Na vrh

Drugostepena stručna komisija

MANDATNI PERIOD 2020.-2024.GODINA

  1. Gluhović Alija, (NBL), predsjednik
  2. Konaković Alisa, (SDA) zamjenik predsjednika
  3. Lončarević-Tucak Jasmina, (NIP), član
  4. Alić Maja, (SDA), član
  5. Bogilović Enis, (NIP), član

*********************************************************************************************************************

MANDATNI PERIOD 2016.-2020.GODINA

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 5. Statuta Općine Vogošća („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 27/14-Prečišćeni tekst i 14/15) i člana 43. Poslovnika Općinskog vijeća Vogošća („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 27/14-Prečišćeni tekst, 18/15, 45/15, 10/16 i 51/18), Općinsko vijeće Vogošća na sjednici održanoj 31.01.2019. godine,  d o n i j e l o   j e

R J E Š E NJ E 

O RAZRJEŠENJU ČLANA DRUGOSTEPENE STRUČNE KOMISIJE

I

 AVDIBEGOVIĆ ENA (DF), razrješava se dužnosti člana Drugostepene stručne komisije.

 II

 Ovo Rješenje objavit će se u «Službenim novinama Kantona Sarajevo».

Broj: 01-05-142/19

Vogošća, 31.01.2019. godine

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA

Curić Tarik  

*********************************************************************************************************************

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 5. Statuta Općine Vogošća („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 27/14-Prečišćeni tekst i 14/15) i člana 43. Poslovnika Općinskog vijeća Vogošća („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 27/14-Prečišćeni tekst, 18/15, 45/15, 10/16 i 51/18), Općinsko vijeće Vogošća na sjednici održanoj 31.01.2019. godine,  d o n i j e l o   j e

R J E Š E NJ E 

O  IMENOVANJU ČLANA DRUGOSTEPENE STRUČNE KOMISIJE

 I

             ČORBIĆ MERSED (DF), imenuje  se za člana Drugostepene stručne komisije.

II

             Ovo Rješenje objavit će se u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“.

Broj: 01-05-142-1/19

Vogošća, 31.01.2019. godine

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA

Curić Tarik

*********************************************************************************************************************

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 5. Statuta Općine Vogošća („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 27/14 – Prečišćeni tekst i 14/15) i člana 33. stav 1. i stav 6. Poslovnika Općinskog vijeća Vogošća („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 27/14 – Prečišćeni tekst, 18/15, 45/15 i 10/16), Općinsko vijeće Vogošća na sjednici održanoj  29.12.2016. godine, d o n i j e l o   j e

R J E Š E NJ E  
O IZBORU I IMENOVANJU DRUGOSTEPENE STRUČNE KOMISIJE
 
U Drugostepenu stručnu komisiju Općinskog vijeća Vogošća biraju se i imenuju:

  1. Abaspahić Fuad, (SDP), predsjednik;
  2. Selimović Bego, (SDA) zamjenik predsjednika;
  3. Konaković Alisa, (SDA), član;
  4. Kečo Adis, (SDA), član;
  5. Avdibegović Ena, (DF), član.

*********************************************************************************************************************

Na osnovu člana 67. stav 1. tačka 15. Statuta Općine Vogošća („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 22/01 – Prečišćeni tekst, 35/01,8/02, 24/04 i 14/08) i člana 35. stav 3. Poslovnika o radu Općinskog vijeća („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 11/02 – Prečišćeni tekst, 15/05 i 4/06) Općinsko vijeće Vogošća na sjednici održanoj 02.12.2008.godine d o n i j e l o j e

O D L U K U O OBRAZOVANJU DRUGOSTEPENE STRUČNE KOMISIJE
Član 1.

Ovom Odlukom obrazuje se Drugostepena stručna komisija kao stalno radno tijelo Općinskog vijeća (u daljem tekstu: Komisija), utvrđuje njen sastav i nadležnost.

Član 2.

Komisija ima predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana, čiji sastav predlaže Komisija za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Vogošća.
Najmanje tri člana Drugostepene stručne komisije moraju biti imenovana iz reda diplomiranih pravnika.

Član 3.

Komisija je nadležna da u drugom stepenu rješava po žalbama protiv prvostepenih rješenja Općinskog načelnika donesenih na osnovu Statuta ili propisa Vijeća.
Komisija je nadležna za rješavanje po prigovorima i žalbama ukoliko je Zakonom, Statutom, općim ili pojedinačnim aktima za rješavanje u drugom stepenu određeno Općinsko vijeće.
Komisija vrši i druge poslove određene Zakonom, Statutom ili drugim aktima Vijeća.

Član 4.

Mandat Drugostepene stručne komisije traje četiri godine.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“.

Broj: 01-02-3158/08
Vogošća,02.12.2008.godine
PREDSJEDAVAJUĆA
OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA
Nada Šućur

O B R A Z L O Ž E NJ E

Pravni osnov za donošenje Odluke o obrazovanju Drugostepene stručne komisije je:
– član 67. stav 1 tačka 15. Statuta Općine Vogošća («Službene novine Kantona Sarajevo» broj: 22/01-Prečišćeni tekst, 35/01, 8/02, 24/04 i 14/08): «Općinsko vijeće obrazuje organ koji u drugom stepenu rješava po žalbi protiv prvostepenih rješenja Općinskog načelnika, donesenih na osnovu Statuta ili propisa Općinskog vijeća».
U nadležnost Komisije Odlukom se daje i rješavanje po prigovorima i žalbama ukoliko je Zakonom, Statutom, općim ili pojedinačnim aktima za rješavanje u drugom stepenu određeno Općinsko vijeće.
Zbog provođenja upravnog postupka u rješavanju u svojstvu drugostepenog organa, Komisija u sastavu mora imati najmanje tri diplomirana pravnika.
– član 35. stav 3. Poslovnika o radu Općinskog vijeća («Službene novine Kantona Sarajevo» broj: 11/02-Prečišćeni tekst, 15/05 i 4/06): «Radna tijela Vijeća obrazuje se odlukom Vijeća u skladu sa Poslovnikom.»

Finansiranje navedene Komisije planirano je Budžetom Općine Vogošća.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana