Na vrh

Povećan broj vijećnika Općinskog vijeća Vogošća

Općinsko vijeće Vogošća održalo je 27.02.2020.godine svoju 36. redovnu sjednicu.

Nakon redovnih uvodnih tačaka kao što su Vijećnička pitanja i inicijative i Izvještaj o realizaciji vijećničkih pitanja i inicijativa prešlo se na razmatranje prijedloga izmjene Statuta Općine Vogošća i to u onom dijelu koji se odnosi na broj vijećnika. Izmjenom Statuta umjesto dosadašnjih 25 Općinsko vijeće će nakon provedenih izbora u oktobru 2020.godine brojati 27 vijećnika. Do ove izmjene je došlo usljed povećanog broja registrovanih glasača na području općine Vogošća.

Usvojena je Odluka o odobravanju i izdvajanju novčanih sredstava iz Budžeta Općine Vogošća za 2020. godinu za RVI 100% I grupe –paraplegičare sa mjestom prebivališta na području općine Vogošća, kao i Pravilnik o kriterijima i postupku za određivanje naziva ulica, trgova, parkova, mostova, institucija i ustanova na području općine Vogošća.

Prihvaćene su i inicijative o izmjenama naziva ulica ili dijelova ulica i to Inicijativa o izmjeni naziva ulice Slatinski put u ulicu Abaza Zekovića, te inicijativa o izmjeni naziva dijela-kraka ulice Stara Kaldrma u ulicu Jasmina Džinde

Usvojeno je i nekoliko izvještaja i to: Izvještaj o radu Pravobranilaštva Općine Vogošća za period 01.01.-31.12.2019. godine, Izvještaj o radu Savjeta mjesnih zajednica i finansijski izvještaj za 2019. godinu sa Programom rada Savjeta mjesnih zajednica za 2020. Godinu, Izvještaj o korištenju javnih površina sa stepenom naplate za 2019. Godinu, te Izvještaj o stanju poljoprivrede na području općine Vogošća za 2019. godinu

Pored toga Vijećnici su primili k znanju i Informaciju o pokrenutim inicijativama iz nadležnosti drugih institucija i nivoa vlasti

Kompletan snimak sjednice možete pogledati u programu Televizije Vogošća u petak, 28.02.2020.godine od 20 sati i 30 minuta.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana