Na vrh

Počeli radovi na izradi 110 kanalizacionih priključaka u naselju Hotonj IV

U posljednjih sedam dana počeli su radovi na izvođenju separatnih priključaka (110 kišnih +110 fekalnih) u naselju Hotonj IV. Do danas je izvedeno 18 separatnih priključaka, odnosno 9 kišnih i 9 fekalnih priključaka. U sklopu ovih radova izvođač je produžio mrežu za 24 metra  (12 m fekalna + 12 m kišna) zbog dva novoizgrađena objekta.

Radovi na izradi priključaka se izvode po Ugovoru br. 07-11-898/20 od 29.05.2020. godine, zaključenom između Općine Vogošća i KJKP „Vodovod i Kanalizacija” d.o.o. Sarajevo

Ugovorena cijena radova je 234.941,19 KM sa PDV-om, a finansiranje se vrši sredstvima Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo u iznosu od 135.000,00 KM  i   Općine Vogošća u preostalom iznosu (99.941,19 KM sa PDV-om).

Prosječna dužina jednog priključka je 6 metara, a pokriva dužinu od ulične cijevi do 1 ili 2 m u posjed korisnika. Vlasnici su obavezni na kraju priključnih cijevi izgraditi kontrolna okna i kućnu instalaciju od objekta do ovih kontrolnih okana u skladu sa Uredbom o opštim uslovima za snabdijevanje vodom za piće, obradu i odvođenje otpadnih voda.

Izvođač radova je „KJKP Vodovod i Kanalizacija” d.o.o. Sarajevo, a investiciono – tehnički nadzor vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Rok za izvođenje radova je 90 dana.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana