Na vrh

Sanacija ulice Hotonj IV

Na osnovu Programa prioritetnih projekata iz oblasti komunalne infrastrukture za 2019. godinu, a nakon okončanja radova na izgradnji dijela separatne kanalizacije u naselju Hotonj IV i uređenju korita potoka Studenac, ispunjeni su svi potrebni uslovi za početak projekta sanacije dijela lokalnog puta u ulici Hotonj IV, tačnije sanaciji ulaza u Boračke lokacije iz ulice Branilaca Hotonja.Sanacija počinje u utorak, 09.04.2019. godine. Nadzor nad izvođenjem radova uvesti će Izvođača u radove čime će započeti realizacija projekta na terenu.Projekat podrazumjeva asfaltiranje makadamske saobraćajnice, sa proširenjem kolovoza i izgradnjom pješačke staze u dužini oko 140 metara, širine kolovoza 5 metara i pješačke staze 1 metar. Kolovozna konstrukcija sadrži posteljicu (tampon), nosivi sloj 7cm, habajući sloj 5 cm. Odvodnja je riješena kvadratnim slivnicima u novoizgrađeni oborinski kolektorUkupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 87.683,94 KM, a finansiraju se sredstvima iz Budžeta Općine Vogošća.Za izvođenje radova izabrana je firma “BUCOMERC” d.o.o. Kiseljak. Nadzor nad izvođenjem radova vršit će Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.Rok za izvođenje radova je 30 dana, a garantni rok 2 godine od primopredaje radova.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana