Na vrh

PRIVREMENO KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA REGULISANO ZAKONOM

U skladu sa Zakonom o prostornom uređenju Kantona Sarajevo, Zakonom o privremenom korištenju javnih površina u Kantonu Sarajevo i Odlukom Općinskog vijeća Vogošća o korištenju javnih površina na području Vogošće, nadležnost nad izdavanjem odobrenja dijele Služba za komunalne poslove i Služba za urbanizam i prostorno planiranje.

Odobrenja za privremeno zauzimanje javnih površina izdaju se pravnim i fizičkim licima, ukoliko njihov zahtjev ne ometa bezbjednost saobraćaja i pješaka.

Posao inspekcije jeste da kontroliše da li se javna površina zauzima bespravno ili u skladu sa izdatim rješenjima odnosno odobrenjima nadležnih organa. Za sve one koji ne posjeduju validnu dokumentaciju u skladu sa zakonskim propisima biće izrečena novčana kazna. Prema pojašnjenju iz Inspektorata Općine Vogošća, za pravna lica kazna se kreće u visini od 5.000 do 10.000 KM, za odgovorno lice u pravnom licu od 1.000 do 1.200 KM a za fizička lica od 500 do 1.000 KM.

Zahtjeve za odobrenje zauzimanja javne površine u Vogošći, pravna i fizička lica najčešće podnose u periodu od 15. aprila do 15. oktobra. Međutim, određene površine moguće je zauzeti i tokom cijele godine.

Visina novčane naknade za zauzimanje javne površine definisana je Odlukom koju je donijelo Općinsko vijeće Vogošća.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana