Na vrh

Komisija za ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova

MANDATNI PERIOD 2020.-2024.GODINA

  1. Gljiva Bego, (Platforma za progres), predsjednik
  2. Mehić Almedin,(SDA), zamjenik predsjednika
  3. Hebib Armin, (SDP), član
  4. Merdan Merima, (SDA), član
  5. Čavčić Enis, (NIP), član

***********************************************************************

MANDATNI PERIOD 2016.-2020.GODINA

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 5. Statuta Općine Vogošća („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 27/14-Prečišćeni tekst i 14/15) i člana 43. Poslovnika Općinskog vijeća Vogošća („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 27/14-Prečišćeni tekst, 18/15, 45/15, 10/16 i 51/18), Općinsko vijeće Vogošća na sjednici održanoj 31.01.2019. godine, d o n i j e l o   j e

R J E Š E NJ E 

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA KOMISIJE ZA LJUDSKA PRAVA, MLADE

 I RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

I

 HASANOVIĆ SENAD (DF), razrješava se dužnosti predsjednika Komisije za ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova.

 II 

Ovo Rješenje objavit će se u «Službenim novinama Kantona Sarajevo».

Broj: 01-05-143/19

Vogošća, 31.01.2019. godine

PREDSJEDAVAJUĆI  OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA

Curić Tarik  

***********************************************************************************************************

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 5. Statuta Općine Vogošća („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 27/14-Prečišćeni tekst i 14/15) i člana 43. Poslovnika Općinskog vijeća Vogošća („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 27/14-Prečišćeni tekst, 18/15, 45/15, 10/16 i 51/18), Općinsko vijeće Vogošća na sjednici održanoj 31.01.2019. godine, d o n i j e l o   j e

R J E Š E NJ E 

O  IZBORU PREDSJEDNICE KOMISIJE ZA LJUDSKA PRAVA, MLADE

 I RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

 I

 ŠABIĆ DALIA (DF), bira se za predsjednicu Komisije za ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova.

II

             Ovo Rješenje objavit će se u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“.

Broj: 01-05-143-1/19

Vogošća, 31.01.2019. godine

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA

Curić Tarik

*************************************************************************************************************

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 5. Statuta Općine Vogošća („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 27/14 – Prečišćeni tekst i 14/15) i člana 33. stav 1. Poslovnika Općinskog vijeća Vogošća („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 27/14 – Prečišćeni tekst, 18/15, 45/15 i 10/16), Općinsko vijeće Vogošća na sjednici održanoj 29.12.2016. godine, d o n i j e l o   j e

R J E Š E NJ E  

O IZBORU I IMENOVANJU KOMISIJE ZA LJUDSKA PRAVA,

 MLADE I RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

             U Komisiju za ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova Općinskog vijeća Vogošća biraju se i imenuju:

  1. Hasanović Senad, (DF), predsjednik;
  2. Mehić Almedin, (SDA) zamjenik predsjednika;
  3. Ibišević Radenka, (SBB), član;
  4. Omerović Denis, (SDP), član;
  5. Merdan Merima, (SDA), član.

*************************************************************************************************************

Na osnovu člana 21. Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH („Službeni glasnik BiH, broj: 16/03), člana 67. stav 1. tačka 4. Statuta Općine Vogošća („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 22/01 – Prečišćeni tekst, 35/01,8/02, 24/04 i 14/08) i člana 35. stav 3. Poslovnika o radu Općinskog vijeća („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 11/02-Prečišćeni tekst, 15/05 i 4/06), Općinsko vijeće Vogošća na sjednici održanoj 02.12.2008.godine d o n i j e l o j e

O D L U K U O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA LJUDSKA PRAVA, MLADE I RAVNOPRAVNOST SPOLOVA
Član 1.

Ovom Odlukom obrazuje se Komisija za ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova (u daljem tekstu: Komisija), utvrđuje njen sastav i nadležnost.

Član 2.

Komisija ima predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana, čiji sastav predlaže Komisija za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Vogošća.

Član 3.

Komisija u okviru svojih nadležnosti prati stanje u oblasti za koju se formira, a naročito:
– osiguranje i zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda;
– razvoj i probleme u realizaciji zaštite ljudskih prava i sloboda, te mjere za njihovu efikasniju zaštitu;
– peticije u vezi sa povredama ljudskih prava i osnovnih sloboda, usvajajući odgovarajuće mjere i obavještavajući podnosioca i Vijeće o istom;
– razmatra predstavke i pritužbe koje građani upućuju ili neposredno podnose Vijeću i o tome obavještava podnosioca;
– prati sprovođenje ustavnih načela i odredbi Zakona koje se odnose na slobodno djelovanje vjerskih zajednica;
– sarađuje sa organima vjerskih zajednica u Općini prilikom rješavanja konkretnih pitanja od značaja za vjerske zajednice za čije je rješavanje nadležno Vijeće, te u tu svrhu predlaže najoptimalnija rješenja;
– prati, proučava i razmatra pitanja u vezi sa ravnopravnosti spolova i s tim u vezi predlaže Vjeću određene mjere;
– razmatra prijedloge građana, uduženja, institucija i organizacija za unapređenje ravnopravnosti spolova;
– podnosi Općinskom vijeću mišljenja i prijedloge za rješavanje gender pitanja i izrađuje program mjera i akcione planove radi postizanja ravnopravnosti spolova u svim oblastima;
– vrši koordinaciju u Općini na otklanjanju diskriminacije bazirane na spolu i ostvarivanju jednakosti i ravnopravnosti žena i muškaraca;
– ostvaruje saradnju sa drugim radnim tijelima Općinskog vijeća, Jedinstvenim organom uprave, vladinim i nevladinim organizacijama koje se bave pitanjima gendera;
– razmatra pitanja u svim oblastima društveno-političkog života, obrazovanja, nauke, kulture, sporta, zdravstva, radnih odnosa, boračko-invalidske zaštite, socijalne zaštite, pitanja iz oblasti organa uprave, izborna pitanja, informisanja, zaštite i unapređenja životne sredine, prostora i druga pitanja koja se tiču mladih;
– razmatra i analizira pojave i probleme u ovim oblastima i ukazuje i obaviještava Vijeće;
– razmatra inicijative mladih i predlaže ih Vijeću;
– organizuje seminare radi edukacije mladih;
– vrši i druge poslove određene Zakonom, drugim propisima i Poslovnikom.

Član 4.

Mandat Komisije za ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova traje četiri godine.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“.

Broj: 01-02-3159/08
Vogošća, 02.12.2008.
PREDSJEDAVAJUĆA
OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA
Nada Šućur

O B R A Z L O Ž E NJ E

Pravni osnov za donešenje Odluke o obrazovanju Komisije za ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova je:

– član 21. Zakona o ravnopravnost spolova u BiH („Službeni glasnik BiH, broj: 16/03): «Nadležni organi vlasti će na svim nivoima preduzeti sve potrebne mjere radi provođenja odredbi propisanih Zakonom o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini.»

– člana 67. stav 1. tačka 4. Statuta Općine Vogošća („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 22/01 – Prečišćeni tekst, 35/01,8/02, 24/04 i 14/08): «Općinsko vijeće obrazuje radna tijela i utvrđuje njihove nadležnosti, sastav, broj članova i način rada radi stručne obrade i praćenja određenih oblasti u okviru nadležnosti Općinskog vijeća ….»

– člana 35. stav 3. Poslovnika o radu Općinskog vijeća („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 11/02-Prečišćeni tekst, 15/05 i 4/06):«Radna tijela vijeća obrazuju se odlukom Vijeća u skladu sa Poslovnikom.»

Ovom Odlukom se obrazuje stalno radno tijelo koje u sebi objedinjava nadležnosti koje se tiču ljudskih prava i sloboda, predstavki, pritužbi i peticija, vjerskih prava, ravnopravnosti spolova kao i pitanja mladih.
Finansiranje Komisije planirano je Budžetom Općine Vogošća.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana