Na vrh

Komisija za poslovne prostore i stanove

MANDATNI PERIOD 2020.-2024.GODINA

  1. Gluhić Mirza, (SDA), predsjednik
  2. Sokolar Advija, (Platforma za progres), zamjenik predsjednika
  3. Hasanović Asif, (SDA), član
  4. Farkaš Bojan, (Naša stranka), član
  5. Baručija Elvis, (NIP), član

***************************************************************************************************************

MANDATNI PERIOD 2016.-2020.GODINA

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 5. Statuta Općine Vogošća („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 27/14 – Prečišćeni tekst i 14/15) i člana 33. stav 1. Poslovnika Općinskog vijeća Vogošća („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 27/14 – Prečišćeni tekst, 18/15, 45/15 i 10/16), Općinsko vijeće Vogošća na sjednici održanoj 29.12.2016. godine, d o n i j e l o   j e

R J E Š E NJ E  
O IZBORU I IMENOVANJU KOMISIJE ZA POSLOVNE PROSTORE I STANOVE

U Komisiju za poslovne prostore i stanove Općinskog vijeća Vogošća biraju se i imenuju:

  1. Hasanspahić Eldin, (SDA), predsjednik;
  2. Bajrović Suvad, (BPS) zamjenik predsjednika;
  3. Bećirović Almedina, (DF), član;
  4. Trebinjac Anel, (SDA), član;
  5. Vrabac Mirza, (SDA), član.
Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana