Na vrh

Pilot anketa o prihodima i uslovima života u Vogošći

U periodu od 12. do 31. maja ove godine na području općine Vogošća će se provoditi Pilot Anketa o prihodima i uslovima života u Bosni i Hercegovini 2017. Pored Općine Vogošća Anketa će se provoditi u još 11 općina u FBiH.

Navedena Anketa je statističko istraživanje kojim se od slučajno izabranih domaćinstava prikupljaju podaci o prihodima, siromaštvu, socijalnoj isključenosti, materialnoj deprivaciji, socio-ekonomskim karakteristikama pojedinaca i uslovima života. Prikupljeni podaci će se koristiti za dobivanje glavnih socijalnih indikatora na nivou BiH i entiteta. Anketiranje domaćinstava na terenu će obavljati anketari ovlašteni od strane Federalnog zavoda za statistiku.

Osnovna svrha ovog pilot istraživanja je testiranje aplikacije, upitnika i analiza promjena socioekonomskih kategorija u domaćinstvima u periodu od 2015. do 2017. godine (kao što su  npr. Ekonomska aktivnost osoba nakon završetka školovanja i ulaska na tržiste rada ili promjene u razini dohotka i siromaštva osoba i domaćinstava). Provođenje ovog pilot istraživanja će značajno doprinijeti razvoju statističkog sistema u BiH u skladu sa evropskim i međunarodnim standardima. Prikupljeni podaci iz ankete će biti povjerljivi i koristit će se isključivo u statističke svrhe.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana