 01.12.2016.godine u Velikoj sali Općine novoizabaranim vijećnicima su dodjeljeni mandati. U narednom četverogodišnjem mandatu 2016.-2020.godina Općinsko vijeće Vogošće broji 25 vijećnika iz 6 parlamentarnih stranaka kako slijedi :

SDA – Stranka demokratske akcije:

Fazlić Haris
Hadžić Nihad
Handžić Jasmin
Hasagić Amra
Hasanović Migdad
Hasanspahić Eldin
Kerla Sead
Kituša Elvir
Mehić Almedin
Salčin Sabiha
Selimović Bego
Softić Muhamed

SDP BiH – Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Abaspahić Fuad
Crvenjak Bakir
Sivac Munib

SBB – Savez za bolju budućnost Bosne i Hercegovine

Curić Tarik
Đedović Bekir
Musić Adila

SDU BiH – Socijaldemokratska unija Bosne i Hercegovine

Gluhović Alija

BPS – Sefer Halilović – Bosanskohercegovačka patriotska stranka – Sefer Halilović
Bajrović Suvad

Demokratska fronta
Gljiva Avdo
Gljiva Eno
Hasanović Senad
Pilav Ilijaz
Štitkovac Nijaz

Za predsjedavajućeg Općinskog vijeća Vogošća izababran je Curić Tarik, dok su za zamjenike predsjedavajućeg Općinskog vijeća izabrani Hasagić Amra i Hadžić Nihad.

_________________________________________________________________________________________________________________

 AKTUELNI SAZIV OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA-mandat istekao 01.12.2016.godine

SDA – Stranka demokratske akcije:

 1. Hasanović Migdad
 2. Trnka Haris
 3. Šejto Zaim
 4. Šošić Nesib
 5. Bećirović Sevda
 6. Salčin Sabiha
 7. Kadrispahić Elmedin
 8. Softić Muhamed
 9. Hasanspahić Eldin
 10. Omeragić Lejla
 11. Hadžić Nihad

SDP BiH – Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

 1. Crvenjak Bakir

2. Kasumović Jasmin
SBB – Savez za bolju budućnost Bosne i Hercegovine
 1.Redžo Dženan
2.Đedović Bekir

SDU BiH – Socijaldemokratska unija Bosne i Hercegovine
 1.Piknjač Esad

 BPS – Sefer Halilović – Bosanskohercegovačka patriotska stranka – Sefer Halilović
 1. Cvrk Ćamil
 Klub samostalnih vijećnika Abaspahić i Sivac

 1. Abaspahić Fuad
 2. Sivac Munib

Klub samostalnih vijećnika Otajagić i Briga
 1. Otajagić Ferid
2. Briga Redžo

Klub samostalnih vijećnika Kasumagić, Pilav, Štitkovac i Gljiva

 1. Kasumagić Senada
 2. Pilav Ilijaz
 3. Štitkovac Nijaz
 4. Gljiva Eno

 _______________________________________________________

Na Konstituirajućoj Sjednici Općinskog vijeća Vogošća koja je održana 05.12.2012.godine u Velikoj sali Općine novoizabaranim vijećnicima dodjeljeni mandati, tako da će u mandatu 2012.-2016.godina Općinsko vijeće Vogošće, a prema zvaničnim rezultatima, biti sastavljeno od 25 vijećnika iz 7 parlamentarnih stranaka.

SDA BiH – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE BOSNE I HERCEGOVINE :
1.Migdad Hasanović,
2.Sabiha Salčin,
3.Haris Trnka,
4.Zaim Šejto,
5.Nesib Šošić,
6.Kenela Zuko,
7.Sevda Bećirović,
8.Eldin Hasanspahić imenovan umjesto rahm.Hrnjić Ibrahima,
9.Elmedin Kadrispahić,
10.Muhamed Softić i
11.Edin Spahić.

SDP BiH – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE :
1.Ilijaz Pilav,
2.Eno Gljiva,
3.Bakir Crvenjak i
4.Jasmin Kasumović.

SBB BiH – SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BiH
1.Nijaz Štitkovac,
2.Dženan Redžo i
3.Bekir Đedović.

SDU BiH – SOCIJAL-DEMOKRATSKA UNIJA BiH
1.Fuad Abaspahić,
2.Esad Piknjač i
3.Munib Sivac.

SBiH – STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU :
1.Ferid Otajagić i
2.Redžo Briga.

BPS – Sefer Halilović :
1.Ćamil Cvrk

NAŠA STRANKA
1.Senada Kasumagić.

Tajnim glasanjem su izabrani :
Predsjedavajući Općinskog vijeća Vogošća je Esad Piknjač (vijećnik SDU BiH), a za zamjenika Predsjedavajućeg je izabran Redžo Briga (vijećnik SBiH).
_________________________________________________________
Na 1. – Konstituirajućoj Sjednici Općinskog vijeća Vogošća koja je održana 13.11.2008.godine u Velikoj sali Općine novoizabaranim vijećnicima dodjeljeni mandati, tako da će u mandatu 2008.-2012.godina Općinsko vijeće Vogošće, a prema zvaničnim rezultatima, biti sastavljeno od 25 vijećnika iz 5 parlamentarnih stranaka.

SDA BiH – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE BOSNE I HERCEGOVINE :
1.Migdad Hasanović umjesto Kerla Ibrahima,
2.Safet Omerspahić umjesto Smajić Edina,
3.Mevludin Alić,
4.Nesib Šošić,
5.Kenela Zuko,
6.Kenan Alikadić,
7.Edin Spahić,
8.Muhamed Softić,
9.Emina Merdan,
10.Sedin Kahriman,
11.Alisa Konaković i
12.Sevda Bećirović.

SDP BiH – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE :
1.Admir Piknjač – Ado,
2.Jasmin Kasumović,
3.Selver Efendić i
4.Nurif Nargilić – Amba.

SBiH – STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU :
1.Lejla Isović,

SAMOSTALNI VIJEČNICI (u toku 2012.godine istupili iz S BiH)
1.Avdo Gljiva,
2.Fuad Abaspahić umjesto Habul Sadika i
3.Munib Sivac.

BPS – Sefer Halilović :
1.Enes Herić umjesto Enesa Zekovića,
2.Ismir Kozić i
3.Feriz Kukuljac,

SDU BiH – SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE :
1.Esad Piknjač i
2.Nada Šućur.

Tajnim glasanjem su izabrani :
Predsjedavajuća Općinskog vijeća Vogošća je Nada Šućur (vijećnik SDU BiH), a za zamjenika Predsjedavajuće je izabran Mevludin Alić (vijećnik SDA BiH).
___________________________________________________________________________
Vijećnici koji su u skladu sa rezultatima lokalnih-oktobrarskih izbora 2004.godine dobili mandat u Općinskom vijeću Vogošće u periodu 2004.-2008.godina. Svečanu izjavu su dali 02.12.2004.godine na Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća Vogošća.

1.Alić Mevludin – SDA ; P.O. Zvijezda br. 13, Vogošća
2.Bešlija Fahrudin – S BiH ; Safeta Krupića br. 12, Vogošća
3.Drkenda Kimeta – SDP ; ul.Slatinski put broj 12 – Kobilja Glava, Vogošća (umjesto Bešlija Maida – SDP BiH)
4.Piknjač Admir – SDP ; ul.Igmanska broj 1, Vogošća (umjesto Crvenjak Bakir – SDP BiH)
5.Curić Tarik – SDU BiH ; P.O. Zvijezda br. 17, Vogošća
6.Gljiva Avdo – S BiH ; Nova cesta br. 17, Semizovac-Vogošća
7.Šabanović Alma – S BiH ; Muje Šejte 87, Vogošća
8.Alija Hodžić – SDA ; Novi rezervoar , Kobilja Glava (umjesto Hajro Nermin – SDA)
9.Iseni Nasera – SDA ; Nova cesta br. 34, Semizovac-Vogošća
10.Kahriman Sedin – SDA ; Tihovići br. 45, Vogošća
11.Kerla Ibrahim – SDA ; Svrake II br. 23, Vogošća
12.Kozadra Muhamed – SDA ; ————————
13.Brkanić Nedžad – SDA ;Slatinski put 70,Kobilja Glava-Vogošća
14.Merdan Fehim – SDA ; Donji Hotonj IV br. 14, Vogošća
15.Nargilić Nurif – Amba – SDP BiH ; Vogošćanskih odreda br. 13, Vogošća
16.Omerspahić Safet – SDA ; Barica br. 108, Vogošća
17.Piknjač Amir – S BiH ; Svrake III br. 10,Semizovac-Vogošća
18.Piknjač Esad – SDU BiH ; G. Jošanica II do br. 27, Vogošća
19.Saračević Selim – SP/U ; Slatinski put br. 77, Vogošća
20.Šošić Nesib – SDA ; Stara cesta Jezera br. 33, Vogošća
21.Šućur Nada – SDP BiH ; Jošanička br. 106, Vogošća
22.Todorović Mirko – SNSD ; Blagovac II bb, Vogošća
23.Trnka Amira – SDA ; Kobilja Glava br. 117, Vogošća
______________________________________________________________________________
Općinsko vijeće Vogošće u mandatu 2000.-2004.godine :

1.Ovčina Abdulah – SDP BiH – (podnio ostavku zbog izbora za Općinskog načelnika) – Za novog vijećnika izabrana Efendić Ankica – u toku mandata napustila SDP i postala SAMOSTALNI VIJEĆNIK
2.Čerimagić Omer – SDP BiH – (podnio ostavku zbog izbora za Šefa kabineta) – Za novog vijećnika izabran Alić Suad – u toku mandata napustio SDP i postao SAMOSTALNI VIJEĆNIK
3.Bešlija Mirsad – SDP BiH – (podnio ostavku zbog izbora na mjesto pomoćnika načelnika) – Za novog vijećnika izabrana Bešlija Maida
4.Šućur Nada – SDP BiH
5.Nargilić Nurif-Amba – SDP BiH
6.Crvenjak Bakir – SDP BiH
7.Piknjač Esad – SDP BiH – Izabran kao kandidat SDP-a, u toku mandata napustio SDP i postao SAMOSTALNI VIJEĆNIK
8.Trnka Haris – SDA BiH
9.Baručija Emina – SDA BiH
10.Kerla Ibrahim – SDA BiH
11.Merdan Fehim – SDA BiH
12.Alić Mevludin – SDA BiH – (podnio ostavku zbog sukoba interesa) – Za novog vijećnika izabran Kobiljak Sabit
13.Kobilica Ibrahim – SDA BiH (podnio ostavku zbog sukoba interesa) – Za novog vijećnika izabran Omerspahić Safet
14.Merdžanović Uzeir- SDA BiH
15.Džafo Atif – SZ BiH
16.Habul Sadik – SZ BiH
17.Hasanović Vehbija – SZ BiH (podnio ostavku zbog izbora na mjesto pomoćnika načelnika) – Za novog vijećnika izabrana Efendić Melisa
18.Kulo Alija ¬ – SZ BiH
19.Mehanović Ibrahim – SZ BiH
20.Šabanović Alma – SZ BiH
21.Numanović Salem (podnio ostavku) – BPS – Kulo Ramiz (prestao mandat zbog smrti) – Za novog vijećnika izabran Bešlija Nezir
22.Muračević Eset (podnio ostavku zbog izbora na mjesto pomoćnika načelnika) – Za novog vijećnika izabran Hamza Bedrudin – u toku mandata napustio LGK i postao SAMOSTALNI VIJEĆNIK
23.Todorović Mirko – SNSD

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana