Na vrh

Komisija za budžet i finansije

MANDATNI PERIOD 2020.-2024.GODINA

  1. Hasanović Migdad, (SDA)predsjednik
  2. Šabić Dalia, (DF-GS)zamjenik predsjednika
  3. Sulejmanovć Anesa, (SDA), član
  4. Kulo Muamer, (SDA), član
  5. Durmišević Jasmina, (SDP), član

****************************************************************************************************

MANDATNI PERIOD 2016.-2020.GODINA

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 5. Statuta Općine Vogošća („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 27/14-Prečišćeni tekst i 14/15) i člana 43. Poslovnika Općinskog vijeća Vogošća („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 27/14-Prečišćeni tekst, 18/15, 45/15, 10/16 i 51/18), Općinsko vijeće Vogošća na sjednici održanoj 31.01.2019. godine,  d o n i j e l o   j e

R J E Š E NJ E 

O RAZRJEŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA BUDŽET I FINANSIJE

 I

 HASAGIĆ AMRA (SDA), razrješava se dužnosti člana Komisije za budžet i finansije  .

 II

 Ovo Rješenje objavit će se u «Službenim novinama Kantona Sarajevo».

Broj: 01-05-144/19

Vogošća, 31.01.2019. godine

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA

Curić Tarik  

****************************************************************************************************

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 5. Statuta Općine Vogošća („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 27/14-Prečišćeni tekst i 14/15) i člana 43. Poslovnika Općinskog vijeća Vogošća („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 27/14-Prečišćeni tekst, 18/15, 45/15, 10/16 i 51/18), Općinsko vijeće Vogošća na sjednici održanoj 31.01.2019. godine, d o n i j e l o   j e

 R J E Š E NJ E 

O  IZBORU ČLANA KOMISIJE ZA BUDŽET I FINANSIJE

I

            ŠOŠIĆ NESIB (SDA), bira  se za člana Komisije za budžet i finansije.

II

             Ovo Rješenje objavit će se u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“.

Broj: 01-05-144-1/19

Vogošća, 31.01.2019. godine

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA

Curić Tarik  

****************************************************************************************************

Na 1.kostituirajućoj sjednici Općinskog vijeća Vogošća koja je održana 01.12.2016.godine u Komisiju za budžet i finansije su izabrani i imenovani:

1. Migdad Hasanović (SDA), predsjednik;
2. Dijana Briga, (SDP), zamjenik predsjednika;
3. Amra Hasagić (SDA), član;
4. Muamer Kulo, (SDA), član;
5. Nijaz Štitkovac, (DF), član.

Na osnovu člana 67. stav 1. tačka 4. Statuta Općine Vogošća („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 22/01 – Prečišćeni tekst, 35/01,8/02, 24/04 i 14/08), Općinsko vijeće Vogošća na sjednici održanoj 02.12.2008.godine
d o n i j e l o j e

O D L U K U O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA BUDŽET I FINANSIJE

Član 1.

Ovom Odlukom obrazuje se Komisija za budžet i finansije kao stalno radno tijelo Općinskog vijeća (u daljem tekstu: Komisija), utvrđuje njen sastav i nadležnost.

Član 2.

Komisija ima predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana, čiji sastav predlaže Komisija za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Vogošća.

Član 3.

Nadležnost Komisije je:
– razmatra nacrt i prijedlog budžeta općine;
– prati provođenje izvršenja budžeta i odluka iz oblasti finansija;
– razmatra odluke o zaduživanju, reprogramiranju dugova i drugim novčanim obavezama općine;
– razmatra izvještaj revizije;
– razmatra izvještaj o poslovanju javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač općina;
– razmatra i druga dokumenta iz oblasti finansijskog poslovanja u skladu sa zakonom.

Član 4.

Mandat Komisije za budžet i finansije traje četiri godine.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“.

Broj: 01-02-3160/08
Vogošća,02.12.2008.
PREDSJEDAVAJUĆA
OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA
Nada Šućur

O B R A Z L O Ž E NJ E

Pravni osnov za donošenje Odluke o obrazovanju Komisije za budžet i finansije je:

– član 67. stav 1. tačka 4. Statuta Općine Vogošća («Službene novine Kantona Sarajevo», broj: 22/01-Prečišćeni tekst, 35/01, 8/02, 24/04 i 14/08): «Općinsko vijeće obrazuje radna tijela i utvrđuje nadležnosti, sastav, broj članova i način rada radi stručne obrade i praćenja određenih oblasti u okviru određene nadležnosti Općinskog vijeća…»

Razlog za donošenje Odluke je potreba da se obrazuje stalno radno tijelo Općinskog vijeća koje će u okviru svojih nadležnosti razmatrati Budžet Općine, kao najvažniji dokument koji donosi Općinsko vijeće poslije Statuta Općine. U nadležnosti ove Komisije su i sva druga pitanja koja se tiču ostvarivanja i izvršenja Budžeta, odluka u oblasti finansija, zaduživanja, izvještaja revizije i izvještaja o poslovanju javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač Općina, kao i drugih dokumenata iz oblasti finansija.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana