Na vrh

Komisija za provođenje javnog nadmetanja

MANDATNI PERIOD 2020-2024.GODINA

  1. Turković Faruk, (SDA), predsjednik
  2. Azemović Almedin, (SBB), član
  3. Kerla Sead, (NIP), član
  4. Alić Emina, (NIP), zamjenik predsjednika
  5. Dacić Almedina, (NIP), zamjenik člana
  6. Mujezin Jasmina, (SDP), zamjenik člana

**********************************************************************************************************************************************

Na osnovu člana 67. stav 1. tačka 4. Statuta Općine Vogošća («Službene novine Kantona Sarajevo», broj: 22/01 – Prečišćeni tekst, 35/01,8/02, 24/04 i 14/08), člana 35. stav 3. Poslovnika o radu Općinskog vijeća («Službene novine Kantona Sarajevo», broj: 11/02-Prečišćeni tekst, 15/05 i 4/06) i člana 5. Odluke o građevinskom zemljištu («Službene novine Kantona Sarajevo», broj. 17/04) Općinsko vijeće Vogošća na sjednici održanoj 02.12.2008.godine d o n i j e l o j e

O D L U K U O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE JAVNOG KONKURSA ZA DODJELU GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
Član 1.

Ovom Odlukom obrazuje se Komisija za provođenje javnog konkursa za dodjelu gradskog građevinskog zemljišta kao radno tijelo Općinskog vijeća (u daljem tekstu: Komisija), utvrđuje njen sastav i nadležnost.

Član 2.

Komisija ima predsjednika i četiri člana, čiji sastav predlaže Komisija za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Vogošća.

Član 3.

Nadležnost Komisije za provođenje javnog konkursa za dodjelu gradskog građevinskog zemljišta je:
– prima, otvara i razmatra prijave na konkurs;
– vodi zapisnik o svom radu;
– donosi zaključak o rezultatima konkursa u roku od osam dana po zaključenju konkursa i dostavlja ga svim učesnicima;
– dostavlja zaključak o rezultatima javnog konkursa sa obrazloženim prigovorima Općinskom vijeću, radi donošenja rješenja o dodjeli.

Član 4.

Mandat Komisije za provođenje javnog konkursa za dodjelu gradskog građevinskog zemljišta traje dvije godine.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“.

Broj: 01-02-3162/08
Vogošća, 02.12.2008.godine
PREDSJEDAVAJUĆA
OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA
Nada Šućur

O B R A Z L O Ž E NJ E

Odlukom o građevinskom zemljištu («Službene novine Kantona Sarajevo broj: 17/04), članom 5. propisano je da je za provođenje javnog konkursa za dodjelu gradskog građevinskog zemljišta predviđeno obrazovanje Komisije za provođenje javnog konkursa za dodjelu gradskog građevinskog zemljišta. Mandat navedene Komisije traje dvije godine.

Pravni osnov za donošenje Odluke o obrazovanju Komisije za provođenje javnog konkursa za dodjelu gradskog građevinskog zemljišta je:
– član 67. stav 1 tačka 4. Statuta Općine Vogošća («Službene novine Kantona Sarajevo» broj: 22/01-Prečišćeni tekst, 35/01, 8/02, 24/04 i 14/08):«Općinsko vijeće obrazuje radna tijela i utvrđuje njihove nadležnosti, sastav, broj članova i način rada radi stručne obrade i praćenja određenih oblasti u okviru nadležnosti Općinskog vijeća…
– član 35.stav 3. Poslovnika o radu Općinskog vijeća («Službene novine Kantona Sarajevo» broj: 11/02-Prečišćeni tekst, 15/05 i 4/06): «Radna tijela Vijeća obrazuje se odlukom Vijeća u skladu sa Poslovnikom.»
– član 5. Odluke o građevinskom zemljištu («Službene novine Kantona Sarajevo», broj: 17/04): «Javni konkurs za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta u državno vlasništvu provodi Komisija za provođenje javnog konkursa koju imenuje Općinsko vijeće.»

Finansiranje navedene komisije planirano je Budžetom Općine Vogošća.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana